Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu din 27.05.2020

Legea 219/2019 si legea 220/2019 pentru modificarea si completarea oug 195/2005 privind protectia mediului si a legislatiei ariilor naturale protejate
21 noiembrie 2019
Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu
11 iunie 2020
Arată toate

Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu din 27.05.2020

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu din 27.05.2020

În vigoare de la 11 iulie 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 495 din 11 iunie 2020. Formă aplicabilă la 11 iulie 2020.

 

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. – Prezenta procedură reglementează condițiile de solicitare, de aplicare și de respingere a vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu.

Art. 2. – Obținerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizațiile de mediu și pentru autorizațiile integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât și pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare.

Art. 3. – Scopul aplicării vizei anuale este acela de a confirma faptul că titularul desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări care să afecteze condițiile stabilite prin actele de reglementare.

 

CAPITOLUL II
Autorități competente

Art. 4. – (1) Viza anuală se aplică sau se respinge de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și, respectiv, de către Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” pentru autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu care intră în sfera de competență a acestora.

(2) Viza anuală pentru autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu care nu intră în sfera de competență a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor sau a Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării” se aplică/se respinge de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau se deleagă de către aceasta către agențiile județene pentru protecția mediului, prin decizie a președintelui Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

(3) Până la data de 10 ianuarie a fiecărui an, Agenția Națională pentru Protecția Mediului poate emite decizii de delegare către agențiile județene pentru protecția mediului pentru activitățile care au autorizație/autorizație integrată de mediu valabilă la data de 31 decembrie a anului anterior.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în anul 2020, în termen de 10 zile de la data publicării ordinului pentru aprobarea prezentei proceduri, Agenția Națională pentru Protecția Mediului poate emite decizii de delegare către agențiile județene pentru protecția mediului pentru activitățile care au autorizație/autorizație integrată de mediu valabilă la data de 31 decembrie 2019.

 

CAPITOLUL III
Solicitarea, aplicarea și respingerea vizei anuale

Art. 5. – (1) Pentru obținerea vizei anuale, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă a autorizației/autorizației integrate de mediu, prin depunerea următoarelor documente:

 1. a) cererea conform modelului prevăzut în anexa 1 la prezenta procedură;
 2. b) raportul anual de mediu și/sau raportările menționate în actele de reglementare, după caz;
 3. c) declarația pe propria răspundere că desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația/autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condițiile stabilite prin autorizație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
 4. d) dovada achitării tarifului.

(2) Solicitarea vizei anuale se face separat pentru fiecare autorizație/autorizație integrată de mediu deținută de titular. Solicitarea vizei anuale se poate transmite și prin mijloace electronice (scanat pe e-mail, pe adresa oficială a autorității publice pentru protecția mediului sau prin fax). Titularul se va asigura că solicitarea a fost înregistrată.

(3) Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul menționează în cerere numărul de înregistrare și data la care a depus la autoritatea publică pentru protecția mediului rapoartele solicitate prin autorizația/autorizația integrată de mediu. În cazul raportărilor efectuate în sistem electronic, titularul menționează data la care a încărcat datele în sistem.

(4) Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

(5) Pentru autorizația/autorizația integrată de mediu revizuită, titularul solicită aplicarea vizei în anul imediat următor revizuirii, cu respectarea prevederilor alin. (4).

(6) Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat la alin. (4), autoritatea publică pentru protecția mediului acceptă solicitarea și, în termen de 5 zile lucrătoare, transmite titularului o notificare cu privire la nerespectarea termenului de solicitare și suspendarea actului de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul specificat la alin. (4). Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizației/autorizației integrate de mediu (ziua și luna). Totodată, autoritatea publică pentru protecția mediului informează Garda Națională de Mediu.

Art. 6. – (1) În termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării la autoritatea emitentă a actului de reglementare, autoritatea publică pentru protecția mediului verifică documentația depusă și stabilește dacă sunt necesare informații sau documente suplimentare, precum și necesitatea verificării amplasamentului.

(2) Verificarea amplasamentului este obligatorie la prima solicitare de aplicare a vizei anuale. În cazul autorizațiilor integrate de mediu, verificarea amplasamentului se efectuează la fiecare solicitare de aplicare a vizei anuale. În cazul autorizațiilor de mediu, verificarea amplasamentului se face cel puțin o dată la 2 ani. Președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului poate stabili prin deciziile de delegare de competență emise conform art. 4 alin. (2) – (4) frecvența de verificare a amplasamentelor în cazul autorizațiilor de mediu.

(3) Autoritatea publică pentru protecția mediului efectuează vizita de amplasament în prezența titularului sau a împuternicitului acestuia și întocmește procesul-verbal de verificare a amplasamentului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură. În cazul în care titularul refuză desemnarea unui reprezentant al său, autoritatea publică pentru protecția mediului emite decizia de respingere a vizei anuale.

(4) În cazul în care în urma verificării documentelor transmise și în urma vizitei de amplasament conform alin. (2) se constată că activitatea se desfășoară cu respectarea condițiilor impuse prin autorizația/autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări de fond în activitatea desfășurată, în termen de 5 zile lucrătoare autoritatea publică pentru protecția mediului emite decizia de aplicare a vizei anuale.

(5) În cazul în care în urma verificării documentelor transmise și în urma vizitei de amplasament conform alin. (2) și (3) se constată că nu sunt respectate condițiile impuse prin autorizația/autorizația integrată de mediu și au intervenit modificări de fond în activitatea desfășurată pe amplasamentul/amplasamentele care face/fac obiectul solicitării vizei anuale, autoritatea publică pentru protecția mediului transmite o notificare prin care se acordă un termen de maximum 60 de zile în vederea remedierii celor constatate. Autoritatea publică pentru protecția mediului informează Garda Națională de Mediu cu privire la măsurile de remediere și termenul de realizare a acestora. Titularul notifică autoritatea publică pentru protecția mediului cu privire la îndeplinirea măsurilor stabilite și prezintă documente doveditoare (după caz). Autoritatea publică pentru protecția mediului analizează documentele privind îndeplinirea obligațiilor transmise de titular și, dacă este cazul, face o (nouă) verificare de amplasament.

(6) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (5), titularul nu îndeplinește măsurile de remediere stabilite, autoritatea publică pentru protecția mediului suspendă autorizația de mediu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care, după expirarea termenului de suspendare, titularul nu a îndeplinit măsurile de remediere, autoritatea publică pentru protecția mediului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii măsurilor, emite decizia motivată de respingere a vizei anuale și informează Garda Națională de Mediu. Autorizația/Autorizația integrată de mediu își pierde valabilitatea, iar titularul are obligația de a solicita emiterea unei noi autorizații/autorizații integrate de mediu.

(7) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (5), titularul îndeplinește măsurile stabilite, autoritatea publică pentru protecția mediului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării îndeplinirii măsurilor, emite decizia de aplicare a vizei anuale.

Art. 7. – (1) Decizia de aplicare sau respingere a vizei anuale pentru autorizația/autorizația integrată de mediu se concretizează în decizie a autorității publice centrale pentru protecția mediului, pentru activitățile a căror reglementare intră în competența Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, respectiv decizie a guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, a președintelui Agenției Naționale pentru Protecția Mediului sau a conducătorului autorității județene pentru protecția mediului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură.

(2) Decizia devine anexă la autorizația/autorizația integrată de mediu și face parte integrantă din aceasta.

Art. 8. – (1) Pentru solicitarea de aplicare a vizei anuale se percepe un tarif în cuantum de 100 lei în cazul autorizațiilor de mediu și 300 lei în cazul autorizațiilor integrate de mediu. Tariful nu se restituie solicitantului în cazul în care solicitarea de aplicare a vizei anuale este respinsă.

(2) Tariful se achită în avans, la sediul autorității competente pentru protecția mediului sau prin ordin de plată.

(3) Cuantumul tarifului se poate actualiza prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.

 

CAPITOLUL IV
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 9. – În cazul autorizațiilor/autorizațiilor integrate de mediu pentru care a fost solicitată aplicarea vizei anuale înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, autoritatea publică pentru protecția mediului clasează solicitarea și informează titularul cu privire la obligația de a solicita aplicarea vizei în anul imediat următor, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 5 alin. (4) din prezenta procedură.

Art. 10. – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la procedură

Către

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”/Agenția Națională pentru Protecția Mediului/agenția județeană pentru protecția mediului

Societatea, . . . . . . . . . ., în calitate de beneficiar, cu sediul în . . . . . . . . . ., reprezentat prin delegat . . . . . . . . . ., Delegația nr. . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., vă rog a aproba aplicarea vizei anuale a Autorizației de mediu/Autorizației integrate de mediu nr. . . . . . . . . . ., emisă pentru desfășurarea activității/activităților . . . . . . . . . . .

Rapoartele obligatorii conform AIM/AM transmise în ultimele 12 luni (data și nr. înregistrare la ACPM/data încărcării datelor în sistemul electronic):

Semnătura beneficiarului/delegatului
. . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la procedură

 


DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul,………., în calitate de reprezentant legal al S.C……….., declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că activitatea/activitățile pentru care a fost emisă Autorizația de mediu/Autorizația integrată de mediu nr……….. se desfășoară în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu/autorizația integrată de mediu mai sus menționată. Activitățile desfășurate sunt după cum urmează:

 1. Activități desfășurate în sediul social:

Denumire activitate/Cod CAEN

 1. . . . . . . . . . .
 2. . . . . . . . . . .
 3. . . . . . . . . . .
 4. Activități desfășurate în sediul/sediile secundar(e) din localitatea . . . . . . . . . ., adresa (Se completează pentru fiecare sediu secundar în parte.):

Denumire activitate/Cod CAEN

 1. . . . . . . . . . .
 2. . . . . . . . . . .
 3. . . . . . . . . . .

Cunosc și respect prevederile legislației de protecție a mediului în vigoare, aplicabile la punctul de lucru pentru activitățile reglementate.

Data: . . . . . . . . . . Semnătura: . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la procedură

 


Proces-verbal de verificare a amplasamentului, încheiat astăzi, . . . . . . . . . .

de către domnul/doamna . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor/Agenției Naționale pentru Protecția Mediului/agenției județene pentru protecția mediului/Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”/ . . . . . . . . . ., cu ocazia verificării efectuate în teren în vederea soluționării cererii de vizare anuală a autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu emise pentru . . . . . . . . . ., cu sediul în municipiul/județul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . ., nr. înmatriculare la oficiul registrului comerțului . . . . . . . . . ., C.U.I. . . . . . . . . . .

Verificarea s-a efectuat în prezența reprezentantului . . . . . . . . . ., în persoana domnului/doamnei . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . ., care se legitimează cu . . . . . . . . . . .

Amplasamentul/Punctul de lucru verificat: municipiul/județul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

Suprafața ocupată: . . . . . . . . . .

Vecinătăți: . . . . . . . . . .

Activitatea desfășurată pe amplasament:

 1. Materii prime, mod de ambalare, depozitare, cantități (după caz): . . . . . . . . . .
 2. Substanțe și preparate chimice periculoase utilizate (după caz): . . . . . . . . . .
 3. Utilități:

– apă în scop potabil/igienico-sanitar/tehnologic:

– apă uzată:

– încălzire: . . . . . . . . . .

 1. Proces tehnologic: . . . . . . . . . .
 2. Produse obținute: . . . . . . . . . .
 3. Dotări: . . . . . . . . . .
 4. Deșeuri rezultate, mod de eliminare: . . . . . . . . . .
 5. Ambalaje folosite (tipuri) și mod de gospodărire/valorificare: . . . . . . . . . .
 6. Mijloace de transport: . . . . . . . . . .
 7. Programul de lucru al unității: . . . . . . . . . .
 8. Stadiul realizării unor măsuri dispuse anterior de către autoritatea competentă pentru protecția mediului: . . . . . . . . . .
 9. Alte constatări: . . . . . . . . . .
 10. Măsuri de remediere conform art. 6 alin. (5) din anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale:
 11. Concluzii:

 

 

 

Reprezentant
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Agenția Națională
pentru Protecția Mediului/agenția județeană pentru
protecția mediului/Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”
. . . . . . . . . .
Domnul/Doamna . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Reprezentant
Societatea Comercială . . . . . . . . . .
Domnul/Doamna . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 la procedură

 


DECIZIE
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

Având în vedere documentele depuse de  S.C. . . . . . . . . . ., procesul-verbal de verificare a amplasamentului nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., încheiat de reprezentantul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor/Agenției Naționale pentru Protecția Mediului/agenției județene pentru protecția mediului/Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, după caz, în urma verificării îndeplinirii condițiilor pentru care a fost emisă Autorizația de mediu/Autorizația integrată de mediu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., emisă pentru activitățile desfășurate la punctul/punctele de lucru din județul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., în scopul vizării anuale a autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu,

în temeiul dispozițiilor art. 16 alin. (24)/ (25) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea publică centrală pentru protecția mediului/președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului/guvernatorul Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării” emite prezenta decizie.

Art. 1. – Începând cu data comunicării prezentei decizii se aplică viza pentru perioada . . . . . . . . . ./se respinge viza, pentru Autorizația de mediu/Autorizația integrată de mediu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . a titularului . . . . . . . . . ., emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Agenția Națională pentru Protecția Mediului/agenția județeană pentru protecția mediului/Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

Art. 2. – Prezenta decizie se comunică titularului și poate fi contestată de acesta în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Secretar de stat/Președinte/Guvernator/Director executiv,
. . . . . . . . . .