“Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 578 din 7.04.2017 privind aprobarea Ordinului pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia,
ţinând cont de prevederile art. 6 lit. j) şi m) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 11 alin. (4) şi art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,
viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu”, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2
Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 3
(1)Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se depune în format editat pe suport hârtie la Administraţia Fondului pentru Mediu.
(2)Formularul pe suport hârtie al declaraţiei prevăzut la art. 1 se editează folosindu-se programul informatic de asistenţă pus la dispoziţia contribuabililor, în mod gratuit, de către Administraţia Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro.
(3)Formularul editat pe suport hârtie de către contribuabili cu ajutorul programului informatic de asistenţă se semnează şi se depune în original la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu sau se comunică cu confirmare de primire.
(4)Sumele înscrise în declaraţii nu cuprind taxe, contribuţii sau alte sume stabilite prin deciziile emise de organul fiscal ca urmare a acţiunilor de inspecţie fiscală.

Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 12 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5
Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA nr. 1: DECLARAŢIE privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
MINISTERUL MEDIULUI 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

Loc rezervat organului competent: 

Nr. de înregistrare:

Data:

Perioada de raportare

RECTIFICATIVĂ

(Se generează de către programul informatic de asistenţă.)

Luna

|_||_|

Anul

|_||_||_||_|

(1)_
I.Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului
Cod de identificare fiscală ………………………..
Denumire ………………………………………………..
Judeţul ………………, localitatea ………………….., str. ……………….. nr. ……, bl. ….., sc. ….., ap. ….., cod poştal ………, sectorul ……., tel. ………, fax …….., e-mail ……., cont …………., banca …………………..
II.Date privind obligaţia bugetară

Denumire obligaţie bugetară

Suma datorată

Denumire*)
TOTAL:
_______
*) Se completează: obligaţia de plată la bugetul Fondului pentru mediu, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
III.Date privind cantităţile de deşeuri inerte şi nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale

Cantitatea ajunsă la depozitul de deşeuri (tone)

Cantitatea colectată la depozitul de deşeuri în vederea valorificării (tone)

Cantitatea efectiv eliminată final prin depozitare (tone)

IV.Date privind cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili
1.Tab 1 – Cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili şi cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate

Tip material**)

Cantitatea introdusă pe piaţa naţională

(kg)

Cantitatea pentru care se realizează obiectivele prin transfer către operatori economici autorizaţi

(kg)

Cantitatea pentru care se realizează obiectivele în mod individual

(kg)

Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată

(kg)

Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată prin altă operaţiune de valorificare decât reciclarea

(kg)

Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată prin reciclare

(kg)

Individual

Prin operatori economici autorizaţi

Individual

Prin operatori economici autorizaţi

a

b = c + d

c

d

e

f

g

h

Plastic,

din care PET

Sticlă

Metal,

din care AL

Hârtie\Carton

Lemn

TOTAL

______
**) Se completează: materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.
2.Tab 2 – Realizarea în mod individual a obiectivelor de valorificare prin altă operaţiune de valorificare decât reciclarea – informaţii suplimentare

Tip material

Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată prin altă operaţiune de valorificare decât reciclarea

(kg)

CUI colector deşeu de ambalaj

Nr./dată contract prestare servicii

Nr./dată document prestare servicii

CUI valorificator deşeu de ambalaj

Plastic (+),

din care PET

Sticlă (+)

Metal (+),

din care AL

Hârtie\Carton (+)

Lemn (+)

3.Tab 3 – Realizarea în mod individual a obiectivelor de valorificare prin reciclare – informaţii suplimentare

Tip material

Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată prin reciclare

(kg)

CUI colector deşeu de ambalaj

Nr./dată contract prestare servicii

Nr./dată document prestare servicii

CUI reciclator deşeu de ambalaj

Plastic (+),

din care PET

Sticlă (+)

Metal (+),

din care AL

Hârtie\Carton (+)

Lemn (+)

V.Date privind cantităţile de deşeuri municipale eliminate prin depozitare

Cantitatea depozitată în anul de raportare

(tone)

Cantitatea depozitată în anul anterior anului de raportare

(tone)

VI.Date privind cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici
1.Tab 1 – Date privind cantităţile de anvelope introdusă pe piaţa naţională

Cantitatea de anvelope introdusă pe piaţa naţională***)

(kg)

Cantitatea de anvelope pentru care se realizează obiectivele prin transfer către operatori economici autorizaţi

(kg)

Cantitatea de anvelope pentru care se realizează obiectivele în mod individual

(kg)

Cantitatea de anvelope gestionată****)

(kg)

Individual

Prin operatori economici autorizaţi

a = b + c

b

c

d

e

______
***) Se completează: cantitatea totală introdusă pe piaţă în perioada de raportare aferentă anului precedent perioadei de raportare.
****) Se completează: cantitatea gestionată în perioada de raportare, potrivit legislaţiei în vigoare privind gestionarea anvelopelor uzate.
2. Tab 2 – Informaţii suplimentare privind modalitatea de îndeplinire a obiectivelor de gestionare, în mod individual

Cantitatea de anvelope pentru care se realizează obiectivele în mod individual

(kg)

CUI colector anvelope uzate

Nr./dată contract prestare servicii

Nr./dată document prestare servicii

CUI operator economic care reşapează, reciclează şi/sau valorifică termoenergetic anvelope uzate

(kg)

VII.Date privind cantităţile de ambalaje contractate de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje

Tip material

Cantitatea contractată

(kg)

Cantitatea reciclată

(kg)

Cantitatea valorificată prin alte operaţiuni de valorificare decât reciclarea

(kg)

a

b

c

d

Plastic (+),

din care PET

Sticlă (+)

Metal (+),

din care AL

Hârtie\Carton (+)

Lemn (+)

VIII.Date privind cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, contractate de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate

Cantitatea contractată

(kg)

Cantitatea gestionată

(kg)

IX.Date privind cantităţile de echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

Nr. crt.

Categorii EEE până la data de 14.08.2018

Cantitatea totală de EEE introdusă pe piaţa naţională

(kg)

Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele în mod individual

(kg)

Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele prin transfer către organizaţii colective

(kg)

Cantitatea de DEEE colectată în mod individual

(kg)

Cantitatea de DEEE colectată de către organizaţiile colective

(kg)

Qti_deee

Qci_deee

1

Aparate de uz casnic de mari dimensiuni

2

Aparate de uz casnic de mici dimensiuni

3

Echipamente informatice şi echipamente pentru comunicaţii electronice

4

Aparate electrice de consum şi panouri fotovoltaice

5

Echipamente de iluminat

6

Unelte electrice şi electronice, cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni

7

Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber şi echipament sportiv

8

Dispozitive medicale, cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate

9

Instrumente de monitorizare şi control

10

Distribuitoare automate

Nr. crt.

Categorii EEE după data de 15.08.2018

Cantitatea totală de EEE introdusă pe piaţa naţională

(kg)

Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele în mod individual

(kg)

Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele prin transfer către organizaţii colective

(kg)

Cantitatea de DEEE colectată în mod individual

(kg)

Cantitatea de DEEE colectată de către organizaţiile colective

(kg)

Qti_deee

Qci_deee

1

Echipamente de transfer termic

2

Ecrane, monitoare şi echipamente care conţin ecrane cu o suprafaţă mai mare de 100 cm2

3

Lămpi

4

Echipamente de mari dimensiuni, având oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm, inclusiv, printre altele: echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice şi electronice; jucării, echipamente sportive şi de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere şi control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenţi electrici

5

Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm), inclusiv, printre altele: aparate de uz casnic; echipamente de larg consum; aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice şi electronice; jucării, echipamente sportive şi de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere şi control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenţi electrici

6

Echipamente informatice şi de telecomunicaţii de dimensiuni mici, nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm
X.Date privind cantităţile de baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

Cantitatea introdusă

(kg)

Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele în mod individual

(kg)

Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele prin transfer către organizaţii colective

(kg)

Cantitatea colectată

(kg)

Cantitatea colectată în mod individual

(kg)

Cantitatea colectată de către organizaţiile colective

(kg)

Qtdbap

Qcdbap

XI.Date privind cantităţile de echipamente electrice şi electronice contractate de către organizaţiile colective autorizate pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor electrice şi electronice

Nr. crt.

Categorii EEE până la data de 14.08.2018

Cantitatea totală EEE pentru care s-a preluat responsabilitatea

(kg)

Cantitatea DEEE colectată (gestionată)

(kg)

Qti_deeeresp

Qci_deeeresp

1

Aparate de uz casnic de mari dimensiuni

2

Aparate de uz casnic de mici dimensiuni

3

Echipamente informatice şi echipamente pentru comunicaţii electronice

4

Aparate electrice de consum şi panouri fotovoltaice

5

Echipamente de iluminat

6

Unelte electrice şi electronice, cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni

7

Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber şi echipament sportiv

8

Dispozitive medicale, cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate

9

Instrumente de monitorizare şi control

10

Distribuitoare automate

Nr. crt.

Categorii EEE după data de 15.08.2018

Cantitatea totală de EEE pentru care s-a preluat responsabilitatea

(kg)

Cantitatea DEEE colectată

(kg)

Qti_deeeresp

Qci_deeeresp

1

Echipamente de transfer termic

2

Ecrane, monitoare şi echipamente care conţin ecrane cu o suprafaţă mai mare de 100 cm2

3

Lămpi

4

Echipamente de mari dimensiuni, având oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm, inclusiv, printre altele: echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice şi electronice; jucării, echipamente sportive şi de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere şi control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenţi electrici

5

Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm), inclusiv, printre altele: aparate de uz casnic; echipamente de larg consum; aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice şi electronice; jucării, echipamente sportive şi de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere şi control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenţi electrici

6

Echipamente informatice şi de telecomunicaţii de dimensiuni mici, nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm
XII.Date privind cantităţile de baterii şi acumulatori portabili contractate de către organizaţiile colective autorizate pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili

Cantitatea pentru care s-a preluat responsabilitatea

(kg)

Cantitatea colectată (gestionată)

(kg)

Qtdbapresp

Qcdbapresp

(2)_
Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii.
Sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declaraţii declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.
Numele şi prenumele ………………………..
Semnătura ……………………..
Funcţia ……………………
Loc rezervat pentru coduri de bare generate şi tipărite automat de programul informatic de asistenţă.
ANEXA nr. 2: INSTRUCŢIUNI de completare şi depunere a formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu”

CAPITOLUL I: Completarea formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu”

Perioada de raportare:
În rubrica “Luna” se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia, acest lucru fiind valabil atât pentru obligaţiile de plată cu termen scadent lunar, cât şi pentru obligaţiile de plată cu termen scadent trimestrial, semestrial şi anual (de exemplu: 02 pentru obligaţiile de plată reprezentând taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu, aferente lunii februarie; 06 pentru obligaţiile de plată reprezentând ecotaxa datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere, aferente trimestrului II).
În rubrica “Anul” se completează anul de raportare cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2009).
SECŢIUNEA 1: Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului
(1)Rubrica “Cod de identificare fiscală” se completează astfel:
a)contribuabilii/plătitorii persoane juridice înscriu codul unic de identificare fiscală;
b)contribuabilii/plătitorii persoane fizice înscriu codul numeric personal sau codul unic de identificare fiscală, după caz.
(2)_
Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
În cazul în care contribuabilul/plătitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoare adăugată nu se completează atributul RO.
În rubrica “Denumire” se înscriu denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului/plătitorului la Fondul pentru mediu, după caz.
Rubricile privind adresa se completează cu datele corespunzătoare domiciliului fiscal al contribuabililor/plătitorilor la Fondul pentru mediu, persoane juridice sau persoane fizice, după caz.
SECŢIUNEA 2: Date privind obligaţia bugetară
Pentru fiecare obligaţie de plată prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, datorată pentru perioada de raportare, cu termen de declarare lunar, trimestrial sau anual, se completează în acelaşi formular tabelul generat cu ajutorul programului informatic de asistenţă. Sumele reprezentând obligaţii constituite în perioada deraportare la care se referă Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se înscriu în rândurile corespunzătoare, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.
În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă sume datorate, reprezentând contribuţii, taxe ori alte sume pentru care persoanele juridice şi persoanele fizice au dobândit calitatea de contribuabili/plătitori la bugetul Fonduluipentru mediu, se înscrie cifra 0 (zero).
Sumele stabilite prin actele de inspecţie, ca diferenţe de contribuţii, taxe sau alte sume nu se înscriu în Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.
În coloana “Denumirea obligaţiei bugetare” se înscrie denumirea contribuţiei, taxei sau altor sume datorate bugetului Fondului pentru mediu în perioada de raportare, potrivit legislaţiei în vigoare.
În cazul obligaţiilor fiscale cu termen de declarare şi de plată trimestrial, sumele de plată se completează în declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu aferente lunilor martie, iunie, septembrie şi decembrie a anului respectiv (deexemplu: ecotaxa, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, obligaţiile de plată aferente perioadei ianuarie-martie ale anului de referinţă se înscriu în declaraţia lunii martie ale anului de referinţă, cu termen de declarare până la data de 25 aprilie inclusiv ale anului de referinţă).
În cazul obligaţiilor fiscale cu termen de declarare şi de plată anual, sumele de plată se completează la Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu aferentă lunii decembrie a anului respectiv (de exemplu: pentru contribuţia de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, obligaţiile de plată aferente perioadei ianuarie-decembrie ale anului de referinţă se înscriu în declaraţia lunii decembrie ale anului de referinţă, cu termen de declarare până la data de 25 ianuarie inclusiv ale anului următor anului de referinţă).
În coloana “Suma datorată” se înscrie suma reprezentând contribuţii, taxe ori alte sume datorate bugetului Fondului pentru mediu în perioada de raportare, potrivit legislaţiei în vigoare.
SECŢIUNEA 3: Date privind cantităţile de deşeuri inerte şi nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale
În coloana “Cantitatea ajunsă la depozitul de deşeuri (tone)” se înscrie cu cifre arabe, în tone, totalul cantităţilor de deşeuri inerte şi de deşeuri nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare în luna de raportare.
În coloana “Cantitatea colectată la depozitul de deşeuri în vederea valorificării (tone)” se înscriu cu cifre arabe, în tone, cantitatea de deşeuri colectate în luna de raportare în vederea valorificării de către proprietarii sau administratorii depozitelor din cantităţile de deşeuri inerte şi de deşeuri nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare.
În coloana “Cantitatea efectiv eliminată final prin depozitare (tone)” se înscrie cu cifre arabe, în tone, totalul cantităţilor de deşeuri inerte şi de deşeuri nepericuloase efectiv depozitate la groapă în vederea eliminării finale, în luna de raportare.
În situaţia în care, pentru luna de raportare, nu rezultă cantităţi de deşeuri, se înscrie cifra 0 (zero) la poziţia corespunzătoare din tabel.
SECŢIUNEA 4: Date privind cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili
(1)În coloana “Tip material” din Tab 1 se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piaţa naţională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.
(2)În coloana “Cantitatea introdusă pe piaţa naţională (kg)” din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare.
(3)În coloana “Cantitatea pentru care se realizează obiectivele prin transfer către operatori economici autorizaţi (kg)” din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională în perioada de raportare de operatorii economici responsabili, pentru care s-a transferat, prin contract, responsabilitatea pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare, unui operator economic autorizat conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada de raportare.
(4)În coloana “Cantitatea pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)” din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în cazul cărora operatorii economici responsabili au optat pentru realizarea obiectivelor de valorificare în mod individual, în perioada de raportare.
(5)În coloana “Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată (kg)” din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate, astfel:
a)în coloana “Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată prin altă operaţiune de valorificare decât reciclarea (kg)” din Tab 1, la rubrica “Individual”, se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin altă operaţiune de valorificare decât reciclare sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, realizate în mod individual, în perioada de raportare. Programul de asistenţă va prelua cantităţile înscrise în coloana “Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată prin altă operaţiune de valorificare decât reciclarea (kg)” din Tab 2;
b)în coloana “Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată prin altă operaţiune de valorificare decât reciclarea (kg)” din Tab 1, la rubrica “Prin operatori economici autorizaţi”, se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin altă operaţiune de valorificare decât reciclare sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie de către operatorii economici autorizaţi pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, în numele operatorului economic responsabil, în perioada de raportare;
c)în coloana “Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată prin reciclare (kg)” din Tab 1, la rubrica “Individual”, se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, realizate în mod individual, în perioada de raportare. Programul de asistenţă va prelua cantităţile înscrise în coloana “Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată prin reciclare (kg)” din Tab 3
d)în coloana “Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată prin reciclare (kg)” din Tab 1, la rubrica “Prin operatori economici autorizaţi” se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin reciclare de către operatorii economici autorizaţi pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) dinLegea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, în numele operatorului economic responsabil, în perioada de raportare.
(6)Coloana e) din Tab 1 referitoare la “Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată prin altă operaţiune de valorificare decât reciclarea (kg)”, rubrica “Individual”, se detaliază în tabelul Tab 2, după cum urmează:
În coloana “Tip material” din Tab 2 se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piaţa naţională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.
În coloana “Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată prin altă operaţiune de valorificare decât reciclarea (kg)” din Tab 2 se înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea valorificată prin alte operaţiuni decât reciclarea, pe tip de material, conform facturii de prestare servicii emisă, în baza contractului încheiat de operatorul economic colector, în perioada de raportare.
În coloana “CUI colector deşeu de ambalaj” din Tab 2 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru colectarea deşeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin alte operaţiuni decât reciclarea, pe tip de material, conform prevederilor legale.
În coloana “Nr./dată contract prestare servicii” din Tab 2 se înscriu cu cifre arabe şi/sau litere numărul şi data contractului de prestare servicii încheiat de operatorul economic responsabil cu operatorul economic autorizat pentru colectarea deşeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin alte operaţiuni decât reciclarea, pe tip de material, conform prevederilor legale.
În coloana “Nr./dată document prestare servicii” din Tab 2 se înscriu cu cifre arabe şi/sau litere numărul şi data facturii de prestare servicii emisă în conformitate cu prevederile legale de către operatorul economic autorizat pentru colectarea deşeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin alte operaţiuni decât reciclarea, pe tip de material, în calitate de prestator, pe numele operatorului economic responsabil, în calitate de beneficiar.
În coloana “CUI valorificator deşeu de ambalaj” din Tab 2 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje prin alte operaţiuni de valorificare decât reciclarea, pe tip de material, care a realizat respectiva operaţiune pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare ale operatorului economic responsabil.
(7)Coloana g) din Tab 1 referitoare la “Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată prin reciclare (kg)” rubrica “Individual”, se detaliază în tabelul Tab 3, după cum urmează:
În coloana “Tip material” din Tab 3 se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piaţa naţională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.
În coloana “Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată prin reciclare (kg)” din Tab 3 se înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea valorificată prin reciclare, pe tip de material, conform facturii de prestare servicii emisă, în baza contractului încheiat, de operatorul economic colector, în perioada de raportare.
În coloana “CUI colector deşeu de ambalaj” din Tab 3 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru colectarea deşeurilor de ambalaje, pe tip de material, în vederea valorificării prin reciclare, conform prevederilor legale.
În coloana “Nr./dată contract prestare servicii” din Tab 3 se înscriu cu cifre arabe şi/sau litere numărul şi data contractului de prestare servicii încheiat de operatorul economic responsabil cu operatorul economic autorizat pentru colectarea deşeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin reciclare, pe tip de material, conform prevederilor legale.
În coloana “Nr./dată document prestare servicii” din Tab 3 se înscriu cu cifre arabe şi/sau litere numărul şi data facturii de prestare servicii emisă, în conformitate cu prevederile legale, de către operatorul economic autorizat pentru colectarea deşeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin reciclare pe tip de material, în calitate de prestator, pe numele operatorului economic responsabil, în calitate de beneficiar.
În coloana “CUI reciclator deşeu de ambalaj” din Tab 3 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru reciclarea deşeurilor de ambalaje, pe tip de material, care a realizat respectiva operaţiune pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare prin reciclare ale operatorului economic responsabil.
În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de ambalaje sau deşeuri de ambalaje pentru care operatorii economici responsabili sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziţia corespunzătoare din tabel.
SECŢIUNEA 5: Date privind cantităţile de deşeuri municipale eliminate prin depozitare
În coloana “Cantitatea depozitată în anul de raportare (tone)” se înscrie cu cifre arabe, în tone, cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile efectiv depozitată în anul de raportare.
În coloana “Cantitatea depozitată în anul anterior anului de raportare (tone)” se înscrie cu cifre arabe, în tone, cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile efectiv depozitată în anul anterior anului de raportare.
În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţile de deşeuri municipale pentru care operatorii economici responsabili sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziţia corespunzătoare din tabel.
SECŢIUNEA 6: Date privind cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici
(1)În coloana “Cantitatea de anvelope introduse pe piaţa naţională (kg)” din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare aferentă anului precedent.
(2)În coloana “Cantitatea de anvelope pentru care se realizează obiectivele prin transfer către operatori economici autorizaţi (kg)” din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare aferentă anului precedent, pentru care au predat, prin contract, responsabilitatea unui operator economic autorizat conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
(3)În coloana “Cantitatea de anvelope pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)” din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, pentru care realizarea obiectivelor de gestionare se realizează în mod individual. Programul de asistenţă va prelua cantităţile înscrise în coloana “Cantitatea de anvelope pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)” din Tab 2.
(4)În coloana “Cantitatea de anvelope gestionată (kg)” din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe cantităţile, în kilograme, de anvelope uzate gestionate în perioada de raportare de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, astfel:
a)în coloana “Cantitatea de anvelope gestionată (kg)” din Tab 1, la rubrica “Individual” se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantităţile de anvelope uzate gestionate în mod individual, în perioada de raportare;
b)în coloana “Cantitatea de anvelope gestionată (kg)” din Tab 1, la rubrica “Prin operatori economici autorizaţi” se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantităţile de anvelope uzate gestionate, conform contractului, de către operatorii economici autorizaţi conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
(5)În coloana “Cantitatea de anvelope pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)” din Tab 2 se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, pentru care realizarea obiectivelor de gestionare se realizează în mod individual.
(6)În coloana “CUI colector anvelope uzate” din Tab 2 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru colectarea anvelopelor uzate.
(7)În coloana “Nr./dată contract prestare servicii” din Tab 2 se înscriu cu cifre arabe şi/sau litere numărul şi data contractului de prestare servicii încheiat de operatorul economic responsabil cu operatorul economic autorizat pentru colectarea anvelopelor uzate.
(8)În coloana “Nr./dată document prestare servicii” din Tab 2 se înscriu cu cifre arabe şi/sau litere numărul şi data facturii de prestare servicii emisă în conformitate cu prevederile legale de către operatorul economic autorizat pentru colectarea anvelopelor uzate.
(9)În coloana “CUI operator economic care reşapează, reciclează şi/sau valorifică termoenergetic anvelope uzate (kg)” din Tab 2 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat care a realizat respectiva operaţiune pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de gestionare ale operatorului economic responsabil.
(10)În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de anvelope care trebuie declarate, se înscrie cifra 0 (zero) la poziţia corespunzătoare din tabel.
SECŢIUNEA 7: Date privind cantităţile de ambalaje contractate de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje
În coloana “Tip material” se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piaţa naţională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.
În coloana “Cantitatea contractată (kg)” se înscrie cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitatea de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare, în perioada de raportare.
În coloana “Cantitatea reciclată (kg)” se înscrie cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitatea de deşeuri de ambalaje valorificată prin reciclare, în perioada de raportare.
În coloana “Cantitatea valorificată prin alte operaţiuni de valorificare decât reciclarea (kg)” se înscrie cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitatea de deşeuri de ambalaje valorificate prin alte operaţiuni de valorificare decât reciclarea, în perioada de raportare.
În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de ambalaje sau deşeuri de ambalaje pentru care, prin contract, operatorii economici autorizaţi sunt responsabili, se înscrie cifra 0 (zero) la poziţia corespunzătoare din tabel.
SECŢIUNEA 8: Date privind cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării contractate de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate
În coloana “Cantitatea contractată (kg)” se înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea de anvelope pentru care au preluat prin contract responsabilitatea de îndeplinire a obiectivelor de gestionare, perioada de raportare aferentă anului precedent.
În coloana “Cantitatea gestionată (kg)” se înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea de anvelope gestionate, în perioada de raportare.
În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de anvelope noi şi/sau uzate pentru care, prin contract, operatorii economici autorizaţi sunt responsabili, se înscrie cifra 0 (zero) la poziţia corespunzătoare din tabel.
SECŢIUNEA 9: Date privind cantităţile de echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici
În coloana “Categorii EEE” se înscrie tipul de EEE introduse pe piaţa naţională (de exemplu: aparate de uz casnic de mari dimensiuni, aparate de uz casnic de mari dimensiuni, echipament de transfer termic; ecrane, monitoare şi echipamente care conţin ecrane cu o suprafaţă mai mare de 100 cm2), în perioada de raportare.
În coloana “Cantitatea totală de EEE introdusă pe piaţa naţională (kg)” se înscriu cu cifre arabe, pe categorii de EEE, în kilograme, cantităţile de EEE introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici care au obligaţia de declarare, în perioada de raportare.
În coloana “Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)” se înscriu cu cifre arabe, pe tip de EEE, în kilograme, cantităţile de EEE introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici care au obligaţia de declarare, pentru care s-a optat realizarea obiectivelor de colectare în mod individual, în perioada de raportare.
În coloana “Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele prin transfer către organizaţii colective (kg)” se înscriu cu cifre arabe, pe tip de EEE, în kilograme, cantităţile de EEE introduse pe piaţa naţională pentru care operatorii economici care au obligaţia de declarare au transferat responsabilitatea unui organizaţii colective în vederea îndeplinirii obiectivelor de colectare, conform prevederilor art. 25 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, în perioada de raportare.
În coloana “Cantitatea de DEEE colectată în mod individual (kg)” se înscriu cu cifre arabe, pe tip de DEEE, în kilograme, cantităţile de DEEE colectate în mod individual de către operatorii economici care au obligaţia de declarare, în perioada de raportare.
În coloana “Cantitatea de DEEE colectată de către organizaţiile colective (kg)” se înscriu cu cifre arabe, pe tip de DEEE, în kilograme, cantităţile de DEEE colectate efectiv, în perioada de raportare, de către organizaţiile colective autorizate, către care s-au transferat responsabilităţile, pe bază de contract.
SECŢIUNEA 10: Date privind cantităţile de baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici
În coloana “Cantitatea introdusă” se înscrie, în kilograme, cantitatea de baterii şi acumulatori portabili introdusă pe piaţa naţională de către operatorii economici care au obligaţia de declarare, în perioada de raportare.
În coloana “Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)” se înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea de baterii şi acumulatori portabili introdusă în perioada de raportare pe piaţa naţională de către operatorii economici care au obligaţia de declarare, pentru care s-a optat la realizarea obiectivelor de colectare în mod individual.
În coloana “Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele prin transfer către organizaţii colective (kg)” se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantităţile de baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici care au obligaţia de declarare, în perioada de raportare, pentru care au predat responsabilitatea unei organizaţii colective autorizată pentru îndeplinirea obiectivelor de colectare, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada de raportare.
În coloana “Cantitatea colectată în mod individual (kg)” se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili colectate în mod individual de către operatorii economici care au obligaţia de declarare, în perioada de raportare.
În coloana “Cantitatea colectată de către organizaţiile colective (kg)” se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili colectate efectiv, în perioada de raportare, de către organizaţiile colective autorizate, către care s-au transferat responsabilităţile, pe bază de contract.
SECŢIUNEA 11: Date privind cantităţile de echipamente electrice şi electronice contractate de către organizaţii colective autorizate pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor electrice şi electronice
În coloana “Categorii EEE” se înscrie tipul de EEE introduse pe piaţa naţională (de exemplu: aparate de uz casnic de mari dimensiuni, aparate de uz casnic de mari dimensiuni, echipament de transfer termic; ecrane, monitoare şi echipamente care conţin ecrane cu o suprafaţă mai mare de 100 cm2), în perioada de raportare.
În coloana “Cantitatea totală EEE pentru care s-a preluat responsabilitatea (kg)” se înscriu cu cifre arabe, pe categorii de EEE, în kilograme, cantităţile pentru care au preluat obligaţiile anuale de colectare, în perioada de raportare.
În coloana “Cantitatea DEEE colectată (gestionată) (kg)” se înscriu cu cifre arabe, pe categorii de EEE, în kilograme, cantităţile de DEEE colectate (gestionate), în perioada de raportare.
SECŢIUNEA 12: Date privind cantităţile de baterii şi acumulatori portabili contractate de către organizaţiile colective autorizate pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili
În coloana “Cantitatea pentru care s-a preluat responsabilitatea (kg)” se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantităţile de baterii şi acumulatori portabili pentru care au preluat responsabilitatea de îndeplinire a obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, în perioada de raportare.
În coloana “Cantitatea colectată (gestionată) (kg)” se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili colectate efectiv, în perioada de raportare.

CAPITOLUL II: Instrucţiuni de completare a formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” – rectificativă
În cazul în care contribuabilii/plătitorii au declarat eronat obligaţiile la Fondul pentru mediu, în una sau mai multe perioade de raportare, aceştia pot rectifica obligaţiile eronat declarate prin depunerea

Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificative, aferentă fiecărei perioade pentru care s-a declarat eronat.
Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă înlocuieşte declaraţia depusă iniţial.
Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă se completează înscriindu-se corect toate datele pentru perioada de raportare pentru care se face rectificarea.
În cazul în care contribuabilii/plătitorii datorează mai multe obligaţii şi declară eronat una sau mai multe dintre ele, la completarea declaraţiei rectificative vor înscrie toate datele corecte în toate rubricile, nu numai acolo unde s-a declarat eronat.
În cazul rectificării obligaţiilor fiscale prevăzute la capitolul I, începând cu secţiunea a III-a şi până la secţiunea a XII-a, ulterior depunerii declaraţiei lunii decembrie, se rectifică obligaţiile eronat constituite aferente perioadei de raportare din Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu comunicată Administraţiei Fondului pentru Mediu şi, în acelaşi timp, se întocmeşte şi se depune şi Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă aferentă lunii decembrie a anului respectiv.

CAPITOLUL III: Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi a Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă

(1)Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se completează şi se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil/plătitor la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit legislaţiei în vigoare.
(2)Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în forma editată pe suport hârtie se depune/se comunică cu confirmare de primire.
(3)Termenele de declarare a obligaţiilor la Fondul pentru mediu sunt prevăzute în actele normative în vigoare, astfel:
1.lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, pentru obligaţiile reprezentând:
a)o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor destinate dezmembrării, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;
b)taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
c)începând cu 1 ianuarie 2017, taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
d)o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici;
e)o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor;
f)o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare;
2.lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, pentru:
a)cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională; cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională pentru care se realizează obiectivele în mod individual; cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională pentru care se realizează obiectivele prin transferul responsabilităţii către operatori economici autorizaţi; cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin alte operaţiuni de valorificare decât reciclarea, realizată în mod individual şi/sau prin transferul responsabilităţii către operatori economici autorizaţi; cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin reciclare în mod individual şi/sau prin transferul responsabilităţii către operatori economici autorizaţi. Aceste cantităţi se declară în vederea stabilirii diferenţei dintre obiectivul anual de realizat în mod individual şi cel efectiv realizat în mod individual. Declaraţiile se completează şi se depun/se transmit de către operatorii economici responsabili;
b)cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate introduse pe piaţa naţională şi cantităţile gestionate, atât în mod individual, cât şi prin transferarea responsabilităţii, pentru stabilirea diferenţei dintre obiectivul anual de realizat, prevăzut de legislaţia privind gestionarea anvelopelor uzate, şi cel efectiv realizat. Declaraţiile se completează şi se depun/se transmit de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării;
c)cantităţile de echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţa naţională, cantităţile de echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţa naţională pentru care se realizează obiectivele în mod individual, cantităţile de echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţa naţională pentru care se realizează obiectivele prin transfer de responsabilitate către operatori economici autorizaţi, cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate în mod individual şi/sau prin operatori economici autorizaţi, în vederea stabilirii diferenţei dintre cantitatea anuală de colectat în mod individual şi cea efectiv colectată în mod individual. Declaraţiile se completează şi se depun/se transmit de către operatorii economici responsabili;
d)cantităţile de baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională, cantităţile de baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională pentru care se realizează obiectivele în mod individual, cantităţile de baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională pentru care se realizează obiectivele prin transfer de responsabilitate către operatori economici autorizaţi, cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili colectate în mod individual şi/sau operatori economici autorizaţi, în vederea stabilirii diferenţei dintre cantitatea anuală de colectat în mod individual şi cea efectiv colectată în mod individual. Declaraţiile se completează şi se depun/se transmit de către operatorii economici responsabili;
3.trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea, pentru obligaţiile de plată reprezentând:
– ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;
4.semestrial până la data de 25 a lunii următoare semestrului în care s-a desfăşurat activitatea, pentru:
a)cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională pentru care operatorii economici autorizaţi conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, au preluat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare, cantităţile de deşeuri de ambalaje reciclate şi cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin alte operaţiuni de valorificare decât reciclarea;
b)cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării introduse pe piaţa naţională pentru care operatorii economici autorizaţi conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate au preluat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale de gestionare şi cantităţile de anvelope uzate gestionate;
c)cantităţile de EEE introduse pe piaţa naţională pentru care operatorii economici autorizaţi conform prevederilor art. 25 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice au preluat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale de colectare şi cantităţile de DEEE colectate;
d)cantităţile de baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională pentru care operatorii economici autorizaţi conform prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, au preluat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale de colectare şi cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili colectate;
5.anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru obligaţiile de plată aferente anului precedent, reprezentând:
a)taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
b)contribuţia de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare în mod individual;
c)contribuţia de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate;
d)contribuţia de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;
e)contribuţia de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea efectiv depozitată şi cantitatea reprezentând 85% din cea depozitată în anul anterior;
f)contribuţia de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv valorificate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;
g)contribuţia de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv gestionate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;
h)contribuţia în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, şi cantităţile efectiv colectate;
i)contribuţia de 4 lei/kg de baterii şi acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile efectiv colectate;
j)contribuţia în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice;
k)contribuţie de 4 lei/kg de baterii şi acumulatori portabili, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv colectate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile.
(4)Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se realizează de contribuabilii/plătitorii persoane juridice, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea entităţilor fără personalitate juridică ale acesteia.
(5)Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă se depune în original, la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu sau se comunică cu confirmare de primire de către persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil/plătitor la Fondul pentru mediu, numai însoţită de adresă şi documente justificative din care să rezulte corectitudinea datelor înscrise în declaraţia rectificativă.
(6)După data începerii inspecţiei fiscale nu se depun şi nu se înregistrează declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificative aferente perioadelor supuse inspecţiei fiscale.

CAPITOLUL IV: Caracteristici de tipărire, utilizare şi păstrare ale formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu”

Denumire: Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare cu ajutorul programului informatic de asistenţă, pus la dispoziţia contribuabililor/plătitorilor în mod gratuit de către Administraţia Fondului pentru Mediu.
Programul informatic de asistenţă poate fi descărcat gratuit de pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, la adresa www.afm.ro
Utilizare: declararea obligaţiilor la Fondul pentru mediu datorate de persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil/plătitor la Fondul pentru mediu, potrivit legislaţiei în vigoare.
Întocmire: de către toţi contribuabilii/plătitorii la Fondul pentru mediu cărora le revin obligaţii conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în forma editată pe suport hârtie, se întocmeşte în două exemplare, semnate în original, potrivit legii în vigoare, astfel:
– un exemplar pentru contribuabil/plătitor, cu confirmare de primire;
– un exemplar la organul competent.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 288 din data de 24 aprilie 2017