PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1) şi articolul 95 alineatul (1) coroborate cu articolele 4, 6 şi 21 din prezenta directivă,
având în vedere propunerea Comisiei (1),
(1)JOC 96, 21.4.2004, p. 29.
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (2),
(2)JOC 117, 30.4.2004, p. 5.
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),
(3)JOC 121, 30.4.2004, p. 35.
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (4), având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 22 iunie 2006,
(4)Avizul Parlamentului European din 20 aprilie 2004 (JO C 104 E, 30.4.2004, p. 354), Poziţia comună a Consiliului din 18 iulie 2005 (JO C 264 E, 25.10.2005, p. 1) şi Poziţia Parlamentului European din 13 decembrie 2005 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 iulie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 18 iulie 2006.

întrucât:
(1)Este de dorit să se armonizeze măsurile de drept intern privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori. Obiectivul fundamental al prezentei directive este de a reduce impactul negativ al bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori asupra mediului, contribuind astfel la protecţia, conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului. Temeiul juridică este, prin urmare, articolul 175 alineatul (1) din tratat. Cu toate acestea, este necesar, de asemenea, să se ia măsuri la nivel comunitar în temeiul articolului 95 alineatul (1) pentru a armoniza cerinţele privind conţinutul în metale grele şi etichetarea bateriilor şi a acumulatorilor astfel încât să se asigure buna funcţionare a pieţei interne şi să se evite denaturarea concurenţei în cadrul Comunităţii.
(2)Comunicarea Comisiei din 30 iulie 1996 privind revizuirea strategiei comunitare pentru gestionarea deşeurilor a stabilit orientări ale politicii comunitare viitoare în domeniul deşeurilor. Această comunicare precizează necesitatea de a se reduce cantităţile de substanţe periculoase din deşeuri şi subliniază posibilele avantaje ale regulilor comunitare care limitează prezenţa de astfel de substanţe în produsele şi în procesele de producţie. Se afirmă în continuare că, atunci când nu se poate evita generarea de deşeuri, deşeurile ar trebui refolosite sau recuperate în vederea valorificării materialelor sau a energiei.
(3)Rezoluţia Consiliului din 25 ianuarie 1988 privind un program de acţiune comunitar de combatere a poluării mediului cu cadmiu (5) a subliniat limitarea folosirii cadmiului la cazurile în care nu există alternative convenabile şi colectarea şi reciclarea bateriilor care conţin cadmiu ca elemente majore ale strategiei pentru controlul cadmiului în interesul protecţiei sănătăţii umane şi a mediului.
(5)JO C 30, 4.2.1988, p. 1.
(4)Directiva 91/157/CEE a Consiliului din 18 martie 1991 privind bateriile şi acumulatorii care conţin anumite substanţe periculoase (6) a permis o apropiere legislativă a statelor membre în acest domeniu. Cu toate acestea, obiectivele directivei respective nu au fost realizate pe deplin. Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu (7) şi Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) (8) au subliniat, de asemenea, necesitatea de revizuire a Directivei 91/157/CEE. Este necesar, prin urmare, ca Directiva 91/157/CEE să fie revizuită şi înlocuită din motive de claritate.
(6)JO L 78, 26.3.1991, p. 38. Directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/101/CE a Comisiei (JO L 1, 5.1.1999, p. 1).
(7)JO L 242, 10.9.2002, p. 1.
(8)JO L 37, 13.2.2003, p. 24. Directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/108/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 345, 31.12.2003, p. 106).
(5)Pentru a-şi îndeplini obiectivele privind mediul, prezenta directivă interzice introducerea pe piaţă a anumitor baterii şi acumulatori care conţin mercur sau cadmiu. Aceasta încurajează, de asemenea, un nivel ridicat de colectare şi reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi o îmbunătăţire a performanţei privind mediul a tuturor operatorilor implicaţi în ciclul de viaţă al bateriilor şi acumulatorilor, de exemplu producătorii, distribuitorii şi utilizatorii finali, în special operatorii implicaţi direct în tratarea şi reciclarea de deşeuri de baterii şi acumulatori. Normele speciale necesare în acest scop completează legislaţia comunitară în vigoare privind deşeurile, în special Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deşeurile (1), Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deşeuri (2) şi Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deşeurilor (3).
(1)JOL 114, 27.4.2006, p. 9.
(2)JO L 182, 16.7.1999, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
(3)JOL 332, 28.12.2000, p. 91.
(6)Pentru a preveni îndepărtarea deşeurilor de baterii şi acumulatori într-un mod care să polueze mediul şi pentru a evita confuzia utilizatorilor finali cu privire la cerinţele de gestionare a deşeurilor pentru diferitele tipuri de baterii şi acumulatori, prezenta directivă ar trebui să se aplice tuturor bateriilor şi acumulatorilor introduşi pe piaţă în cadrul Comunităţii. Un domeniu de aplicare atât de vast ar trebui, de asemenea, să asigure economii de scară în ceea ce priveşte colectarea şi reciclarea, precum şi economisirea optimă a resurselor.
(7)Fiabilitatea bateriilor şi a acumulatorilor, care constituie o sursă esenţială de energie în societatea noastră, este fundamentală pentru siguranţa multor produse, aparate şi servicii.
(8)Este necesar să se distingă între bateriile şi acumulatorii portabili, pe de o parte, şi bateriile şi acumulatorii industriali şi auto, pe de altă parte. Ar trebui interzisă eliminarea bateriilor şi a acumulatorilor industriali şi auto în depozite de deşeuri sau prin incinerare.
(9)Exemplele de baterii şi acumulatori industriali includ bateriile şi acumulatorii folosiţi pentru alimentarea de urgenţă sau de rezervă cu energie electrică în spitale, aeroporturi sau birouri, bateriile şi acumulatorii folosiţi în trenuri sau aeronave, precum şi bateriile şi acumulatorii folosiţi pe platformele petroliere marine sau în faruri. Exemplele includ, de asemenea, bateriile şi acumulatorii proiectaţi exclusiv pentru terminalele portabile de efectuare a plăţilor în magazine şi restaurante, pentru cititoarele de coduri de bare din magazine, pentru echipamentele video profesionale pentru canalele de televiziune şi studiourile profesionale, pentru lămpile miniere şi lămpile de scafandru ataşate la căştile de miner şi de scafandru utilizate de profesionişti, bateriile şi acumulatorii de rezervă pentru uşile electrice pentru a preveni blocarea sau zdrobirea persoanelor, bateriile şi acumulatorii folosiţi pentru aparatele de măsurat şi de control sau în diferite tipuri de echipamente de măsurat şi de control, precum şi bateriile şi acumulatorii folosiţi pentru panourile solare, în aplicaţii fotovoltaice şi în alte aplicaţii care utilizează energie regenerabilă. Bateriile şi acumulatorii industriali includ, de asemenea, bateriile şi acumulatorii folosiţi la vehiculele electrice, precum automobilele, scaunele cu rotile, bicicletele, vehiculele utilizate în aeroporturi şi vehiculele de transport automat. Pentru a completa această listă neexhaustivă de exemple, orice baterie sau acumulator care nu este etanş şi auto ar trebui considerat ca fiind industrial.
(10)Exemplele de baterii şi acumulatori portabili, care sunt baterii şi acumulatori etanşi pe care o persoană obişnuită îi poate transporta manual fără dificultate şi care nu sunt nici baterii sau acumulatori auto, nici baterii sau acumulatori industriali, includ bateriile cu o singură celulă (cum ar fi bateriile AA sau AAA) şi bateriile şi acumulatorii folosiţi de consumatori sau profesionişti în telefoanele mobile, calculatoarele portabile, uneltele electrice fără fir, jucăriile şi aparatele de uz casnic, cum ar fi periuţele de dinţi electrice, aparatele de ras şi aspiratoarele portabile (inclusiv echipamentul similar utilizat în şcoli, magazine, restaurante, aeroporturi, birouri sau spitale), precum şi orice baterie sau acumulator pe care consumatorii îl pot folosi în aplicaţii domestice obişnuite.
(11)Comisia ar trebui să evalueze necesitatea adaptării prezentei directive, luând în considerare elementele tehnice şi ştiinţifice disponibile. În special, Comisia ar trebui să desfăşoare o revizuire a derogării de la interdicţia privind cadmiul în cazul bateriilor şi acumulatorilor portabili destinaţi utilizării în uneltele electrice fără fir. Exemplele de unelte electrice fără fir sunt uneltele pe care consumatorii şi profesioniştii le utilizează pentru strunjire, frezare, sablare, polizare, tăiere cu fierăstrăul, aşchiere, forfecare, forare, găurire, poansonare, ciocănire, nituire, înşurubare, şlefuire sau prelucrări similare ale lemnului, metalului şi altor materiale, precum şi pentru cosire, tăiere şi alte activităţi de grădinărit.
(12)Comisia ar trebui, de asemenea, să monitorizeze, iar statele membre ar trebui să încurajeze, realizările tehnologice care îmbunătăţesc performanţa bateriilor şi a acumulatorilor în ceea ce priveşte mediul pe parcursul întregului ciclu de viaţă al acestora, inclusiv prin participarea într-un sistem comunitar de management şi audit ecologic (EMAS).
(13)Pentru a proteja mediul, deşeurile de baterii şi acumulatori ar trebui să fie colectate. Pentru bateriile şi acumulatorii portabili, este necesar să se stabilească sisteme de colectare pentru realizarea unui nivel ridicat de colectare. Aceasta implică stabilirea unor sisteme de colectare care să permită utilizatorilor finali să elimine toate deşeurile de baterii şi acumulatori portabili în mod convenabil şi gratuit. Pentru diferitele tipuri de baterii şi acumulatori, sunt necesare sisteme de colectare şi mecanisme de finanţare diferite.
(14)Este de dorit ca statele membre să realizeze o rată ridicată de colectare şi reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, astfel încât să atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului şi de recuperare a materialelor în întreaga Comunităţii. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să stabilească pentru statele membre limite minime ale obiectivelor de colectare şi reciclare. Este necesar să se calculeze rata de colectare pe baza vânzărilor medii anuale din anii precedenţi, astfel încât să se definească pentru toate statele membre obiective comparabile care să fie în raport cu nivelul de consum naţional de baterii şi acumulatori.
(15)Este necesar să se stabilească cerinţe specifice de reciclare pentru bateriile şi acumulatorii care conţin cadmiu şi plumb pentru a se atinge un nivel ridicat de recuperare a materialelor în întreaga Comunitate şi pentru a evita disparităţile între statele membre.
(16)Toate părţile interesate ar trebui să poată participa la sistemele de colectare, tratare şi reciclare. Sistemele respective ar trebui să fie proiectate astfel încât să se evite discriminarea faţă de bateriile şi acumulatorii importaţi, barierele în calea comerţului sau denaturarea concurenţei.
(17)Sistemele de colectare şi reciclare ar trebui să fie optimizate, în special pentru a reduce costurile şi impactul negativ al transportului asupra mediului. Sistemele de tratare şi reciclare ar trebui să folosească cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (11) din Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (1). Definiţia reciclării ar trebui să excludă recuperarea energiei. Conceptul de recuperare a energiei este definit în alte instrumente ale Comunităţii.
(1)JO L 257, 10.10.1996, p. 26. Directivă astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).
(18)Bateriile şi acumulatorii pot fi colectaţi individual, prin sisteme naţionale de colectare a bateriilor, sau împreună cu deşeurile de echipamente electrice şi electronice, prin sisteme naţionale de colectare stabilite în temeiul Directivei 2002/96/CE. În ultimul caz, ca o cerinţă minimă obligatorie cu privire la tratare, bateriile şi acumulatorii ar trebui îndepărtaţi din deşeurile de echipamente electrice şi electronice colectate. După îndepărtarea acestora din deşeurile de echipamente electrice şi electronice, bateriile şi acumulatorii se supun cerinţelor prezentei directive, în special în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor de colectare, şi se supun cerinţelor cu privire la reciclare.
(19)Principiile fundamentale pentru finanţarea gestionării deşeurilor de baterii şi acumulatori ar trebui să fie stabilite la nivel comunitar. Sistemele de finanţare ar trebui să ajute la realizarea unei rate ridicate de colectare şi reciclare şi la aplicarea principiului responsabilităţii producătorului. Este necesar ca toţi producătorii, în conformitate cu definiţia din prezenta directivă, să fie înregistraţi. Producătorii ar trebui să finanţeze costurile de colectare, tratare şi reciclare a tuturor bateriilor şi acumulatorilor colectaţi, din care se deduce profitul realizat prin vânzarea materialelor recuperate. Cu toate acestea, în anumite circumstanţe, aplicarea normelor de minimis la producătorii mici ar putea fi justificată.
(20)Pentru succesul colectării, este necesar să se furnizeze utilizatorilor finali informaţii privind utilitatea colectării separate, sistemele de colectare disponibile şi rolul utilizatorilor finali în gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori. Ar trebui să se stabilească modalităţi detaliate pentru un sistem de etichetare care să furnizeze utilizatorilor finali informaţii transparente, credibile şi clare privind bateriile şi acumulatorii şi orice metale grele pe care le conţin.
(21)În cazul în care, pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei directive şi, în special, pentru realizarea unor niveluri ridicate de colectare separată şi de reciclare, statele membre folosesc instrumente economice, cum ar fi cote diferenţiate de impozitare, acestea ar trebui să informeze Comisia în consecinţă.
(22)Pentru monitorizarea îndeplinirii obiectivelor prezentei directive, sunt necesare date credibile şi comparabile privind cantităţile de baterii şi acumulatori introduse pe piaţă, colectate şi reciclate.
(23)Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancţiunile aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor prezentei directive şi să se asigure că acestea sunt puse în aplicare. Sancţiunile respective ar trebui să fie eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare.
(24)În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituţional “A legifera mai bine” (2), statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele şi în interesul Comunităţii, propriile tabele, care să ilustreze, pe cât posibil, concordanţa dintre prezenta directivă şi măsurile de transpunere, şi să le facă publice.
(2)JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
(25)Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei (3).
(3)JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).
(26)întrucât obiectivele prezentei directive, şi anume protecţia mediului şi asigurarea funcţionării corespunzătoare a pieţei interne, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre şi, având în vedere amploarea şi efectele acţiunii, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, Comunitate poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat de respectivul articol, prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.
(27)Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere legislaţiei comunitare privind cerinţele de siguranţă, calitate şi sănătate şi legislaţiei comunitare speciale privind gestionarea deşeurilor, în special Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz (1) şi Directiva 2002/96/CE.
(1)JO L 269, 21.10.2000, p. 34. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2005/673/CE a Consiliului (JO L 254, 30.9.2005, p. 69).
(28)În ceea ce priveşte responsabilitatea producătorului, producătorii de baterii şi acumulatori şi producătorii de alte produse care conţin o baterie sau un acumulator sunt responsabili pentru gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori pe care îi introduc pe piaţă. Este necesar să se adopte o abordare flexibilă pentru a permite sistemelor de finanţare să reflecte diferitele circumstanţe naţionale şi pentru a se ţine seama de sistemele existente, în special cele stabilite în conformitate cu Directivele 2000/53/CE şi 2002/96/CE, evitându-se în acelaşi timp dubla facturare.
(29)Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (2) nu se aplică bateriilor şi acumulatorilor utilizaţi în echipamentele electrice şi electronice.
(2)JO L 37, 13.2.2003, p. 19. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/310/CE a Comisiei (JO L 115, 28.4.2006, p. 38).
(30)Bateriile şi acumulatorii industriali şi auto utilizaţi la vehicule ar trebui să îndeplinească cerinţele Directivei 2000/53/CE, în special articolul 4. Prin urmare, este necesar să se interzică utilizarea cadmiului la bateriile şi acumulatorii industriali pentru vehiculele electrice, în afară de cazul în care aceştia beneficiază de o derogare în temeiul anexei II la directiva respectivă,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Art. 1: Obiectul
Prezenta directivă stabileşte:
1.normele privind introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor şi, în special, o interdicţie de a introduce pe piaţă baterii şi acumulatori care conţin substanţe periculoase şi
2.norme speciale pentru colectarea, tratarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori care completează legislaţia comunitară relevantă privind deşeurile şi promovează un nivel ridicat de colectare şi reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori.
Directiva urmăreşte să îmbunătăţească performanţa în ceea ce priveşte mediul a bateriilor şi acumulatorilor şi a activităţilor tuturor operatorilor economici implicaţi în ciclul de viaţă al bateriilor şi acumulatorilor, de exemplu producătorii, distribuitorii şi utilizatorii finali, în special operatorii direct implicaţi în tratarea şi reciclarea deşeurilor de baterii şi acumulatori.

Art. 2: Domeniul de aplicare
(1)Prezenta directivă se aplică tuturor tipurilor de baterii şi acumulatori, indiferent de forma, volumul, greutatea, materialul component sau utilizarea acestora. Directiva se aplică fără a aduce atingere Directivelor 2000/53/CE şi 2002/96/CE.
(2)Prezenta directivă nu se aplică bateriilor şi acumulatorilor utilizaţi în:
a)echipamente asociate cu protecţia intereselor esenţiale ale statelor membre în ceea ce priveşte securitatea, armele, muniţiile şi materialul de război, cu excluderea produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare;
b)echipament destinat să fie trimis în spaţiu.

Art. 3: Definiţii
În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiţii:
1.”baterie” sau “acumulator” înseamnă orice sursă de energie electrică obţinută prin transformarea directă a energiei chimice, constituită din unul sau mai multe celule primare (nereîncărcabile) sau din unul sau mai multe celule secundare (reîncărcabile);
2.”grup de baterii” înseamnă orice set de baterii sau acumulatori care sunt conectaţi împreună şi/sau sunt capsulaţi într-un înveliş exterior astfel încât să formeze o unitate completă pe care utilizatorul final nu trebuie să o separe sau să o deschidă;
3.”baterie sau acumulator portabil” înseamnă orice baterie, baterie tip “nasture”, grup de baterii sau acumulator care:
a)este izolat şi
b)poate fi transportat manual şi
c)nu este nici baterie sau acumulator industrial, nici baterie sau acumulator auto;
4.baterie tip “nasture” înseamnă orice baterie sau acumulator portabil, de dimensiune mică, de formă rotundă, al cărui diametru este mai mare decât înălţimea şi care este utilizat în scopuri speciale, cum ar fi protezele auditive, ceasurile, echipamentele portabile mici, şi ca energie de rezervă;
5.”baterie sau acumulator auto” înseamnă orice baterie sau acumulator destinat să alimenteze sistemele auto de pornire, iluminat sau aprindere;
6.”baterie sau acumulator industrial” înseamnă orice baterie sau acumulator proiectat exclusiv pentru utilizare industrială sau profesională sau folosit în orice tip de vehicul electric;
7.”deşeu de baterie sau acumulator” înseamnă orice baterie sau acumulator care reprezintă un deşeu în sensul articolului 1 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/12/CE;
8.”reciclare” înseamnă reprelucrarea într-un proces de producţie a deşeurilor în scopul lor iniţial sau în alte scopuri, dar cu excepţia recuperării energiei;
9.”eliminare” înseamnă oricare dintre operaţiunile aplicabile prevăzute în anexa IIA la Directiva 2006/12/CE;
10.”tratare” înseamnă orice activitate desfăşurată asupra deşeurilor de baterii şi acumulatori după ce acestea au fost predate unei instalaţii de sortare, de pregătire pentru reciclare sau de pregătire pentru eliminare;
11.”aparat” înseamnă orice echipament electric sau electronic, astfel cum a fost definit prin Directiva 2002/96/CE, care este alimentat integral sau parţial de baterii sau acumulatori sau poate fi alimentat astfel;
12.”producător” înseamnă orice persoană dintr-un stat membru care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv tehnicile de comunicare la distanţă în temeiul Directivei 97/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecţia consumatorilor cu privire la contractele la distanţă (1), introduce pentru prima dată pe piaţă baterii sau acumulatori, inclusiv cei integraţi în aparate sau vehicule, pe teritoriul statului membru respectiv, pe o bază profesională;
(1)JO L 144, 4.6.1997, p. 19. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2005/29/CE (JO L 149, 11.6.2005, p. 22).
13.”distribuitor” înseamnă orice persoană care furnizează baterii şi acumulatori, pe o bază profesională, unui utilizator final;
14.”introducere pe piaţă” înseamnă furnizarea sau punerea la dispoziţia unui terţ, cu titlu oneros sau gratuit, în cadrul Comunităţii, inclusiv importul pe teritoriul vamal al Comunităţii;
15.”operator economic” înseamnă orice producător, distribuitor, colector, reciclator sau alt operator de tratare;
16.”unealtă electrică fără fir” înseamnă orice aparat portabil alimentat de o baterie sau de un acumulator şi destinat pentru activităţi de întreţinere, construcţie sau grădinărit;
17.”rată de colectare” înseamnă, pentru un stat membru dat pe parcursul unui an calendaristic dat, procentajul obţinut prin împărţirea greutăţii deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili colectaţi în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din prezenta directivă sau cu Directiva 2002/96/CE pe parcursul anului calendaristic respectiv, la greutatea medie a bateriilor şi acumulatorilor portabili pe care producătorii fie îi vând direct unor utilizatori finali, fie îi livrează unor terţi pentru ca aceştia să îi vândă unor utilizatori finali din statul membru respectiv pe parcursul anului calendaristic respectiv şi pe parcursul celor doi ani calendaristici precedenţi.

Art. 4: Interdicţii
(1)Fără a aduce atingere Directivei 2000/53/CE, statele membre interzic introducerea pe piaţă:
a)a tuturor bateriilor sau acumulatorilor, indiferent dacă sunt sau nu integrate în aparate, care conţin mercur într-o proporţie mai mare de 0,0005 % din greutate şi
b)a bateriilor sau acumulatorilor portabili, inclusiv cei integraţi în aparate, care conţin cadmiu într-o proporţie mai mare de 0,002 % din greutate.
(2)Interdicţia enunţată la alineatul (1) litera (a) nu se aplică bateriilor tip “nasture” cu un conţinut de mercur de cel mult 2 % din greutate.
(3)Interdicţia enunţată la alineatul (1) litera (b) nu se aplică bateriilor şi acumulatorilor portabili destinaţi să fie utilizaţi în:
a)sisteme de urgenţă şi de alarmă, inclusiv iluminatul de urgenţă;
b)echipament medical sau
c)unelte electrice fără fir.
(4)Comisia revizuieşte derogarea menţionată la alineatul (3) litera (c) şi prezintă Parlamentului European şi Consiliului, până la 26 septembrie 2010, un raport însoţit, după caz, de propuneri relevante, în vederea interzicerii cadmiului în baterii şi acumulatori.

Art. 5: Creşterea performanţei în ceea ce priveşte mediul
Statele membre care au producători stabiliţi pe teritoriul lor promovează cercetarea şi încurajează îmbunătăţirea performanţei generale în ceea ce priveşte mediul a bateriilor şi acumulatorilor, pe parcursul întregului ciclu de viaţă al acestora, precum şi realizarea şi comercializarea de baterii şi acumulatori care conţin cantităţi mai mici de substanţe periculoase sau care conţin substanţe mai puţin poluante, în special ca înlocuitori pentru mercur, cadmiu şi plumb.

Art. 6: Introducerea pe piaţă
(1)Din motivele prevăzute de prezenta directivă, statele membre nu pot împiedica, interzice sau restricţiona introducerea pe piaţă, în teritoriul lor, a bateriilor şi acumulatorilor care îndeplinesc cerinţele prezentei directive.
(2)Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că bateriile sau acumulatorii care nu îndeplinesc cerinţele prezentei directive nu sunt introduse pe piaţă sau sunt retrase de pe piaţă.

Art. 7: Obiectiv global
Având în vedere impactul transportului asupra mediului, statele membre iau măsurile necesare pentru a optimiza colectarea separată a deşeurilor de baterii şi acumulatori şi pentru a minimiza eliminarea bateriilor şi a acumulatorilor ca deşeuri municipale mixte, pentru a realiza un nivel ridicat de reciclare pentru toate deşeurile de baterii şi acumulatori.

Art. 8: Sisteme de colectare
(1)Statele membre se asigură că există sisteme de colectare adecvate pentru deşeurile de baterii şi acumulatori portabili. Aceste sisteme:
a)permit utilizatorilor finali să elimine deşeurile de baterii sau acumulatori portabili la un punct de colectare accesibil în vecinătatea acestora, ţinând seama de densitatea populaţiei;
b)impun distribuitorilor să primească înapoi deşeurile de baterii sau acumulatori portabili, gratuit, atunci când aceştia furnizează baterii sau acumulatori portabili, în afara cazului în care o evaluare arată că sistemele alternative existente sunt cel puţin la fel de eficiente în atingerea obiectivelor cu privire la mediu ale prezentei directive. Statele membre fac publice aceste evaluări;
c)nu implică nici un cost pentru utilizatorii finali la eliminarea deşeurilor de baterii sau acumulatori portabili şi nici o obligaţie de a cumpăra o baterie nouă sau un acumulator nou;
d)pot fi utilizate împreună cu sistemele menţionate la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2002/96/CE.
Punctele de colectare stabilite în conformitate cu litera (a) din prezentul alineat nu se supun cerinţelor de înregistrare sau de autorizare ale Directivei 2006/12/CE sau ale Directivei 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deşeurile periculoase (1).
(1)JO L 377, 31.12.1991, p. 20. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 166/2006.
(2)Cu condiţia îndeplinirii de către sisteme a criteriilor enumerate la alineatul (1), statele membre pot:
a)cere producătorilor să elaboreze astfel de sisteme;
b)cere participarea altor operatori economici la astfel de sisteme;
c)menţine sistemele existente.
(3)Statele membre se asigură că producătorii de baterii şi acumulatori industriali sau terţi care acţionează în numele acestora nu refuză să primească înapoi de la utilizatorii finali deşeurile de baterii şi acumulatori industriali, indiferent de compoziţia chimică şi de origine. Terţii independenţi pot, de asemenea, să colecteze bateriile şi acumulatorii industriali.
(4)Statele membre se asigură că producătorii de baterii şi acumulatori auto, sau terţi, stabilesc sisteme de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori auto de la utilizatorii finali sau de la un punct de colectare accesibil în vecinătatea acestora, atunci când colectarea nu se desfăşoară în cadrul sistemelor menţionate la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2000/53/CE. În cazul bateriilor şi a acumulatorilor auto provenind de la vehicule private, care nu sunt utilitare, astfel de sisteme nu implică nici un cost pentru utilizatorii finali la eliminarea deşeurilor de baterii sau acumulatori şi nici o obligaţie de a cumpăra o baterie nouă sau un acumulator nou.

Art. 9: Instrumente economice
Statele membre pot folosi instrumente economice pentru a promova colectarea deşeurilor de baterii şi acumulatori sau pentru a promova utilizarea bateriilor şi a acumulatorilor care conţin substanţe mai puţin poluante, de exemplu prin adoptarea unor cote diferenţiate de impozitare. În cazul în care procedează astfel, statele membre notifică măsurile cu privire la punerea în aplicare a instrumentelor respective Comisiei.

Art. 10: Obiective de colectare
(1)Statele membre calculează rata de colectare pentru prima dată în privinţa celui de-al cincilea an calendaristic întreg după intrarea în vigoare a prezentei directive.
Fără a aduce atingere Directivei 2002/96/CE, cifrele anuale privind colectarea şi vânzările includ bateriile şi acumulatorii integraţi în aparate.
(2)Statele membre realizează următoarele rate minime de colectare:
a)25 % până la 26 septembrie 2012;
b)45 % până la 26 septembrie 2016.
(3)Statele membre monitorizează ratele de colectare anual, în conformitate cu sistemul descris la anexa I. Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitor la statisticile privind deşeurile (2), statele membre transmit Comisiei rapoarte în termen de şase luni de la sfârşitul anului calendaristic respectiv. Rapoartele indică modul în care statele membre au obţinut datele necesare pentru a calcula ratele de colectare.
(2)JO L 332, 9.12.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 783/2005 al Comisiei (JOL 131, 25.5.2005, p. 38).
(4)În conformitate cu procedura menţionată la articolul 24 alineatul (2):
a)pot fi elaborate măsuri tranzitorii pentru a face faţă dificultăţilor cu care se confruntă un stat membru în îndeplinirea cerinţelor de la alineatul (2) ca rezultat al circumstanţelor naţionale specifice;
b)se stabileşte o metodologie comună pentru calcularea vânzărilor anuale de baterii şi acumulatori portabili către utilizatorii finali până la 26 septembrie 2007.

Art. 11: Îndepărtarea deşeurilor de baterii şi acumulatori
Statele membre se asigură că producătorii proiectează aparatele astfel încât deşeurile de baterii şi acumulatori să poată fi înlăturate cu uşurinţă. Aparatele în care sunt încorporate baterii şi acumulatori sunt însoţite de instrucţiuni în care se arată cum pot fi îndepărtate în siguranţă acestea şi care, după caz, informează utilizatorul final cu privire la tipul bateriilor şi al acumulatorilor încorporaţi. Aceste dispoziţii nu se aplică atunci când, din motive de siguranţă, de performanţă, medicale sau de integritate a datelor, continuitatea alimentării cu energie este indispensabilă şi necesită o conectare permanentă între aparat şi baterie sau acumulator.

Art. 12: Tratarea şi reciclarea
(1)Statele membre se asigură că, până la 26 septembrie 2009:
a)producătorii sau terţii stabilesc sisteme, folosind cele mai bune tehnici disponibile, în termeni de protecţie a sănătăţii şi a mediului, pentru a asigura tratarea şi reciclarea deşeurilor de baterii şi acumulatori şi
b)toate bateriile şi acumulatorii identificabili colectaţi în conformitate cu articolul 8 din prezenta directivă sau cu Directiva 2002/96/CE sunt supuşi unui tratament şi unei reciclări prin intermediul sistemelor care respectă, cel puţin, legislaţia comunitară, în special în ceea ce priveşte sănătatea, siguranţa şi gestionarea deşeurilor.
Cu toate acestea, în conformitate cu tratatul, statele membre pot să elimine bateriile sau acumulatorii portabili colectaţi care conţin cadmiu, mercur sau plumb prin depozitare sau stocare subterană, atunci când nu există o piaţă finală viabilă. Statele membre pot, de asemenea, în conformitate cu tratatul, să elimine bateriile sau acumulatorii portabili colectaţi care conţin cadmiu, mercur sau plumb prin depozitare sau stocare subterană în cadrul unei strategii de eliminare treptată a metalelor grele care, pe baza unei evaluări detaliate a impactului asupra mediului, economic şi social, arată că eliminarea ar trebui să fie o opţiune preferată reciclării.
Statele membre fac publică această evaluare şi notifică proiectele de măsuri Comisiei în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale (1).
(1)JO L 204, 21.7.1998, p. 37. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 2003.
(2)Tratarea îndeplineşte cerinţele minime enumerate la anexa III, partea A.
(3)Atunci când bateriile sau acumulatorii sunt colectaţi împreună cu deşeuri de echipamente electrice şi electronice în temeiul Directivei 2002/96/CE, bateriile sau acumulatorii sunt îndepărtaţi din deşeurile de echipamente electrice şi electronice colectate.
(4)Până la 26 septembrie 2011, procesele de reciclare respectă nivelurile de eficienţă a reciclării şi dispoziţiile conexe enumerate la anexa III partea B.
(5)Statele membre prezintă un raport privind nivelurile de reciclare realizate în fiecare an calendaristic respectiv şi îndeplinirea nivelurilor de eficienţă menţionate la anexa III, partea B. Statele membre transmit aceste informaţii Comisiei în termen de şase luni de la sfârşitul anului calendaristic respectiv.
(6)Anexa III poate fi adaptată sau completată pentru a lua în considerare progresul tehnic sau ştiinţific în conformitate cu procedura menţionată la articolul 24 alineatul (2). În special:
a)se adaugă, până la 26 martie 2010, norme detaliate privind calcularea nivelurilor de eficienţă a reciclării şi
b)nivelurile minime de eficienţă a reciclării sunt evaluate periodic şi sunt adaptate în funcţie de cele mai bune tehnici disponibile şi având în vedere realizările menţionate la alineatul (1) paragraful al doilea.
(7)Înainte de propunerea oricărei modificări la anexa III, Comisia consultă părţile interesate, în special producătorii, colectorii, reciclatorii, societăţile comerciale autorizate pentru tratare, organizaţiile de protecţie a mediului, organizaţiile consumatorilor şi asociaţiile muncitorilor. Comisia informează comitetul menţionat la articolul 24 alineatul (1) cu privire la rezultatul acestei consultări.

Art. 13: Tehnologii noi de reciclare
(1)Statele membre încurajează dezvoltarea de noi tehnologii de reciclare şi de tratare şi promovează cercetarea în domeniul metodelor de reciclare rentabile şi care protejează mediul pentru toate tipurile de baterii şi acumulatori.
(2)Statele membre încurajează instalaţiile de tratare să introducă sisteme de management de mediu certificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) (2).
(2)JO L 114, 24.4.2001, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 196/2006 al Comisiei (JO L 32, 4.2.2006, p. 4).

Art. 14: Eliminarea
Statele membre interzic eliminarea prin depozitare sau prin incinerare a deşeurilor de baterii şi acumulatori industriali şi auto. Cu toate acestea, reziduurile oricăror baterii şi acumulatori care au suferit atât tratare, cât şi reciclare, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1), pot fi eliminate prin depozitare sau incinerare.

Art. 15: Exporturile
(1)Tratarea şi reciclarea pot fi întreprinse în afara statului membru respectiv sau în afara Comunităţii, cu condiţia ca transportul deşeurilor de baterii şi acumulatori să fie în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului din 1 februarie 1993 privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în interiorul, la intrarea şi ieşirea din Comunitatea Europeană (1).
(1)JO L 30, 6.2.1993, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2557/2001 al Comisiei (JO L 349, 31.12.2001, p. 1).
(2)Deşeurile de baterii şi acumulatori exportate în afara Comunităţii în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 259/93, Regulamentul (CE) nr. 1420/1999 al Consiliului din 29 aprilie 1999 de stabilire a normelor şi procedurilor comune care trebuie aplicate transporturilor de anumite tipuri de deşeuri către anumite ţări nemembre ale OCDE (2) şi Regulamentul (CE) nr. 1547/1999 al Comisiei din 12 iulie 1999 de stabilire a procedurilor de control care trebuie aplicate, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului, transporturilor de anumite tipuri de deşeuri către anumite ţări care nu intră sub incidenţa Deciziei OCDE C(92) 39 final (3) sunt luate în considerare la îndeplinirea obligaţiilor şi nivelurilor de eficienţă prevăzute în anexa III la prezenta directivă numai în cazul în care există dovezi clare că operaţiunea de reciclare a avut loc în condiţii echivalente cu cerinţele prezentei directive.
(2)JO L 166, 1.7.1999, p. 6. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 105/2005 al Comisiei (JO L 20, 22.1.2005, p. 9).
(3)JO L 185, 17.7.1999, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 105/2005.
(3)Normele de aplicare a prezentului articol se stabilesc în conformitate cu procedura menţionată la articolul 24 alineatul (2).

Art. 16: Finanţare
(1)Statele membre se asigură că producătorii, sau terţii care acţionează în numele acestora, finanţează toate costurile nete care decurg din:
a)colectarea, tratarea şi reciclarea tuturor deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili colectate în conformitate cu articolul 8 alineatele (1) şi (2) şi
b)colectarea, tratarea şi reciclarea tuturor deşeurilor de baterii şi acumulatori industriali şi auto colectate în conformitate cu articolul 8 alineatele (3) şi (4).
(2)Statele membre se asigură că punerea în aplicare a alineatului (1) evită orice dublă impunere pentru producători în cazul bateriilor sau acumulatorilor colectaţi în temeiul sistemelor stabilite în conformitate cu Directiva 2000/53/CE sau cu Directiva 2002/96/CE.
(3)Statele membre obligă producătorii sau terţii care acţionează în numele acestora, să finanţeze toate costurile nete care decurg din campaniile de informare publică privind colectarea, tratarea şi reciclarea tuturor deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili.
(4)Costurile colectării, tratării şi reciclării nu sunt prezentate separat utilizatorilor finali în momentul vânzării noilor baterii şi acumulatori portabili.
(5)Producătorii şi utilizatorii de baterii şi acumulatori industriali şi auto pot încheia acorduri care să prevadă alte metode de finanţare decât cele menţionate la alineatul (1).
(6)Prezentul articol se aplică tuturor deşeurilor de baterii şi acumulatori, indiferent de data introducerii lor pe piaţă.

Art. 17: Înregistrarea
Statele membre se asigură că fiecare producător este înregistrat, înregistrarea se supune aceloraşi cerinţe procedurale în fiecare stat membru. Cerinţele respective privind înregistrarea se stabilesc în conformitate cu procedura menţionată la articolul 24 alineatul (2).

Art. 18: Micii producători
(1)Statele membre pot excepta de la îndeplinirea cerinţelor articolului 16 alineatul (1) producătorii care, ţinând seama de dimensiunea pieţei naţionale, introduc pe piaţa internă cantităţi foarte mici de baterii sau acumulatori, cu condiţia ca aceasta să nu împiedice buna funcţionare a sistemelor de colectare şi reciclare stabilite în temeiul articolelor 8 şi 12.
(2)Statele membre fac publice astfel de proiecte de măsuri şi motivele pentru propunerea acestora şi notifică aceste proiecte de măsuri Comisiei şi celorlalte state membre prin intermediul comitetului menţionat la articolul 24 alineatul (1).
(3)În termen de şase luni de la notificarea menţionată la alineatul (2), Comisia aprobă sau respinge proiectele de măsuri, după ce a verificat dacă acestea sunt consecvente cu consideraţiile menţionate la alineatul (1) şi nu constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricţie mascată în comerţul dintre statele membre. În absenţa unei decizii a Comisiei în acest termen, proiectele de măsuri se consideră aprobate.

Art. 19: Participare
(1)Statele membre se asigură că toţi operatorii economici şi toate autorităţile publice competente pot participa la sistemele de colectare, de tratare şi de reciclare menţionate la articolele 8 şi 12.
(2)Aceste sisteme se aplică, de asemenea, bateriilor şi acumulatorilor importaţi din ţări terţe în condiţii nediscriminatorii şi sunt concepute astfel încât să evite barierele în calea comerţului sau denaturarea concurenţei.

Art. 20: Informaţii pentru utilizatorii finali
(1)Statele membre se asigură, în special prin campanii de informare, că utilizatorii finali primesc informaţi complete privind:
a)efectele posibile ale substanţelor utilizate în baterii şi acumulatori asupra mediului şi sănătăţii umane;
b)interesul de a nu elimina deşeurile de baterii şi acumulatori ca deşeuri municipale nesortate şi de a participa la colectarea separată astfel încât să faciliteze tratarea şi reciclarea;
c)sistemele de colectare şi de reciclare disponibile pentru aceştia;
d)rolul pe care trebuie să îl aibă în reciclarea deşeurilor de baterii şi acumulatori;
e)semnificaţia simbolului pubelei cu roţi, barate cu două linii în formă de X, prezentat la anexa II, şi a simbolurilor chimice Hg, Cd şi Pb.
(2)Statele membre pot solicita operatorilor economici să furnizeze, integral sau parţial, informaţiile menţionate la alineatul (1).
(3)În cazul în care statele membre solicită distribuitorilor să primească înapoi deşeurile de baterii şi acumulatori portabili în conformitate cu articolul 8, acestea se asigură că distribuitorii respectivi informează utilizatorii finali cu privire la posibilitatea eliminării deşeurilor de baterii sau acumulatori portabili la punctele de vânzare ale acestora.

Art. 21: Etichetarea
(1)Statele membre se asigură că toate bateriile, acumulatorii şi grupurile de baterii sunt marcate în mod corespunzător cu simbolul prezentat la anexa II.
(2)Statele membre se asigură că, până la 26 septembrie 2009, capacitatea tuturor bateriilor şi acumulatorilor portabil sau auto este indicată pe acestea în mod vizibil, lizibil şi de neşters. În conformitate cu procedura menţionată la articolul 24 alineatul (2), se stabilesc norme de aplicare a prezentei cerinţe, inclusiv metode armonizate pentru determinarea capacităţii şi a utilizării adecvate, până la 26 martie 2009.
(3)Bateriile, acumulatorii şi bateriile tip “nasture” care conţin mai mult de 0,0005 % mercur, mai mult de 0,002 % cadmiu sau mai mult de 0,004 % plumb sunt marcate cu simbolul chimic pentru metalul respectiv: Hg, Cd sau Pb. Simbolul indicând conţinutul de metal greu se tipăreşte sub simbolul prezentat la anexa II şi acoperă o suprafaţă de cel puţin un sfert din mărimea simbolului respectiv.
(4)Simbolul prezentat la anexa II acoperă cel puţin 3 % din suprafaţa părţii celei mai mari a bateriei, a acumulatorului sau a grupului de baterii, până la o dimensiune maximă de 5 x 5 cm. În cazul elementelor cilindrice, simbolul acoperă cel puţin 1,5 % din suprafaţa bateriei sau a acumulatorului şi are o dimensiune maximă de 5 x 5 cm.
(5)Atunci când, dată fiind dimensiunea bateriei, a acumulatorului sau a grupului de baterii, simbolul ar fi mai mic de 0,5 x 0,5 cm, nu este necesar ca bateria, acumulatorul sau grupul de baterii să fie marcat, însă pe ambalaj se tipăreşte un simbol de cel puţin 1×1 cm.
(6)Simbolurile se tipăresc în mod vizibil, lizibil şi de neşters.
(7)Pot fi acordate derogări de la cerinţele de etichetare prevăzute de prezentul articol, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 24 alineatul (2).

Art. 22: Rapoarte naţionale de punere în aplicare
(1)Statele membre trimit Comisiei, la fiecare trei ani, un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive. Cu toate acestea, primul raport trebuie să acopere perioada până la 26 septembrie 2012.
(2)Rapoartele sunt elaborate pe baza unui chestionar sau a unei scheme stabilite în conformitate cu procedura menţionată la articolul 24 alineatul (2). Chestionarul sau schema sunt trimise statelor membre cu şase luni înainte de începerea primei perioade pe care trebuie să o acopere raportul.
(3)Statele membre informează, de asemenea, cu privire la orice măsuri pe care le iau pentru a încuraja realizările care influenţează impactul bateriilor şi al acumulatorilor asupra mediului, în special:
a)realizările, inclusiv măsurile voluntare luate de către producători, care permit reducerea cantităţilor de metale grele şi de alte substanţe periculoase conţinute în baterii şi acumulatori;
b)noile tehnici de reciclare şi de tratare;
c)participarea operatorilor economici la programele de management de mediu;
d)cercetarea în domeniile respective şi
e)măsurile adoptate pentru promovarea prevenirii deşeurilor.
(4)Raportul este pus la dispoziţia Comisiei în termen de nouă luni de la sfârşitul perioadei de trei ani respective sau, în cazul primului raport, până la 26 iunie 2013.
(5)Comisia publică un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive şi impactul prezentei directive asupra mediului şi funcţionării pieţei interne, în termen de nouă luni de la primirea rapoartelor de la statele membre, în conformitate cu alineatul (4).

Art. 23: Reexaminarea
(1)Comisia reexaminează punerea în aplicare a prezentei directive şi impactul prezentei directive asupra mediului şi funcţionării pieţei interne, după primirea de la statele membre, pentru a doua oară, a rapoartelor, în conformitate cu articolul 22 alineatul (4).
(2)Al doilea raport pe care Comisia îl publică în conformitate cu articolul 22 alineatul (5) include o evaluare a următoarelor aspecte ale prezentei directive:
a)relevanţa unor noi măsuri de gestionare a riscului prezentat de bateriile şi acumulatorii care conţin metale grele;
b)relevanţa obiectivelor minime de colectare a tuturor deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, stabilite la articolul 10 alineatul (2), şi posibilitatea introducerii unor noi obiective pentru anii următori, luând în considerare progresul tehnic şi experienţa practică dobândită în statele membre;
c)relevanţa cerinţelor minime de reciclare, stabilite la anexa III partea B, luând în considerare informaţiile pe care le furnizează statele membre, progresul tehnic şi experienţa practică dobândită în statele membre.
(3)După caz, raportul este însoţit de propuneri de reexaminare a dispoziţiilor corespunzătoare ale prezentei directive.

Art. 24: Procedura comitetului
(1)Comisia este asistată de către comitetul instituit în temeiul articolului 18 din Directiva 2006/12/CE.
(2)În cazul în care se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8.
Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la trei luni.
(3)Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură.

Art. 25: Sancţiuni
Statele membre stabilesc norme privind sancţiunile aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive şi iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt puse în aplicare. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare. Statele membre comunică măsurile respective Comisiei, până la 26 septembrie 2008, şi o informează de îndată cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.

Art. 26: Transpunere
(1)Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 26 septembrie 2008.
Atunci când statele membre adoptă astfel de acte, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2)Comisiei i se comunică de către statele membre textele tuturor actelor cu putere de lege şi actelor administrative existente adoptate în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Art. 27: Acorduri voluntare
(1)Cu condiţia ca obiectivele stabilite de prezenta directivă să fie îndeplinite, statele membre pot transpune dispoziţiile articolelor 8, 15 şi 20 prin intermediul unor acorduri între autorităţile competente şi operatorii economici interesaţi. Aceste acorduri îndeplinesc următoarele cerinţe:
a)să fie aplicabile;
b)să specifice obiectivele şi termenele corespunzătoare;
c)să fie publicate în Jurnalul Oficial naţional sau într-un document oficial la fel de accesibil publicului şi să fie transmise Comisiei.
(2)Rezultatele obţinute trebuie să facă obiectul unei verificări periodice, sunt comunicate autorităţilor competente şi Comisiei şi sunt disponibile publicului în condiţiile stabilite prin acord.
(3)Autorităţile competente se asigură că se examinează progresul realizat în temeiul acestor acorduri.
(4)În cazul nerespectării acordurilor, statele membre pun în aplicare dispoziţiile relevante ale prezentei directive prin acte cu putere de lege şi acte administrative.

Art. 28: Abrogare
Directiva 91/157/CEE se abrogă cu efect începând de la 26 septembrie 2008.
Trimiterile la Directiva 91/157/CEE se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă.
Art. 29: Intrarea în vigoare
Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 30: Destinatari
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 6 septembrie 2006.
Pentru Parlamentul European
Preşedintele
J. BORRELL FONTELLES
Pentru Consiliu
Preşedintele
P. LEHTOMAKI

ANEXA I: MONITORIZAREA RESPECTĂRII OBIECTIVELOR DE COLECTARE STABILITE LA ARTICOLUL 10

An

Data colectării

Calcul

Cerinţă de raportare

X (*)+1 Vânzări în anul 1 (S1)
X + 2 Vânzări în anul 2 (S2)
X + 3 Vânzări în anul 3 (S3) Colectare în anul 3 (C3) Rata de colectare (RC3) =3*C3/(S1 +S2 + S3)
X + 4 Vânzări în anul 4 (S4) Colectare în anul 4 (C4) Rata de colectare (RC4) = 3*C4/(S2 + S3 + S4) (Obiectiv stabilit la 25 %)
X + 5 Vânzări în anul 5 (S5) Colectare în anul 5 (C5) Rata de colectare (RC5) =3*C5/(S3 + S4 + S5) RC4
X + 6 Vânzări în anul 6 (S6) Colectare în anul 6 (C6) Rata de colectare (RC6) =3*C6/(S4 + S5 + S6) RC5
X + 7 Vânzări în anul 7 (S7) Colectare în anul 7 (C7) Rata de colectare (RC7) = 3*C7/(S5 + S6 + S7) RC6
X + 8 Vânzări în anul 8 (S8) Colectare în anul 8 (C8) Rata de colectare (RC8) = 3*C8/(S6 + S7 + S8) (Obiectiv stabilit la 45 %) RC7
X + 9 Vânzări în anul 9 (S9) Colectare în anul 9 (C9) Rata de colectare (RC9) = 3*C9/(S7 + S8 + S9) RC8
X + 10 Vânzări în anul 10 (S10) Colectare în anul 10 (C10) Rata de colectare (RC10) = 3*C10/(S8 + S9 + S10) RC9
X + 11 Etc. Etc. Etc. RC10
Etc.
(*)Anul X este anul care include data menţionată la articolul 26.

ANEXA II: SIMBOLURI PENTRU BATERII, ACUMULATORI ŞI GRUPURI DE BATERII ÎN VEDEREA COLECTĂRII SEPARATE
Simbolul care indică faptul că toate bateriile şi acumulatorii fac obiectul unei “colectări separate” reprezintă o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X, ca în imaginea de mai jos:

ANEXA III: CERINŢE DETALIATE PRIVIND TRATAREA ŞI RECICLAREA
PARTEA A: TRATAREA
1.Tratarea include, cel puţin, îndepărtarea tuturor fluidelor şi acizilor.
2 Tratarea şi orice depozitare, inclusiv depozitarea temporară, în instalaţiile de tratare se desfăşoară în amplasamente cu suprafeţe impermeabile şi acoperiş adecvat rezistent la intemperii sau în containere corespunzătoare.
PARTEA B: RECICLAREA
3.Procesele de reciclare trebuie să realizeze următoarele niveluri minime de eficienţă privind reciclarea:
a)reciclarea a 65 % din greutatea medie a bateriilor şi acumulatorilor cu plumb acid, inclusiv reciclarea conţinutului de plumb la cel mai înalt nivel care este fezabil tehnic, evitând în acelaşi timp costurile excesive;
b)reciclarea a 75 % din greutatea medie a bateriilor şi acumulatorilor cu nichel-cadmiu, inclusiv reciclarea conţinutului de cadmiu la cel mai înalt nivel care este fezabil tehnic, evitând în acelaşi timp costurile excesive şi
c)reciclarea a 50 % din greutatea medie a celorlalte deşeuri de baterii şi acumulatori.

Publicat în Ediţia Specială a Jurnalului Oficial cu numărul 0 din data de 1 ianuarie 2007