Ca urmare a transpunerii incomplete a Directivei 2008/98/CE, Comisia Europeană a transmis scrisoarea de punere în întârziere, având ca obiect transpunerea şi punerea în aplicare a prevederilor

Directivei 2008/98/CE privind deşeurile (Cauza 2015/2190), întrucât în data de 13 ianuarie 2016 Comisia Europeană a transmis Adresa nr. 177.294 prin care informa cu privire la acordul Comisiei privind prelungirea până la data de 11 aprilie 2016 a termenului de răspuns la scrisoarea Comisiei din 11 decembrie 2015 având ca referinţă SG (2015) D/15547, deoarece România a răspuns scrisorii Comisiei Europene de punere în întârziere, la data de 8 aprilie 2016, asumându-şi modificarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, in cazul în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene decide împotriva României, se impune plata unei sume forfetare şi a unor penalităţi cu titlu cominatoriu (art. 260 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene). Pentru România suma minimă forfetară stabilită în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene (2015), nr. C257 din 6 august 2015 privind punerea în aplicare a art. 260 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene este de 1.855.000 euro şi penalităţi cuprinse între 2.250 euro şi 134.000 euro/zi de întârziere,având în vedere că deşeurile reprezintă unul dintre domeniile-ţintă care trebuie reglementate, iar ca o consecinţă imediată a neadoptării măsurilor stabilite prin prezentul act normativ sunt afectate, pe de o parte, interesele şi obiectivele politicii de mediu privind conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, precum şi a sănătăţii umane, prin instituirea unor mecanisme care au ca scop reducerea cantităţii de deşeuri în perspectiva introducerii taxei la depozitare începând cu 1 ianuarie 2017 şi atingerea ţintelor în perspectiva obligaţiilor ce trebuie îndeplinite în 2020, iar, pe de altă parte, neîndeplinirea condiţionalităţii ex-ante 6.2 pentru Programul operaţional Infrastructură mare 2014- 2020 are drept efect suspendarea plăţilor de către Comisia Europeană pentru Axa 3 din POIM – sectorul apă şi deşeuri, ceea ce presupune faptul că aproximativ 3,2 miliarde euro nu vor putea fi recuperate ca urmare a neîndeplinirii acestei condiţionalităţi ex-ante, fapt ce va duce la suportarea de către mediul social a acestor cheltuieli, având în vedere situaţia actuală în ceea ce priveşte sistemul de gestionare a deşeurilor din România, netranspunerea completă a Directivei 2008/98/CE va conduce la perpetuarea unui status quo ineficient, cu reflectare asupra mediului social care va suporta cheltuielile suplimentare generate de imposibilitatea implementării măsurilor prioritare în ceea ce priveşte gestionarea durabilă a resurselor naturale şi a deşeurilor, în cazul în care va fi întârziată reglementarea completă a deficienţelor din domeniul gestionării deşeurilor şi clarificarea aspectelor legislative sesizate de către Comisia Europeană în actul normativ, România riscă şi acţiuni în justiţie din partea operatorilor economici afectaţi financiar de această întârziere.
În cazul în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene decide împotriva României în cauza expusă mai sus, există riscul iminent din partea Comisiei Europene de declanşare a unor alte proceduri de infringement în ceea ce priveşte nerespectarea obligaţiilor privind neatingerea ţintelor de reciclare globală şi a ţintelor privind reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile eliminate final.
Ţinând seama de faptul că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I
Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 28 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 4
(1) Următoarea ierarhie se aplică ca ordine de prioritate în cadrul legislaţiei şi politicii de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor:”
2.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 6
(1) Anumite categorii de deşeuri încetează să mai fie considerate deşeuri, în sensul pct. 9 al anexei nr. 1, în cazul în care au trecut printr-o operaţiune prevăzută în anexa nr. 3 şi dacă îndeplinesc criteriile specifice stabilite la nivelul Uniunii Europene, potrivit următoarelor condiţii:
a) substanţa sau obiectul sunt utilizate în mod curent pentru îndeplinirea unor scopuri specifice;
b) există o piaţă sau cerere pentru substanţa sau obiectul în cauză;
c) substanţa sau obiectul îndeplineşte cerinţele tehnice pentru îndeplinirea scopurilor specifice şi respectă legislaţia şi normele aplicabile produselor;
d) utilizarea substanţei sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau a sănătăţii populaţiei.
(2) Criteriile prevăzute la alin. (1) includ şi valorile-limită pentru poluanţi, dacă este necesar, şi iau în considerare orice eventuale efecte negative asupra mediului ale substanţei sau ale produsului în cauză.
(3) Criteriile specifice prevăzute la alin. (1) pentru încetarea statutului de deşeu trebuie luate în considerare, cel puţin în cazul agregatelor, hârtiei, sticlei, metalelor, anvelopelor şi al textilelor.
(4) Deşeurile care încetează să mai fie considerate deşeuri, potrivit prevederilor alin. (1), încetează să mai fie considerate deşeuri în scopul atingerii obiectivelor de valorificare şi reciclare prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când sunt îndeplinite cerinţele privind reciclarea sau valorificarea.
(5) În lipsa criteriilor stabilite la nivelul Uniunii Europene prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate decide, prin ordin de ministru, pe baza unor studii de evaluare a impactului social/economic şi a efectelor asupra mediului realizate conform prevederilor legale în vigoare, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(4) pentru fiecare caz în parte, dacă un anumit deşeu încetează să fie considerat ca atare.
(6) Deciziile prevăzute la alin. (5) sunt notificate statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare.”
3.La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 7
(1) Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:
a) Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;
c) Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.”
4.La articolul 12 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“a) încurajarea proiectării de produse care să aibă un efect redus asupra mediului şi care să genereze o cantitate scăzută de deşeuri în timpul producerii şi al utilizării ulterioare şi asigurarea valorificării şi eliminării produselor care au devenit deşeuri în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi ale art. 20;
b) încurajarea producţiei dezvoltării şi comercializării de produse cu utilizări multiple, durabile din punct de vedere tehnic şi care, după ce devin deşeuri, pot fi valorificate şi eliminate corespunzător, în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi sănătatea populaţiei;”
5.Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 14
(1) Pentru respectarea prevederilor art. 13 şi în vederea facilitării şi îmbunătăţirii valorificării, deşeurile sunt colectate separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului şi nu se amestecă cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.
(2) Operatorii economici care colectează şi/sau transportă deşeuri au obligaţia de a asigura colectarea separată a acestora şi de a nu le amesteca în timpul transportului.”
6.La articolul 17, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
“(11) În vederea stimulării colectării separate a deşeurilor de la populaţie, autorităţile publice locale aplică ca instrument economic «plăteşte pentru cât arunci», acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului.
(12) Aplicarea instrumentului economic prevăzut la alin. (11) se realizează, după caz, în baza următoarelor criterii:
a) cantitatea de deşeuri generată;
b) tipuri de deşeuri generate;
c) volumul recipientului;
d) frecvenţa de preluare a deşeurilor.”
7.La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale sunt obligaţi să atingă, până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare a deşeurilor cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării, de minimum 50% din masa totală.”
8.La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
“(3) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.”
9.La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Operatorii economici care efectuează operaţii de colectare şi transport de deşeuri au obligaţia să livreze şi să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare, cu respectarea prevederilor art. 20.”
10.Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 25
La elaborarea documentelor strategice locale şi la aprobarea investiţiilor în domeniul gestionării deşeurilor, autorităţile publice locale iau în considerare principiul autonomiei şi proximităţii, fără a încălca prevederile planului naţional de gestionare a deşeurilor şi strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor.”
11.La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 26
(1) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, potrivit prevederilor art. 49.”
12.La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
“(4) Activităţile prevăzute la alin. (1) se urmăresc şi se supun controlului Gărzii Naţionale de Mediu.”
13.La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 28
(1) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.”
14.La articolul 32 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
“g) tipurile şi cantităţile de deşeuri şi produse care rezultă din instalaţie şi codurile operaţiilor de tratare.”
15.La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Toate autorizaţiile/autorizaţiile integrate de mediu pentru operaţiuni de incinerare sau coincinerare cu recuperare de energie a deşeurilor se emit cu condiţia ca valorificarea energetică să se realizeze cu randament energetic ridicat.”
16.La articolul 36, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 36
(1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului ţine un registru cu următoarele tipuri de operatori economici, care nu se supun autorizării:
a) operatorii economici care transportă deşeuri nepericuloase în sistem profesional;
b) comercianţii care nu intră fizic în posesia deşeurilor sau brokerii;
c) operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare potrivit prevederilor art. 34.
(2) Operatorii economici prevăzuţi alin. (1) sunt obligaţi să se înscrie în registrul ţinut de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.”
17.La articolul 36, alineatul (4) se abrogă.
18.La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 37
(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei legi se elaborează planuri de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, judeţean şi al municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile art. 1, 4, 20 şi 24.”
19.Articolul 38 se abrogă.
20.Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 44
(1) Planul naţional de gestionare a deşeurilor şi programul naţional de prevenire a generării deşeurilor se evaluează cel puţin o dată la 6 ani şi se revizuiesc, după caz, de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în baza raportului de monitorizare întocmit de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, având în vedere prevederile art. 16 şi 17, acolo unde acestea sunt aplicabile.
(2) Planul naţional de gestionare a deşeurilor şi programul naţional de prevenire a generării deşeurilor se monitorizează anual de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.
(3) Planurile judeţene de gestionare a deşeurilor, denumite în continuare PJGD, şi Planul de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti, denumit în continuare PMGD, respectiv programele judeţene şi al municipiului Bucureşti de prevenire a generării deşeurilor, ca parte integrantă din PJGD şi PMGD, se monitorizează anual, se evaluează de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, denumită în continuare APM, o dată la 2 ani şi se revizuiesc, după caz, de către consiliul judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în baza raportului de monitorizare/evaluare întocmit de APM.”
21.Articolul 45 se abrogă.
22.La articolul 46, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Participarea părţilor interesate, a autorităţilor relevante şi a publicului la elaborarea planurilor şi programelor promovate se realizează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul, Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.”
23.Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 49
(1) Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 32, producătorii de deşeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizaţi pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase sau care acţionează în calitate de comercianţi de deşeuri ori brokeri sunt obligaţi să asigure evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente de control, la cererea acestora.
(2) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase sunt obligaţi să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului
(3) Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se fac potrivit art. 7 alin. (1).
(4) Raportarea datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic.
(5) Agenţia pentru protecţia mediului păstrează pentru scopuri statistice, cel puţin 5 ani, evidentele prevăzute la alin. (1).
(6) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.
(7) La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.
(8) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului centralizează la nivel naţional informaţiile prevăzute la alin. (1), colectate de autorităţile judeţene pentru protecţia mediului.”
24.La articolul 52, literele b), c), e), şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“b) elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală şi orice alte activităţi care generează deşeurile prevăzute la clasa 18, subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, şi asigură condiţiile de ducere la îndeplinire a acestora;
c) elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deşeurilor provenite din activităţile medicale şi orice alte activităţi care generează deşeurile prevăzute la clasa 18, subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
…………………………………………………
e) coordonează implementarea prevederilor legale în domeniul gestionării deşeurilor rezultate din activitatea medicală şi orice alte activităţi care generează deşeurile prevăzute la clasa 18, subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;
…………………………………………………
g) gestionează baza de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală şi orice alte activităţi care generează deşeurile prevăzute la clasa 18, subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;”
25.La articolul 59 alineatul (1) punctul A, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“b) urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD;”
26.La articolul 59 alineatul (1) punctul B, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“a) elaborează, adoptă şi revizuiesc PJGD/PMGD;
…………………………………………………
c) acordă consiliilor locale sprijin şi asistenţă tehnică în implementarea PJGD;”
27.La articolul 61 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1), (2) şi (4), art. 13, 14, art. 15 alin. (1) lit. a) şi b), art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (2) lit. a), c) şi d), alin. (3) şi (4), art. 22 alin. (1) şi (2), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1), art. 36 alin. (2);”
28.La anexa nr. 1, punctele 3 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“3. biodeşeuri – deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deşeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din unităţi comerciale de vânzare cu amănuntul şi deşeuri similare provenite din unităţile de prelucrare a produselor alimentare;
…………………………………………………
5. cele mai bune tehnici disponibile – cele mai bune tehnici disponibile, definite la art. 3 lit. j) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.”
29.La anexa nr. 1, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins:
“91. deşeuri din construcţii şi desfiinţări – deşeurile corespunzătoare codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, exclusiv deşeurile periculoase şi materialele geologice naturale în conformitate cu definiţia categoriei 17 05 04;”
30.La anexa nr. 1, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 25, cu următorul cuprins:
“25. «plăteşti pentru cât arunci» – instrument economic care are drept scop creşterea ratei de reutilizare, reciclare şi reducerea cantităţii de deşeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a deşeurilor.”
31.La anexa nr. 3, partea introductivă a notei de subsol se modifică şi va avea următorul cuprins:
“*) Aceasta include instalaţii de incinerare destinate tratării deşeurilor municipale solide, numai în cazul în care randamentul lor energetic este egal sau mai mare decât:”
32.La anexa nr. 3, după finalul textului notei de subsol se introduce un nou text, cu următorul cuprins:
“Formula eficienţei energetice este înmulţită cu un factor de corecţie climaterică (FCC), după cum se indică mai jos:
1. FCC pentru instalaţiile care funcţionează şi sunt autorizate în conformitate cu legislaţia Uniunii aplicabilă înainte de 1 septembrie 2015. FCC = 1 dacă HDD >= 3 350 FCC = 1,25 dacă HDD <= 2 150 FCC = – (0,25/1 200) x HDD + 1,698 dacă 2 150 < HDD < 3 350. 2. FCC pentru instalaţiile autorizate după 31 august 2015 şi pentru instalaţiile de la punctul 1 după 31 decembrie 2029: FCC = 1 dacă HDD >= 3 350 FCC = 1,12 dacă HDD <= 2 150 FCC = – (0,12/1 200) x HDD + 1,335 dacă 2150 < HDD < 3 350 (Valoarea rezultată a FCC va fi rotunjită la trei zecimale.) Valoarea HDD (HeatingDegreeDays – grade zile pentru încălzire) ar trebui să fie considerată ca fiind egală cu media valorilor HDD pentru locul unde este situată instalaţia de incinerare, calculată pentru o perioadă de 20 de ani consecutivi anteriori anului pentru care se calculează FCC. Pentru calcularea valorii HDD ar trebui aplicată următoarea metodă stabilită de Eurostat: Valoarea HDD este egală cu (18°C – Tm) * d, dacă Tm este mai mic de sau egal cu 15°C (pragul de încălzire), şi egală cu 0 dacă Tm este mai mare de 15°C; Tm reprezintă media temperaturii exterioare (Tmin + Tmax/2) dintr-o perioadă de d zile. Calculele trebuie efectuate zilnic (d = 1) şi adunate pentru un an.”
33.Anexa nr. 4 se abrogă.
34.La anexa nr. 5 litera B, punctele 3-5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“3. Organizarea de cursuri de formare pentru autorităţile competente privind includerea cerinţelor privind prevenirea generării de deşeuri în autorizaţiile eliberate în temeiul prezentei legi şi al Legii nr. 278/2013.
4. Includerea de măsuri de prevenire a generării de deşeuri la instalaţiile care nu intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013. Unde este cazul, astfel de măsuri pot include evaluări sau planuri de prevenire a generării de deşeuri.
5. Organizarea de campanii de sensibilizare sau acordarea de ajutor financiar, ajutor în luarea deciziilor ori alte tipuri de sprijin pentru întreprinderi. Aceste măsuri pot fi deosebit de eficiente în măsura în care sunt concepute şi adaptate pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi sunt aplicate în reţele de întreprinderi bine stabilite.”
35.La anexa nr. 5 litera B, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:
“51. Măsurile de sprijin prevăzute la litera B punctul 5 vor fi implementate cu respectarea legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.”
36.După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, al cărei conţinut este prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.
37.La articolul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 67
(1) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta lege.”

Art. II
(1)În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului:
a)procedura de înregistrare în registrul prevăzut la art. 36;
b)procedura şi formatul de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 49 alin. (1).
(2)Până la intrarea în vigoare a ordinului privind procedura şi formatul de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 49 alin. (1), raportarea datelor şi evidenţa gestionării deşeurilor se realizează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare.

Art. III
În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, gestionarea deşeurilor din construcţii şi desfiinţări se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. IV
Autorizaţiile/Autorizaţiile integrate de mediu emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân supuse prevederilor legale în vigoare la data emiterii acestora.

Art. V
Orice trimitere la anexa nr. 4 se consideră făcută la prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive.

Art. VI
Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune complet prevederile Directivei 2008/98/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 312 din 22 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi transpune integral prevederile Directivei (UE) 2015/1127 a Comisiei din 10 iulie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 184 din 11 iulie 2015.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Cristiana Paşca Palmer
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Vasile Dîncu
Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc
Ministrul apărării naţionale,
Mihnea Ioan Motoc
p. Ministrul transporturilor,
Ion Trocaru,
secretar de stat
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Achim Irimescu
p. Ministrul afacerilor externe,
Alexandru Victor Micula,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Dragoş-Nicolae Pîslaru
p. Ministrul sănătăţii,
Monica Emanuela Althamer,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
ANEXĂ: Obligaţii anuale privind nivelul de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, ale persoanele juridice pe numele cărora sunt emise autorizaţiile de construcţie/desfiinţare
(- Anexa nr. 6 la Legea nr. 211/2011)
(1)Obligaţii anuale privind nivelul de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, ale persoanele juridice pe numele cărora sunt emise autorizaţiile de construcţie/desfiinţare
a)minimum 30% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2017;
b)minimum 45% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2018;
c)minimum 55% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2019;
d)minimum 70% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2020.
(2)NOTĂ:
Obligaţiile anuale se calculează pe baza cantităţilor de deşeuri generate în anul respectiv.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 823 din data de 18 octombrie 2016