Legea 143/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Articol unic:

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 30 iunie 2017, cu următoarele modificări şi completări:

1.La articolul I, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2. La articolul 9 alineatul (1), literele d), p), v), w) şi x) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 şi cantităţile de deşeuri de ambalaje încredinţate spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare;

p) o contribuţie de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul reîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare şi alte forme de valorificare;

v) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile încredinţate spre valorificare, respectiv gestionate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;

w) o contribuţie în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice, astfel:

1. de la data de 1 ianuarie 2017 până la data de 31 decembrie 2019, pentru diferenţa dintre cantităţile de echipamente electrice şi electronice declarate ca fiind introduse pe piaţa naţională şi cantităţile constatate de Administraţia Fondului ca fiind introduse pe piaţa naţională;

2. de la data de 1 ianuarie 2020, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, şi cantităţile efectiv colectate;

x) o contribuţie de 4 lei/kg de baterii şi acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili, astfel:

1. de la data 1 ianuarie 2017 până la data de 31 decembrie 2019, pentru diferenţa dintre cantităţile de baterii şi acumulatori portabili declarate ca fiind introduse pe piaţa naţională şi cantităţile constatate de Administraţia Fondului ca fiind introduse pe piaţa naţională;

2. de la data de 1 ianuarie 2020, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile efectiv colectate;

2.La articolul I, după punctul 2 se introduc trei puncte noi, punctele 21 – 23 , cu următorul cuprins:

21 . La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: «Art. 11 (1) Sumele prevăzute la art. 9 alin (1) lit. a), b), e), f) şi s) se declară şi se plătesc lunar de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.»

2 2 . La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ), cu următorul cuprins: «(11 ) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) se declară şi se plătesc trimestrial de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţile respective, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea.»

2 3 . La articolul 13 alineatul (1), după litera bb) se introduce o nouă literă, litera cc), cu următorul cuprins: «cc) Program de finanţare a investiţiilor în infrastructura de mediu pentru colectarea selectivă, tratarea şi reciclarea deşeurilor;»

3.La articolul I punctul 5, anexa nr. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

ANEXA Nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 Obiectivul anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. p)

4.La articolul II, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: “(2) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 530 din data de 27 iunie 2018