Noua lege apare in contextul ultimei revizuiri a Directivei SEVESO, iar graficul de mai josi arata ca, in ultimii 25 de ani, accidentele majore cu impact asupra mediului, continua sa apara, cu anumite frecvente, fara sa existe neaparat un trend crescator sau descrescator.

Legea 59/2016, care abroga HG 804/2007, se refera la masurile de prevenire a accidentelor majore ce trebuie luate pe amplasamentele in care exista substante periculoase, de catre operatori, dar si de catre autoritati.

Scopul acestui act normativ este:
– De a identifica amplasamentele industriale cu risc de producere a accidentelor majore, dintre care amintim cateva tipuri precizate in lege: amplasamente in care sunt utilizate substante chimice periculoase nominalizate in anexa 1 partea 1 si 2 a legii, dar si cele de depozitare subterana a gazului in straturi naturale, acvifere și mine dezafectate, amplasamente pe care se desfasoara activitati de prelucrare chimica si/sau termica, depozitarea aferenta operatiunilor ce implica substante periculoase (spre exemplu, in instalatii functionale de eliminare steril, inclusiv bazine de decantare si baraje in care se afla stocate substante chimice care intra sub incidenta legii).
Printre obiectivele excluse sunt depozitele de deseuri (inclusiv depozitarea subterana a deseurilor), exploatarea minereurilor, transportul prin conducte, dar si depozitarea temporara
direct legata de transportul pe cai rutiere, cai ferate, cai de navigatie, maritime sau aeriene, depozitarea gazelor in situri subterane in largul marii;
– De a identifica si a lua masuri corespunzatoare de prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase;
– De a limita consecintele unor astfel de accidente pentru oameni si mediu, in situatia in care acestea se produc.
Legea aduce unele modificari vechilor reglementari, in special privind:
– Armonizarea legislatiei SEVESO cu noua legislatie a chimicalelor referitoare la clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor chimice periculoase
– Masurile ce trebuie asigurate pentru o mai buna informare a publicului in legatura cu riscurile unui amplasament SEVESO
– Masurile pentru asigurarea accesului cetatenilor la justitie, atunci cand nu au avut garantata o informare corespunzatoare referitoare la acest subiect
– Modul de realizare de catre autoritati a inspectiilor amplasamentelor SEVESO
– Obligatiile autoritatilor ce raspund de amenajarea teritoriului si de urbanism (acestea vor trebui sa se asigure, impreuna cu autoritatile de mediu si de situatii de urgenta de la nivel judetean, ca obiectivele pentru prevenirea accidentelor majore sunt precizate in cadrul politicilor de amenajare a teritoriului)
Conform noului act normativ, in functie de cantitatea, tipul si calculul de agregare a substantelor periculoase prezente, amplasamentele care intra sub incidenta legii sunt de doua categorii:
Amplasament de nivel superior si Amplasament de nivel inferior

In cazul Amplasamentului de nivel superior:
– Realizarea notificarii* catre autoritatile competente -obligatorie in cazul in care pe amplasament exista substante periculoase prevazute in partea 1 sau partea 2 din anexa 1 din lege se realizeaza in 3 exemplare pe hartie si in format electronic
– Intocmirea policitii de prevenire a accidentelor majore sau, in cazul amplasamentelor de nivel inferior, dovada implementarii de sisteme de management adecvate (care poate fi luata in considerare)se realizeaza in 3 exemplare pe hartie si in format electronic
– Identificarea pericolelor si evaluarea riscului – da, este obligatoriu
– Informarea autoritatilor responsabile de planificarea teritoriului – da, este obligatoriu
– Analizarea posibilelor efecte “domino” ce pot sa aiba loc ca urmare a gruparii unor amplasamente de nivel inferior sau superior si realizarea schimbului de informatii si cooperarii intre aceste amplasamente- da, este obligatoriu
Realizarea raportului de securitate – da, este obligatoriu
Intocmirea planului de urgenta interna – da, este obligatoriu
Informarea autoritatilor si asigurarea datelor necesare intocmirii planului de urgenta exterana – da, este obligatoriu
Informarea publicului – da, este obligatoriu
Asigurarea unui responsabil pentru managementul securitatii pe amplasament – da, este obligatoriu

In cazul Amplasamentului de nivel inferior:
– Realizarea notificarii* catre autoritatile competente -obligatorie in cazul in care pe amplasament exista substante periculoase prevazute in partea 1 sau partea 2 din anexa 1 din lege se realizeaza in 3 exemplare pe hartie si in format electronic
– Intocmirea policitii de prevenire a accidentelor majore sau, in cazul amplasamentelor de nivel inferior, dovada implementarii de sisteme de management adecvate (care poate fi luata in considerare)se realizeaza in 3 exemplare pe hartie si in format electronic
– Identificarea pericolelor si evaluarea riscului – da, este obligatoriu
– Informarea autoritatilor responsabile de planificarea teritoriului – da, este obligatoriu
– Analizarea posibilelor efecte “domino” ce pot sa aiba loc ca urmare a gruparii unor amplasamente de nivel inferior sau superior si realizarea schimbului de informatii si cooperarii intre aceste amplasamente- da, este obligatoriu
Realizarea raportului de securitate – nu este obligatoriu
Intocmirea planului de urgenta interna – nu este obligatoriu
Informarea autoritatilor si asigurarea datelor necesare intocmirii planului de urgenta exterana – nu este obligatoriu
Informarea publicului – da, este obligatoriu
Asigurarea unui responsabil pentru managementul securitatii pe amplasament – da, este obligatoriu

* Notificarea/actualizarea ei se trimite, in functie de tipul amplasamentului:
– Amplasamente noi, inainte de obtinerea autorizatiei de construire sau cu 90 zile inainte de schimbarea care determina o modificare a inventarului de substante periculoase, ca urmare a
modificarii unor instalatii
– In toate celelalte cazuri – in termen de 90 zile de la data intrarii in viogoare a legii Procedura de Notificare se aproba prin Ordin de ministru, iar autoritatile realizeaza vizita in teren pentru
a verfica incadrarea amplasamentului (de nivel inferior, superior). In cazul in care o Notificare a fost deja transmisa in baza HG 804/2007, nu se mai transmite o noua Notificare.
Definitia substantei periculoase, conform acestui act normativ: „o subtanta sau un amestec care intra sub incidenta partii 1 sau prevazuta in partea 2 din anexa 1, inclusiv sub forma de materie prima, produs, produs secundar, rezidual sau intermediar.”
Lista substantelor „nominalizate” (in functie de care se face incadrarea obiectivului sub incidenta sau nu a legii), a fost completata fata de vechea lege. Dintre noile substante nominalizate amintim:
− Pacura, nominalizata explicit, dar si alti carburanti alternativi utilizati in aceleasi scopuri si cu aceleasi proprietati ca benzinele, naftenele, kerosenul, motorina etc
− Combustibili gazosi pentru incalzirea locuintelor si amestecuri de combustibili gazosi (2500 tone – amplasament de nivel inferior si 25000 tone – amplasament de nivel superior)
− Amoniacul anhidru
− Triflorura de bor
− Acid sulfhidric (5 tone amplasament inferior si 20 tone amplasament superior)
− Piperidina
− 3-(2-Etil-hexiloxi) propilamina
− Amestecurile de hipoclorit de sodiu care contin mai putin de 5% clor activ
− Propilamina etc
Categoriile de substante periculoase „nenominalizate”, dar care intra sub incidenta legii sunt:
– Substante periculoase pentru sanatate, pentru categoriile:
* H1, toxicitate acuta cat. 1 pentru toate caile de expunere
* H2, toxicitate acuta, cat. 2 pentru toate caile de expunere/ toxicitate acuta cat. 3, pentru inhalare
* H3, toxicitate acuta asupra unui organ tinta, expunere singulara/SE cat. 1 (in conditiile precizate in coloana 2 si 3)
– Substante care prezinta pericole fizice: explozivi (P1a,P1b), gaze inflamabile (P2), aerosoli (P3a, P3b), gaze oxidante (P4), lichide inflamabile (P5a, P5b, P5c), substante oxidante si amestecuri
autoreactive (P6a, P6b), lichide si solide piroforice (P7), lichide si solide oxidante (P8)
– Substante periculoase pentru mediu (periculoase pentru mediul acvatic – E1, E2)
– Substante care prezinta alte pericole (O1, O2, O3)
Aceste categorii de substante intra sub incidenta legii in functie de cantitatea prezenta pe amplasament (mentionata in lege) sau in functie de rezultatul calculului de agregare.
Ca urmare a acestor noi prevederi ale legii s-ar putea ca unele amplasamente actuale SEVESO sa iasa de sub incidenta legii, iar altele, care nu erau pana acum, sa intre sub incidenta legii.
Legea prevede sanctiuni cuprinse inte 5.000 si 500.000 lei, printre altele, pentru:
– Nedesemnarea unui responsabil cu managementul securitatii pe amplasament
– Netransmiterea catre autoritati a politicii de prevenie a accidentelor majore
– Netransmiterea catre autoritati de catre operatorii amplasamentelor de nivel superior a raportului de securitate si a planurilor de urgenta interna, in termenele prevazute de lege
– Neactualizarea informatiilor in cazul in care se modifica instalatiile de natura a avea consecinte in cazul producerii unui acident major
– Nepunerea la dispozitia publicului a informatiilor obligatorii prevazute in anexa 6 a legii (date de identificare ale amplasamentului, situatia notifcarii, categoria amplasamentului, explicarea in
termeni simpli a activitatilor desfasurate si a periculozitatii, riscului pe care il implica utilizarea substantelor chimice, modalitati de actionare in caz de accident, date referitoare la inspectiile
efectuate de autoritati, detalii privind sursele de unde se pot obtine mai multe informatii, date referitoare la planurile de urgenta etc )
– Netransmiterea /neactualizarea notificarii, conform procedurii stabilite in lege
– Nefurnizarea informatiilor necesare planificarii teritoriului catre autoritati
– Neluarea masurilor pentru prevenirea accidentelor majore, nerevizuirea politicii de prevenire a accidentelor majore, cel o data la 5 ani sau la modificari ale instalatiilor, netestarea, o data la 3
ani, a planurilor de urgenta interna
– Realizarea unor modificari pe amplasamente fara a primi aprobarea autoritatilor
– Nepunerea in aplicare imediata a planurilor de urgenta sau neanuntarea/neinformarea autoritatilor in cazul unor accidente majore
– Nerespectaarea interdictiilor referitoare la interzicerea utilizarii sau punerii in functiune a oricarui amplasament care nu face dovada luarii masurilor de prevenie sau atenuare a accientelor majore