Privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi a Hotărârii Guvernului nr. 937/2010

Privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase
Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 şi ale art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
a)Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 şi 813 bis din 4 decembrie 2008;
b)Hotărârea Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 şi 690 bis din 14 octombrie 2010.