COMISIA COMUNITATILOR EUROPENE,

avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitii Economice Europene,
avand in vedere Directiva 75/442/CEE a Consiliului din15 iulie 1975 privind deseurile
(1), astfel cum a fost modificat ultima dat de Directiva 91/692/CEE ( 2 ), in special articolul 18,
avand in vedere Directiva 91/157/CEE a Consiliului din18 martie 1991 privind bateriile si acumulatorii care contin anumite substane periculoase ( 3 ), in special articolul 10,

  • intrucat este necesar sa se stabileasca norme metodologice privind sistemul de marcare prevazut la articolul 4 dinDirectiva 91/157/CEE;
    intrucat aparatele nu trebuie sa fie marcate deoarece anexa II la Directiva 91/157/CEE prevede un sistem de informare special pentru aparatele din care consumatorul nu poate inlatura cu usurinta bateria sau acumulatorul;
  • intrucat este necesar un simbol clar care sa indice faptul ca bateriile sau acumulatorii prevazuti de Directiva 91/157/CEE se colecteaza separat de alte deseuri menajere;
  • intrucat utilizarea acestui simbol pentru bateriile si acumulatorii care fac obiectul Directivei 91/157/CEE trebuie sa fie protejata,
    intrucat masurile prevazute in prezenta directiva sunt in conformitate cu avizul emis de Comitetului privind adaptarea la progresul stiinific si tehnic a legislatiei comunitare in materie de deseuri,ADOPTA PREZENTA DIRECTIV A:

Articolul 1
1. Prezenta directiva stabileste normele metodologice privind sistemul de marcare prevazut la articolul 4 din Directiva 91/157/CEE privind bateriile si acumulatorii prevazuti de directiva menionata , importati sau fabricati spre a fi vanduti in Comunitate de la 1 ianuarie 1994.
2. Bateriile si acumulatorii mentionati in alineatul (1) care sunt fabricati sau importati in Comunitate inainte de 1 ianuarie 1994 pot fi comercializati fara simbolurile prevazute la articolele 2 si 3 pana la 31 decembrie 1995.

Articolul 2
Simbolul indicand colectarea separata consta dintr-un container cu rotile barat cu o cruce.
Decizia privind selectarea simbolului ce urmeaza a fi utilizat pe bateriile si acumulatorii care fac obiectul Directivei 91/157/CEE se iau de catre persoana care raspunde de marcare, astfel cum este defini tla articolul 5 din prezenta directiva . Utilizarea celor doua simboluri se considera echivalent in intreaga Comunitate. Statele membre informeaza publicul despre intelesul ambelor simboluri si le atribuie un statut identic indispozitiile de drept internprivind bateriile si acumulatorii prevazuti de Directiva 91/157/CEE. Utilizarea unuia sau altuia dintre aceste simboluri nu constituie unmijloc de discriminare arbitrar sau o restrictie deghizata in comertul dintre statele membre.

Articolul 3
Simbolul indicand continutul de metale grele consta dinsimbolul chimic al metalului incauza , Hg, Cd sau Pb, inconformitate cu tipul de baterie sau acumulator, astfel cum se prevede inanexa I la Directiva 91/157/CEE.

Articolul 4
1. Simbolul descris in articolul 2 acopera 3% din suprafata laturii celei mai mari a bateriei sau acumulatorului pana la o dimensiunea maxim de 5 x 5 cm. Pentru baterii cilindrice simbolul trebuie sa acopere 3% din jumatatea suprafetei bateriei sau acumulatorului si trebuie sa aiba o dimensiune maxim de 5 x 5 cm.
Atunci cand dimensiunea bateriei sau acumulatorului este astfel incat simbolul este mai mic de 0,5 x 0,5 cm, nu este necesar marcarea bateriei sau a acumulatorului, insa pe ambalaj se tipareste un simbol masurand 1 x 1 cm.
2. Simbolul mentionatla articolul 3 se tipareste sub simbolul mentionat la articolul 2. Simbolul acopera o suprafata de cel putin un sfert din dimensiunea simbolului descris la alineatul (1) dinprezentul articol.
3. Simbolurile se tiparesc in mod vizibil, lizibil si de nesters.

Articolul 5
Statele membre iau toate ma surile necesare pentru ca marcarea sa fie efectuata cu respectarea dispozitiilor prezentei directive de catre producator sau de reprezentantul sau autorizat stabilit in statul membru in cauza sau, in caz contrar, de catre persoana care raspunde de introducerea pe piata nationala a bateriilor si acumulatorilor.

Articolul 6
Statele membre adopta masurile corespunza toare pentru a asigura aplicarea deplina a tuturor dispozitiilor prezentei directive, in special in ceea ce priveste respectarea simbolurilor mentionate la articolele 2 si 3. Statele membre stabilesc sanctiunile ce urmeaza a fi aplicate in cazul incalcarii masurilor adoptate pentru a se conforma prezentei directive; astfel de sanctiuni trebuie sa fie efective, proportionale si descurajante prin efectul lor.
Articolul 7
Statele membre adopta masurile necesare pentru a se conforma prezentei directive pana la 31 decembrie 1993. Ele informeaza imediat Comisia cu privire la aceasta.
Atunci cand statele membre adopta aceste dispozitii, ele contino trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere inmomentul publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 8
Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.
Adoptata la Bruxelles, 4 octombrie 1993.
pentru Comisie
Yannis PALEOKRASSAS
Membru al Comisiei