Modificarea Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și REGULAMNET UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III din Directiva 2008/98/CE a deșeurilor

In 18 decembrie 2014 a apărut în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Decizia de modificare a Deciziei 2000/532/CE, respectiv modificarea așa numitului “Catalog European al Deșeurilor” sau Lista EWC. Acest act normativ intră în vigoare la data de 15 iunie 2015 și apare ca urmare a modificărilor aduse de Directiva cadru a deșeurilor, Directiva 2008/98/CE,

care definește în anexa III, cu exactitate, proprietățile din cauza cărora deșeurile sunt periculoase. Prin urmare, art. 8 al HG 856/2002 (care transpune Decizia 2000/252/CE) și respectiv art. 2-3 din Decizia 2000/352/CE devin redundante. Anexa III din Directiva 2008/98/CE a fost de asemenea înlocuită în decembrie 2014, cu Regulamentul UE 1357/2014, cu obligativitate de aplicare din iunie 2015. În cadrul actului normativ se clarifică și se aduc la zi câteva aspecte referitoare la deșeurile periculoase, ca urmare, în primul rând, a precizărilor Directivei cadru a deșeurilor, referitoare la modul de clasificare și ambalare a deșeurilor periculoase bazat printre altele, pe legislația comunitară în materie de substanțe chimice, în special în privința clasificării preparatelor ca preparate periculoase (inclusiv în ceea ce privește valorile concentrației limită utilizate în scopul acestei clasificări).
După cum știm, Legea 211/2011 a deșeurilor, care transpune în legislația națională Directiva cadru a deșeurilor, la articolul 28 stipulează: “(1) Producatorii de deșeuri sunt obligați să se asigure ca pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, …, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotarârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase și ale Hotarârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase.” În concluzie, cea mai importantă modificare adusă de această Decizie se referă la:
1. Modul de evaluare a proprietăților periculoase ale deșeurilor prin aplicarea criteriilor stabilite în anexa III la Directiva cadru a deșeurilor.
a. În ceea ce privește proprietățile periculoase HP 4, HP 6 și HP 8, la evaluare se aplică valorile-limită aferente fiecărei substanțe, conform indicațiilor prevăzute în anexa III la Directiva 2008/98/CE.
b. În cazul în care o substanță este prezentă în deșeuri sub valoarea-limită a acesteia, substanța nu se include în calcularea niciunui prag.
c. În cazul în care proprietatea periculoasă a unui deșeu a fost evaluată pe baza unui test și prin utilizarea concentrațiilor de substanțe periculoase, conform indicațiilor din anexa III la Directiva 2008/98/CE, rezultatele testului primează.
2. Clasificarea unui deșeu ca fiind periculos pentru cazurile de deșeuri cărora li s-ar putea atribui coduri aferente deșeurilor periculoase și nepericuloase, fiind detaliați pașii ce trebuie urmați pentru încadrarea unui deșeu ca deșeu periculos sau nepericulos. Această încadrare se va face pe baza unei note, care să explice, conform cerințelor din Decizie, modul de încadrare. Capitolele din lista deșeurilor au rămas nemodificate. Decizia nu a fost transpusă în legislația noastră printr-un act normativ. Regulamentul UE 1357/2014, care înlocuiește anexa III din Directiva cadru a deșeurilor (și prin urmare, ar trebui să fie înlocuită și Anexa 4 din Legea 211/2011), aduce următoarele modificări importante:
– Proprietățile periculoase H 1-H 15, definite în anexa III a Directivei 2008/98/CE, s-au redenumit HP 1- HP 15, pentru a se evita eventualele confuzii între acestea și codurile frazelor de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
– Denumirile fostelor proprietăți periculoase H 5 („nocive”) și H 6 („toxice”) s-au modificat pentru a le alinia cu modificările legislației privind substanțele chimice și, în special, cu noile coduri ale claselor și categoriilor de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
– S-au introdus noi denumiri pentru fostele proprietăți periculoase H 12 și H 15, pentru a asigura coerența cu denumirile celorlalte proprietăți periculoase.