ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

Având în vedere obligaţiile ce revin României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, în ceea ce priveşte asigurarea transpunerii complete şi implementării corecte şi integrale a acquis-ului Uniunii Europene, ţinând cont de Solicitarea nr. 497.754 din data de 20 februarie 2017, inclusă de Comisia Europeană în baza de date EU Pilot, ce constituie obiectul dosarului EU Pilot (2017)9143, prin care se semnalează anumite deficienţe în transpunerea Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) (reformare), având în vedere necesitatea modificării şi completării unor prevederi din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, astfel încât România să dispună în cel mai scurt timp de o legislaţie completă şi clară, luând în considerare faptul că întârzierea îndeplinirii obligaţiei de transpunere corectă a Directivei 2010/75/UE ar putea aduce prejudicii importante României, dată fiind posibilitatea declanşării acţiunii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor ce revin statelor membre, ce poate ajunge până la sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi aplicarea unor sancţiuni pecuniare, cunoscut fiind sistemul automat de monitorizare a comunicării măsurilor naţionale de transpunere, stabilit de comisia Europeană, şi înăsprirea practicilor de gestionare a acţiunilor în constatarea obligaţiilor de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere a directivelor Uniunii Europene, ca urmare a adoptării Comunicării Comisiei “Legislaţia UE: o mai bună aplicare pentru obţinerea unor rezultate mai bune” – 2017/C 18/02, ştiut fiind că la punctul 3 din Comunicare, subpunctul “Sancţiuni pentru necomunicarea măsurilor de transpunere”, Comisia Europeană precizează că şi-a fixat o ţintă de 12 luni în care să sesizeze Curtea de Justiţie pentru cazurile de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor dacă o anumită directivă nu a fost încă transpusă, dispunând că va face distincţie între transpunerea incorectă şi absenţa (parţială) a transpunerii, având în vedere prioritatea pe care o acordă Comisia Europeană comunicării la timp a măsurilor de transpunere şi intenţia de a utiliza pe deplin posibilităţile prevăzute la articolul 260 alineatul (3) din TFUE pentru a-şi înăspri abordarea în materie de sancţiuni în astfel de cazuri, ştiind că procesul de corectare a transpunerii directivelor Uniunii Europene în legislaţia naţională a statelor membre se supune aceloraşi prevederi şi având în vedere cuantumul mare al sancţiunilor pe care România riscă să le primească în cazul în care nu se transpun la timp în legislaţia naţională prevederile acquis-ului Uniunii Europene, luând în considerare că deficienţele de transpunere ar putea produce efecte juridice, ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articol unic
Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 3, litera rr) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“rr) păsări de curte – astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (2) pct. 1 din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 144/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul intracomunitar şi importul din ţări terţe de păsări şi ouă de incubaţie, cu modificările şi completările ulterioare.”
2. La articolul 7, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“c) să ia orice măsuri suplimentare adecvate, pe care autorităţile competente le solicită şi le consideră necesare în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.”
3. La articolul 12 alineatul (1), literele e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“e) raportul privind situaţia de referinţă, potrivit prevederilor art. 22 alin. (2)-(5), dacă este cazul;
………………………………………………………………………
h) măsuri pentru prevenirea generării deşeurilor, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea şi valorificarea deşeurilor
generate de instalaţie;”
4. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 13
Până la adoptarea prin decizii ale Comisiei Europene a concluziilor BAT, se aplică concluziile din documentele de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile existente, adoptate înainte de 6 ianuarie 2011, drept concluzii BAT, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (3)-(9).”
5. La articolul 14, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(6) În cazul în care concluziile BAT prevăzute la alin. (5) nu includ nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu impune măsuri pentru ca tehnica prevăzută la alin. (5) să asigure un nivel de protecţie a mediului echivalent cu cel asigurat de cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT.”
6. La articolul 15, alineatul (5) şi partea introductivă a alineatului (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4) şi fără a aduce atingere prevederilor art. 18, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu are posibilitatea de a stabili, în cazuri specifice, valori-limită de emisie mai puţin stricte.
(6) Excepţia prevăzută la alin. (5) se aplică numai în situaţiile în care în baza unei evaluări se demonstrează că respectarea valorilor-limită de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT presupune costuri disproporţionat de mari în comparaţie cu beneficiile pentru mediu în situaţia dată, luând în considerare următoarele:”
7. La articolul 21 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“a) toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu pentru instalaţia respectivă sunt reexaminate şi, dacă este necesar, actualizate, în vederea asigurării conformării cu prevederile prezentei legi, în special cu cele cuprinse în art. 15 alin. (3)-(9), după caz;”
8. La articolul 22, alineatele (1), (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Ordonanta urgenta 101/2017 M.Of. 1007 din 19-dec-2017
“Art. 22
(1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu stabileşte în autorizaţia integrată de mediu condiţii pentru a asigura respectarea prevederilor alin. (6)-(8) la încetarea definitivă a activităţii, fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul, ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici prevederilor legislaţiei relevante la nivelul Uniunii Europene din domeniul protecţiei solului.
………………………………………………………………………
(3) Raportul privind situaţia de referinţă conţine informaţiile necesare pentru stabilirea stării de contaminare a solului şi a apelor subterane, astfel încât să se poată face o comparaţie cuantificată cu starea acestora, la data încetării definitive a activităţii prevăzute la alin. (6) şi (7).
………………………………………………………………………
(6) La încetarea definitivă a activităţii, operatorul evaluează starea de contaminare a solului şi a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalaţie. În cazul în care instalaţia a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situaţia de referinţă prevăzut la alin. (2)-(5), operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul privind situaţia de referinţă. În acest
scop se ia în considerare şi fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.”
9. La articolul 23 alineatul (4), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“d) procedurile pentru elaborarea programelor pentru inspecţii de mediu de rutină, potrivit prevederilor alin. (5)-(8);”
10. La articolul 23, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(13) Fără a aduce atingere art. 8 alin. (2)-(4), autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu responsabilităţi de inspecţie şi control stabileşte intervale de timp rezonabile pentru realizarea măsurilor prevăzute în raportul de inspecţie elaborat conform alin. (10), pe care operatorul este obligat să le respecte.”
11. La articolul 24, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(6) Accesul publicului la informaţie, prevăzut la alin. (1)-(5), se realizează cu respectarea prevederilor art. 11-13 din Hotărârea Guvernului nr. 878/2005, cu modificările ulterioare.”
12. La articolul 30, alineatele (4), (5), (7), (12) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(4) Autorizaţiile integrate de mediu emise pentru instalaţiile care conţin instalaţii de ardere care au beneficiat de derogarea prevăzută la art. 5 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere şi care se află în funcţiune după 1 ianuarie 2016 includ condiţii care să asigure că emisiile în aer provenind de la aceste instalaţii nu depăşesc valorile-limită de emisie prevăzute în anexa nr. 5 partea a 2-a.
(5) Autorizaţiile integrate de mediu emise instalaţiilor care conţin instalaţii de ardere ce nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (3) şi (4) prevăd condiţii prin care să se asigure că emisiile în aer provenind de la aceste instalaţii nu depăşesc valorile-limită de emisie prevăzute în anexa nr. 5 partea a 2-a.
………………………………………………………………………
(7) Pentru situaţiile în care anexa nr. 5 prevede că valorile-limită de emisie se aplică pentru părţi ale instalaţiei de ardere care au un număr limitat de ore de funcţionare, aceste valori-limită de emisie se aplică emisiilor părţii respective a instalaţiei, dar se stabilesc considerând puterea termică nominală totală a întregii instalaţii de ardere.
………………………………………………………………………
(12) Operatorul informează imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu cu privire la fiecare caz specific prevăzut la alin. (10) şi (11).
(13) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează imediat Comisia Europeană cu privire la orice excepţie acordată potrivit prevederilor alin. (10) şi (11).”
13. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Pentru aprobarea aplicării ratei minime de desulfurare, prevăzută la alin. (1) lit. a), este necesar ca operatorul să elaboreze un raport tehnic justificativ aşa cum este prevăzut la art. 72 alin. (5) lit. a), care să fie avizat de autoritatea publică centrală din domeniul energiei şi/sau de autoritatea publică centrală pentru administraţie publică, după caz, înainte de a fi înaintat autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.”
14. La articolul 32, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(5) Instalaţiile de ardere incluse în planul naţional de tranziţie sunt exceptate de la respectarea valorilor-limită de emisie prevăzute la art. 30 alin. (3) şi (4) pentru poluanţii care fac obiectul acestui plan sau, după caz, a ratelor de desulfurare prevăzute la art. 31.”
15. La articolul 33, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 33
(1) În perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2023, instalaţiile de ardere sunt exceptate de la respectarea valorilor limită de emisie prevăzute la art. 30 alin. (3) şi (4) şi a ratelor de desulfurare prevăzute la art. 31, după caz, precum şi de la includerea acestora în planul naţional de tranziţie prevăzut la art. 32, în situaţia în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

………………………………………………………………………
(4) În cazul unei instalaţii de ardere care, la data de 6 ianuarie 2011, a fost inventariată ca făcând parte dintr-un sistem izolat mic şi a produs, la data respectivă, cel puţin 35% din energia electrică furnizată în cadrul reţelei în cauză şi care, din cauza caracteristicilor sale tehnice, nu este în măsură să respecte valorile-limită de emisie prevăzute la art. 30 alin. (3) şi (4), numărul de ore de funcţionare prevăzut la alin. (1) lit. a) este de 18.000 începând cu 1 ianuarie 2020 şi până la 31 decembrie 2023, iar data prevăzută la alin. (1) lit. b) şi la alin. (2) şi (3) este 1 ianuarie 2020.”
16. La articolul 52, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(7) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului are posibilitatea de a acorda exceptări de la alin. (2)-(6) în cazul instalaţiilor de incinerare a deşeurilor sau al instalaţiilor de coincinerare a deşeurilor, care fac parte dintr-o instalaţie prevăzută la cap. II şi care incinerează sau coincinerează numai deşeuri produse în cadrul instalaţiei respective.”
17. La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 53
(1) Autorizaţia de mediu prevede condiţii privind reducerea la minimum a cantităţii şi nocivităţii reziduurilor provenite din instalaţia de incinerare sau coincinerare a deşeurilor şi, după caz, prevederi privind reciclarea, pe cât posibil, direct ori în afara instalaţiei, a unor astfel de deşeuri.”
18. La articolul 64, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Prevederile alin. (1) se aplică cu respectarea/sub rezerva restricţiilor prevăzute la art. 11-15 din Hotărârea Guvernului nr. 878/2005, cu modificările ulterioare.”
19. La anexa nr. 1 punctul 5.3 litera a), după punctul (i) se introduce un nou punct, punctul (i1), cu următorul cuprins:
“(i1)tratare fizico-chimică;”
20. La anexa nr. 1, punctul 6.11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“6.11. Epurarea independentă a apelor uzate care nu sunt sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt evacuate dintr-o instalaţie prevăzută în cap. II din prezenta lege.”
21. La anexa nr. 4 punctul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“a) documentaţia de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu sau, dacă este cazul, propunerea de actualizare a unei autorizaţii sau propunerea de actualizare a condiţiilor incluse în autorizaţia integrată de mediu potrivit prevederilor art. 21, inclusiv descrierea elementelor prevăzute de art. 12 alin. (1);”
22. La anexa nr. 5 partea a 5-a, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“1. Rata minimă de desulfurare în cazul instalaţiilor de ardere prevăzute la art. 30 alin. (3) şi (4):

Putere termică nominală totală (MW)
Rata minimă de desulfurare
Instalaţii cărora li s-a acordat autorizaţie înainte de 27 noiembrie 2002 sau ai căror operatori au prezentat o solicitare completă de autorizare înainte de această dată, cu condiţia ca instalaţiile să fi fost puse în funcţiune cel târziu la data de 27 noiembrie 2003
Alte instalaţii
50-100 80% 92%
100-300 90% 92%
> 300 96%(1) 96%
NOTĂ:
(1)Pentru instalaţiile de ardere care utilizează şisturi bituminoase, rata minimă de desulfurare este de 95%.”
23. La anexa nr. 6 partea a 3-a, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“2. Valorile-limită de emisie aplicabile în situaţiile prevăzute la art. 46 alin. (11) şi (12) şi la art. 47 din prezenta lege Concentraţia totală în pulberi a emisiilor în aer ale unei instalaţii de incinerare a deşeurilor nu poate să depăşească în niciun caz valoarea de 150 mg/Nm3, exprimată ca medie pentru o jumătate de oră. Nu trebuie să fie depăşite valorile limită pentru emisiile în aer de COT şi CO prevăzute la pct. 1.2 şi la pct. 1.5 lit. b).”
24. La anexa nr. 7 partea 1 punctul 13, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“a) acoperirea iniţială a unui vehicul rutier, definit conform Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau a unei părţi a acestuia, cu ajutorul unor materiale de acelaşi tip ca cele de refinisare, când această activitate nu se realizează în linia de fabricaţie originală;”
PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul mediului, Graţiela Leocadia Gavrilescu
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Paul Stănescu
Ministrul apelor şi pădurilor, Adriana-Doina Pană
Ministrul energiei, Toma-Florin Petcu
Ministrul economiei, Gheorghe Şimon
Ministrul sănătăţii, Florian-Dorel Bodog
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea
Ministrul afacerilor externe, Teodor-Viorel Meleşcanu
Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1007 din data de 19 decembrie 2017