LEGE nr. 87 din 4 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (la data 10-apr-2018 actul a fost promulgata de Decretul 334/2018 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 30 octombrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
“(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), se interzice, începând cu data de 1 iulie 2018, introducerea pe piaţa naţională a pungilor de transport din plastic subţire şi foarte subţire, cu mâner.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), se interzice, începând cu data de 1 ianuarie 2019, comercializarea pungilor de transport din plastic subţire şi foarte subţire, cu mâner.”
2. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
“(3) Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi de transport din plastic biodegradabile şi compostabile
sunt responsabili pentru etichetarea acestor ambalaje de desfacere, potrivit ordinului autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului, prevăzut la art. 21 alin. (2).”
3. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 13
(1) Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje primare reutilizabile sunt obligaţi să primească ambalajele reutilizabile la schimb sau să ramburseze, la solicitarea consumatorului, valoarea depozitului.
(2) Operatorii economici care comercializează pungi de transport din plastic sunt obligaţi să comercializeze numai pungi de transport din plastic care respectă cerinţele esenţiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj, prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple, cu excepţia pungilor de transport din plastic foarte subţire.”
4. La articolul 16 alineatul (1), partea introductivă şi litera c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 16
(1) Operatorii economici sunt responsabili să asigure gestionarea ambalajelor devenite deşeuri pe teritoriul naţional şi îndeplinirea cel puţin a obiectivelor prevăzute la art. 14, după cum urmează:
………………………………………………………….
c) operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, inclusiv pungi de transport din plastic, sunt responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje;”
5. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
“(6) Începând cu data de 27 mai 2018, informările şi rapoartele privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje transmise Comisiei Europene de către Ministerul Mediului, potrivit prevederilor alin. (5), vor cuprinde şi date cu privire la consumul anual de pungi de transport din plastic subţire.”
6. La articolul 21, după litera d) se introduce o literă nouă, litera e), cu următorul cuprins:
“e) impactul dăunător asupra mediului al consumului excesiv de pungi de transport din plastic subţire.”
7. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
“(2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului asigură preluarea prin ordin al ministrului mediului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 120 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, a actului de punere în aplicare adoptat de Comisia Europeană care stabileşte specificaţiile etichetelor sau ale marcajelor care să asigure recunoaşterea la nivelul Uniunii Europene a pungilor de transport din plastic biodegradabile şi compostabile.”
8. La articolul 26 alineatul (1), literele c), d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“c) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 9 alin. (1) şi (3) şi art. 10 alin. (1)-(3);
d) cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 13;
………………………………………………………….
f) cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei:
1. nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (4) şi art. 16 alin. (6), (7), (9), (11) şi (14);
2. nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (3) şi (4) şi art. 16 alin. (8).”
9. La anexa nr. 1 “Semnificaţia termenilor specifici” punctul 1 “Semnificaţia termenilor”, după litera h) se introduc cinci noi litere, literele h1)-h5), cu următorul cuprins:
“h1) pungi de transport din plastic – pungi de transport, cu sau fără mâner, fabricate din plastic, furnizate consumatorilor la punctele de vânzare de bunuri sau produse;
h2) pungi de transport din plastic subţire – pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 50 de microni;
h3) pungi de transport din plastic foarte subţire – pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni, care sunt necesare din motive de igienă sau care sunt utilizate ca ambalaje primare pentru produsele alimentare în vrac, atunci când acest lucru contribuie la prevenirea risipei de alimente;
h4) pungi de transport din plastic oxodegradabile – pungi de transport fabricate din materiale plastice care includ aditivi care catalizează fragmentarea materialelor plastice în microfragmente;
h5) plastic – un polimer, în sensul articolului 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 396 din 30 decembrie 2006, la care este posibil să fi fost adăugaţi aditivi sau alte substanţe şi care este capabil să funcţioneze drept principal component structural al pungilor de transport.”
*P prezenta lege transpune Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce priveşte reducerea consumului de pungi de transport din plastic subţire,

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 115/11 din 6 mai 2015.

Reglementările tehnice cuprinse în prezenta lege respectă procedura de notificare prevăzută de Directiva (UE)
2015/1.535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de
informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 241/1 din 17 septembrie 2015.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din
Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE C AMEREI DEPUTAŢILOR,
CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 311 din data de 10 aprilie 2018