Cadrul legal actual al gestionării ambalajelor și al deșeurilor de ambalaje este stabilit prin Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Prevederile acestei legi prezintă mari neajunsuri în ceea ce privește realizarea obiectivelor de reciclare și valorificare impuse prin Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, astfel încât este absolut necesară adoptarea unor măsuri care să asigure optimizarea sistemului de gestionare a deșeurilor de ambalaje

Având în vedere că creșterea cantităților de deșeuri valorificate constituie un obiectiv esențial în creșterea economică durabilă, se impune adoptarea în regim de urgență a unor măsuri referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje în scopul prevenirii, reducerii și înlăturării efectelor negative ale acestora asupra mediului, cât și pentru evitarea consecințelor negative rezultate din blocajul pieței, precum imposibilitatea realizării obiectivelor naționale anuale de reciclare.
În contextul actual, blocajul pieței a fost cauzat de incapacitatea organizațiilor de transfer de responsabilitate (OTR) de a îndeplini țintele de reciclare ale producătorilor de produse ambalate pentru anul 2015, în prezent unele având inclusiv conturile bancare blocate. Astfel, companiile producătoare de produse ambalate care și-au transferat responsabilitățile privind valorificarea deșeurilor de ambalaje asupra acestor organizații se găsesc în imposibilitatea de a-și îndeplini țintele de valorificare prin intermediul lor și pentru anul în curs, fiind nevoite să opteze pentru acoperirea în regim individual a țintelor de reciclare, opțiune care este imposibil de realizat conform prevederilor prezentei legi, fiecare zi de întârziere până la finele anului contribuind la mărirea decalajului față de obiectivele asumate.
Având în vedere faptul că în România cantitatea de deșeuri generată pe cap de locuitor este de 365 kg/an și că aproximativ 30% din cantitatea totală de deșeuri municipale și asimilabile este reprezentată de deșeurile de ambalaje, adică aproximativ 101 kg de deșeuri de ambalaje/loc/an, respectiv aproximativ 1.971 mil. kg/an,luând în considerare faptul că pentru diferența dintre fiecare kilogram de ambalaje puse pe piață și fiecare kilogram de deșeuri de ambalaje nereciclate se plătește o taxă către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) în valoare de 1,2 lei (respectiv 2 lei/kg pentru neatingerea țintei de 60% de reciclare, valorificare), adică aproximativ 2.365 mil. lei sau, în echivalență, 6.500.000 lei pe zi de întârziere (în sumă netă, fără dobânzi și penalități), știind că pe piața românească, conform AFM, funcționează aproximativ 25.000 de producători, 10 OTR și că aproximativ 50% din producători au transferat către OTR responsabilitatea ambalajelor puse pe piață, considerăm că urgența modificării este susținută de impactul financiar imediat pe care îl are acest sector asupra societății și economiei naționale, de impactul asupra mediului înconjurător și asupra sănătății populației și că lista propunerilor de modificare contribuie la remedierea rapidă a situației existente, la atingerea obiectivelor naționale asumate de România prin Tratatul de aderare, precum și evitarea unui potențial infringement, având în vedere faptul că aceste elemente vizează interesul public, constituind situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art.I Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 30 octombrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(2) În vederea încurajării reutilizării ambalajelor returnabile, producătorii și comercianții aplică sisteme-depozit de administrare a ambalajelor, potrivit procedurii de implementare, control și monitorizare a sistemului-depozit, aprobată prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.”
2. La articolul 16 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
”a) individual, prin colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie sau preluate de la generatori sau deținători de deșeuri, stații de sortare, colectori autorizați, administrate prin intermediul operatorilor economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje;”.
3. La articolul 16, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
“(51) Comisia de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje se constituie prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.”
4. La articolul 16, alineatul (12) se abrogă.
5. La articolul 18, alineatul (2) se abrogă.
6. La articolul 26 alineatul (1) litera f), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
“1. nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (4), art. 16 alin. (6), (7), (9), (11) și (14);”.
7. La articolul 26, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(4) Licența de operare acordată unui operator economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b) se anulează de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a făcut constatarea, în cazul în care persoanele împuternicite prevăzute la art. 27 constată pentru al doilea an consecutiv că acesta nu a îndeplinit cel puțin obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) sau în cazul în care operatorul economic nu respectă obligațiile stabilite prin ordinul prevăzut la art. 16 alin. (5).”
8. La articolul 26, alineatul (5) se abrogă.

Art. II. (1) Procedura de implementare, control și monitorizare a sistemului-depozit, prevăzută la art. I pct. 1, se aprobă în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțate de urgență, prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.
(2) Comisia de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje, prevăzută la art. I pct. 3, se aprobă în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.