Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1
(1)Prezenta lege reglementează gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.
(2)Dispoziţiile prezentei legi se aplică cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalaje privind siguranţa, protecţia sănătăţii şi igiena produselor ambalate, a cerinţelor de transport şi a normelor privind gestionarea deşeurilor periculoase.

Art. 2
Sunt supuse prevederilor prezentei legi toate ambalajele introduse pe piaţă, indiferent de materialul din care au fost realizate şi de modul lor de utilizare în activităţile economice, comerciale, în gospodăriile populaţiei sau în orice alte activităţi, precum şi toate deşeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

Art. 3
(1)Semnificaţia termenilor specifici utilizaţi în prezenta lege este prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definiţiile din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, precum şi cu definiţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015.

Art. 4
Prezenta lege stabileşte măsurile destinate, ca prioritate, prevenirii producerii deşeurilor de ambalaje şi, ca principii fundamentale suplimentare, reutilizării ambalajelor, reciclării şi altor forme de valorificare a deşeurilor de ambalaje şi, în consecinţă, reducerii eliminării finale a unor astfel de deşeuri.

Art. 5
(1)Se admite introducerea pe piaţă numai a ambalajelor care îndeplinesc cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2.
(2)Este interzisă obstrucţionarea introducerii pe piaţă a ambalajelor care îndeplinesc cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 6
(1)Se consideră că sunt respectate cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2, dacă ambalajele sunt conforme cu:
a)standardele române şi/sau standardele naţionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care adoptă standarde armonizate, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
b)standardele române, pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.
(2)Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate prevăzute la alin. (1) lit. a) se aprobă şi se actualizează prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 120 de zile de la data comunicării de către Asociaţia de Standardizare din România.
(3)Asociaţia de Standardizare din România comunică Comisiei Europene textul standardelor române prevăzute la alin. (1) lit. b), care răspund cerinţelor prevăzute în anexa nr. 2, în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr.1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE,97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Art. 7
(1)Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de autoritate publică centrală pentru protecţia mediului, îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)iniţiază şi elaborează proiecte de acte normative în domeniul ambalajelor şi al deşeurilor de ambalaje, inclusiv pentru armonizarea cu legislaţia Uniunii Europene;
b)notifică Comisiei Europene reglementările şi dispoziţiile administrative adoptate pentru implementarea prezentei legi, potrivit prevederilor art. 5 din Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23 decembrie 1991 de standardizare şi raţionalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu, cu modificările ulterioare;
c)în situaţia în care consideră că prevederile standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1) nu satisfac în totalitate cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2, aduce cazul la cunoştinţa Comisiei Europene potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012;
d)avizează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul ambalajelor şi al deşeurilor de ambalaje;
e)participă la modificarea şi completarea reglementărilor existente care nu permit utilizarea materialelor provenite din reciclarea deşeurilor de ambalaje pentru fabricarea de ambalaje şi de alte produse, în vederea încurajării utilizării acestor materiale.
(2)Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului notifică Comisiei Europene proiectele de reglementări prin care se intenţionează adoptarea de instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor de natură fiscală, dar incluzând specificaţiile tehnice legate de măsurile fiscale care încurajează respectarea acestor specificaţii tehnice, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8
(1)Operatorii economici sunt obligaţi să introducă pe piaţă numai ambalaje la care suma nivelurilor concentraţiilor de plumb, cadmiu, mercur şi crom hexavalent prezente în ambalaj sau în componentele acestuia nu depăşeşte 100 de părţi/milion raportat la greutate.
(2)Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele realizate numai din sticlă cristal cu conţinut de plumb, astfel cum sunt definite la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora, republicată.
(3)Condiţiile în care concentraţiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică materialelor reciclate şi circuitelor produselor aflate într-un lanţ închis şi controlat, precum şi tipurile de ambalaje exceptate de la prevederile alin. (1) sunt cele adoptate de către Comisia Europeană.

Art. 9
(1)Operatorii economici producători de ambalaje şi/sau de produse ambalate au obligaţia să utilizeze un sistem de marcare şi identificare pentru ambalaje în vederea îmbunătăţirii activităţilor de recuperare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje şi să aplice sistemul de marcare şi identificare prevăzut în anexa nr. 3.
(2)Marcarea se aplică direct pe ambalaj sau pe etichetă şi trebuie să fie vizibilă, lizibilă şi durabilă, chiar şi în cazul în care ambalajul este deschis.

Art. 10
(1)Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să respecte, la fabricarea de ambalaje, cerinţele esenţiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple.
(2)Operatorii economici care produc şi/sau comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să aplice sistemul depozit în vederea asigurării unui număr optim de cicluri de utilizare a acestora.
(3)Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să organizeze un sistem pentru colectarea, în vederea reutilizării multiple a ambalajelor, prin operatorii economici care comercializează aceste produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje.
(4)Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să asigure o distribuţie optimă în teritoriu şi o capacitate corespunzătoare a centrelor specializate de colectare, potrivit prevederilor alin. (3), astfel încât acestea să poată prelua de la consumatori ambalajele reutilizabile.
(5)Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să informeze consumatorii asupra sistemului depozit şi asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile în vederea asigurării reutilizării multiple.
(6)Circulaţia ambalajelor reutilizabile, paleţi, navete şi ambalaje primare reutilizabile între operatorii economici se face cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11
Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să marcheze sau să înscrie pe ambalaj ori pe etichetă sintagma “ambalaj reutilizabil”.

Art. 12
Operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să informeze comercianţii şi/sau consumatorii despre încetarea reutilizării unui anumit tip de ambalaj şi să asigure preluarea acestora încă 6 luni de la data încetării utilizării lor.

Art. 13
(1)Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să primească ambalaje reutilizabile la schimb sau să ramburseze, la solicitarea cumpărătorului, valoarea depozitului.
(2)Obligaţia prevăzută la alin. (1) se limitează la ambalajele reutilizabile ale produselor pe care aceştia le comercializează.

Art. 14
(1)Obiectivele anuale privind valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, reciclarea deşeurilor de ambalaje, care trebuie atinse la nivel naţional, sunt următoarele:
a)valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din greutatea deşeurilor de ambalaje;
b)reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaje.
(2)Valorile obiectivelor prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt următoarele:
a)60% din greutate pentru sticlă;
b)60% din greutate pentru hârtie/carton;
c)50% din greutate pentru metal;
d)15% din greutate pentru lemn;
e)22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă de plastic.

Art. 15
În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 14, deşeurile de ambalaje exportate în ţări din afara Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor Legii nr. 6/1991 pentru aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, cu modificările ulterioare, precum şi ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, pot fi luate în considerare pentru atingerea obiectivelor de valorificare şi, respectiv, de reciclare numai dacă există dovada că operaţiunile de valorificare/reciclare s-au desfăşurat în condiţii prevăzute prin legislaţia comunitară în domeniu.

Art. 16
(1)Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 14, operatorii economici sunt responsabili să asigure gestionarea ambalajelor devenite deşeuri pe teritoriul naţional, după cum urmează:
a)operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceştia le introduc pe piaţa naţională;
b)operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţă;
c)operatorii economici care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje;
d)operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.
(2)Responsabilităţile operatorilor economici prevăzute la alin. (1) se pot realiza:
a)individual, pentru deşeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piaţa naţională;
b)prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către un operator economic autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
(3)Administraţia Fondului pentru Mediu face publică pe propriul site lista operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1).
(4)Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aplicate la deşeurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piaţa naţională/preluate pe bază de contract cu asigurarea trasabilităţii acestora.
(5)Procedura de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje se elaborează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi turismului, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(6)Operatorii economici care achiziţionează direct produse ambalate şi/sau ambalaje de la operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), precum şi operatorii economici care comercializează produse în structuri de vânzare cu suprafaţă mare, prevăzute la art. 4 lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să se asigure că operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produsele comercializate sunt incluşi în lista prevăzută la alin. (3).
(7)Operatorii economici care comercializează către consumatorii/utilizatorii finali produse în structuri de vânzare cu suprafaţă medie şi mare, prevăzute la art. 4 lit. m) şi n) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să asigure pentru aceştia posibilitatea de a se debarasa de ambalajele produselor cumpărate, fără a le solicita plată.
(8)Se interzice condiţionarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumpărat de păstrare a ambalajului.
(9)Operatorii economici deţinători de deşeuri de ambalaje cod 15.01, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, rezultate din activitatea lor comercială, industrială sau de producţie, au obligaţia valorificării/încredinţării deşeurilor de ambalaje colectate selectiv către un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalaţii de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie.
(10)Obligaţia prevăzută la alin. (9) nu se aplică în cazul returnării ambalajelor către furnizor.
(11)Colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje de la populaţie se face prin:
a)sistemele de colectare selectivă, pe tipuri de materiale a deşeurilor reciclabile din deşeurile municipale, de către operatorii prevăzuţi în Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată;
b)sistemele de colectare distinctă a deşeurilor de ambalaje înfiinţate de operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu pentru desfăşurarea acestei activităţi.
(12)Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condiţiile legii, cu toţi operatorii economici interesaţi prevăzuţi la alin. (2) lit. b) pentru a asigura valorificarea deşeurilor de ambalaje colectate de la populaţie, astfel încât contribuţia acestora să fie direct proporţională cu cantitatea de ambalaje primare preluată de la operatorii economici prevăzuţi la alin. (1).
(13)Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizată încât să nu introducă bariere în calea comerţului.
(14)Se interzic amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje, cu excepţia celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.

Art. 17
(1)Operatorii economici care îşi îndeplinesc responsabilităţile potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a), operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2) lit. b), autorităţile şi instituţiile publice locale şi operatorii economici care preiau deşeurile de ambalaje în vederea valorificării au obligaţia să furnizeze anual Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor informaţii privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.
(2)Operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) au obligaţia să furnizeze anual Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (1), şi informaţii privind cantităţile de ambalaje, respectiv cantităţile de deşeuri de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic.
(3)La solicitarea autorităţilor competente pentru protecţia mediului, operatorii economici, autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale au obligaţia să furnizeze date sigure referitoare la propriile activităţi cu privire la gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi să îşi asume responsabilitatea datelor furnizate.
(4)Operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) sunt obligaţi să menţioneze în documentele de însoţire a deşeurilor de ambalaje dacă încredinţarea spre valorificare/reciclare a acestora se face în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale prevăzute de prezenta lege.
(5)Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor publică informări şi transmite rapoarte privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje către Comisia Europeană, potrivit prevederilor anexei nr. 4.

Art. 18
(1)Procedura de raportare, tipul datelor şi informaţiilor privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) şi (5), se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2)Procedura de stabilire a contribuţiei pentru operatorii economici menţionaţi la art. 16 alin. (2) lit. b) în condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (12) se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(3)Informaţiile raportate se constituie într-o bază de date gestionată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Art. 19
Pentru aplicarea unitară la nivel naţional a colectării selective, deşeurile de ambalaje se colectează în containerele inscripţionate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi fabricate sau inscripţionate în mod corespunzător în culorile albastru – pentru deşeuri de hârtie – carton, galben – pentru deşeuri de plastic, metal şi materiale compozite, verde/alb – pentru deşeuri de sticlă colorată/albă şi roşu – pentru deşeuri periculoase.

Art. 20
Persoanele fizice, juridice, instituţiile publice care generează deşeuri de ambalaje din alte activităţi decât cele comerciale, industriale sau de producţie au obligaţia să depună deşeurile de ambalaje ale produselor cumpărate în spaţiile indicate potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (7) sau să le predea operatorilor de salubrizare sau operatorilor economici autorizaţi pentru colectarea lor.

Art. 21
Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin unităţile subordonate, precum şi autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale promovează campanii de informare şi educare a publicului şi a operatorilor economici privind:
a)sistemele de returnare, colectare şi valorificare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje care le sunt disponibile;
b)contribuţia lor la refolosirea, valorificarea şi reciclarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
c)sensul marcajelor de pe ambalajele existente pe piaţă;
d)elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje prevăzute la art. 23.

Art. 22
(1)Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, la solicitarea operatorilor economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1), propune autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare programe de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare cu privire la fabricarea, compoziţia, caracterul reutilizabil şi valorificabil al ambalajelor, precum şi cu privire la optimizarea modului de ambalare şi a formei ambalajelor în vederea reducerii consumului specific de material pe tip de ambalaj şi produs.
(2)Programele prevăzute la alin. (1) se includ în planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare ale Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, se revizuiesc şi se actualizează, luându-se în considerare condiţiile economice, de protecţia mediului şi progresul tehnic.
(3)Operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) au obligaţia de a include în politica de dezvoltare măsuri de prevenire a generării de deşeuri, inclusiv privind reducerea consumului specific de material pe tip de ambalaj şi produs.

Art. 23
Planurile de gestionare a deşeurilor, întocmite la nivel naţional şi judeţean potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, republicată, vor cuprinde un capitol distinct referitor la gestionarea deşeurilor de ambalaje.

Art. 24
Achiziţiile de produse din fonduri publice se fac cu acordarea de prioritate pentru produsele obţinute din materiale reciclate sau ale căror ambalaje sunt obţinute din materiale reciclate.

Art. 25
(1)Desfăşurarea activităţilor de colectare, transport, valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Lista operatorilor economici care desfăşoară activităţi de colectare, valorificare, inclusiv reciclare a deşeurilor de ambalaje va fi publicată şi actualizată trimestrial pe site-ul autorităţii competente.

Art. 26
(1)Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
a)cu amendă de la 400 lei la 800 lei pentru persoane fizice şi amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru operatorii economici în cazul nerespectării prevederilor art. 20;
b)cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 10 alin. (5), art. 11 şi 12;
c)cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 9 alin. (1) şi art. 10 alin. (1)-(3);
d)cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 13 alin. (1);
e)cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 17 alin. (1)-(3);
f)cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei:
1.nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (4), art. 16 alin. (6), (7), (9), (11), (12) şi (14);
2.nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (8).
(2)Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
(3)Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al:
a)Gărzii Naţionale de Mediu, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e) şi f) pct. 1;
b)Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), d) şi f) pct. 2;
c)autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, pentru contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a).
(4)Licenţa de operare acordată operatorilor economici prevăzuţi la art. 16 alin. (2) lit. b) se anulează în cazul în care, în 2 ani consecutivi de la momentul constatării, aceştia nu îndeplinesc cel puţin obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) sau obligaţiile stabilite prin ordinul prevăzut la art. 16 alin. (5).
(5)Operatorii economici care, într-un an, nu îşi îndeplinesc în mod individual cel puţin obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) sunt obligaţi să îşi îndeplinească responsabilităţile prin intermediul unui operator economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b).

Art. 27
Constatarea realizării obiectivelor de către operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) şi de către operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) se realizează de către persoane împuternicite din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Art. 28
Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1)-(3) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 29
(1)Reglementările existente emise în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia Ordinului ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare, cu modificările ulterioare, rămân aplicabile până la data intrării în vigoare a actelor prevăzute de prezenta lege.
(2)Licenţele de operare emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi pentru operatorii economici autorizaţi în baza prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.742/3.190/305/2011, cu modificările ulterioare, rămân valabile pe întreaga durată de valabilitate a acestora.

Art. 30
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 31
La data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Prezenta lege transpune prevederile Directivei 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 365 din 31 decembrie 1994, modificată prin Directiva 2004/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 47 din 18 februarie 2004, prin Directiva 2013/2/UEa Comisiei din 7 februarie 2013 de modificare a anexei I la Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 37 din 8 februarie 2013, Decizia 97/129/CE a Comisiei din 28 ianuarie 1997 de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ambalajele şi deşeurile provenite din ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L, nr. 50 din 20 februarie 1997, Decizia 2005/270/CE a Comisiei din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului şi a Consiliului privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje [notificată cu numărul C (2005) 854, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 86 din 5 aprilie 2005.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

ANEXA nr. 1: SEMNIFICAŢIA TERMENILOR SPECIFICI
CAPITOLUL 1: Semnificaţia termenilor
(1)_
a)acord voluntar – acord oficial încheiat între autorităţile publice competente şi reprezentanţii sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc să se conformeze condiţiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezenta lege;
b)operatori economici – referitor la ambalaje, înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de ambalaje şi produse ambalate, importatorii, comercianţii, distribuitorii, autorităţile publice şi organizaţiile neguvernamentale;
c)ambalaj – orice obiect, indiferent de materialul din care este confecţionat ori de natura acestuia, destinat reţinerii, protejării, manipulării, distribuţiei şi prezentării produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat aceloraşi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj.
1.Criteriile care stau la baza definirii unui obiect ca ambalaj sunt:
1.1.c.1) un obiect se consideră ambalaj dacă îndeplineşte condiţiile din definiţie fără prejudiciul altor funcţii pe care acesta le poate îndeplini suplimentar, în măsura în care acesta nu face parte integrantă din produs, fiind necesar pentru a conţine, a susţine sau a păstra produsul pe toată durata de viaţă a acestuia, iar toate elementele sale sunt destinate a fi utilizate, consumate ori eliminate împreună cu produsul.
Exemple ilustrative:
Constituie ambalaje: cutiile pentru dulciuri; foliile care învelesc carcasele de compact discuri; pungile în care se expediază cataloage şi reviste, cu o revistă înăuntru; şerveţele dantelate pentru prăjituri, vândute împreună cu prăjiturile; rolele, tuburile şi cilindrii în jurul cărora este înfăşurat un material flexibil, ca de exemplu folie de plastic, folie de aluminiu, hârtie, cu excepţia rolelor, tuburilor şi cilindrilor destinaţi a fi părţi ale unor echipamente de producţie şi care nu se utilizează cu scopul de a prezenta un produs ca unitate de vânzare; ghivecele pentru flori destinate exclusiv vânzării şi transportării plantelor şi care nu sunt destinate păstrării împreună cu planta pe parcursul vieţii acesteia; flacoanele din sticlă pentru soluţii injectabile; suporturile pentru compact discuri, vândute împreună cu compact discurile şi care nu sunt destinate utilizării ca mijloc de depozitare; umeraşele pentru haine, vândute împreună cu un articol de îmbrăcăminte; cutiile de chibrituri; sistemele de izolare sterilă, de exemplu: pungi, tăvi şi materiale necesare menţinerii sterilităţii produsului; capsulele pentru băuturi (de exemplu: cafea, cacao, lapte), care rămân goale după utilizare; buteliile din oţel reîncărcabile, utilizate pentru diferite tipuri de gaz, cu excepţia extinctoarelor.
Nu constituie ambalaje: ghivecele pentru flori destinate păstrării împreună cu planta pe parcursul vieţii acesteia; cutiile pentru scule; pliculeţele pentru ceai; învelişurile de ceară din jurul brânzei; membranele mezelurilor; umeraşele pentru haine, vândute separat; capsulele de cafea, dozele de cafea din folie de aluminiu şi dozele de cafea din hârtie de filtru, care sunt aruncate împreună cu cafeaua după utilizare; cartuşele pentru imprimante; carcasele pentru compact discuri, DVD-uri şi casete video, vândute cu un compact disc, un DVD sau o casetă video înăuntru; suporturile pentru compact discuri, vândute goale şi destinate utilizării ca mijloc de depozitare; capsulele solubile pentru detergenţi; lumânările pentru morminte, recipientele pentru lumânări; râşniţele mecanice, integrate în recipiente reîncărcabile, de exemplu râşniţele de piper reîncărcabile;
1.2.c.2) obiectele proiectate şi destinate a fi umplute la punctele de vânzare, precum şi obiectele “de unică folosinţă”, vândute umplute sau destinate a fi umplute în punctele de desfacere sunt considerate ambalaje, dacă îndeplinesc funcţia de ambalare.
Exemple ilustrative:
Constituie ambalaje, dacă au fost concepute pentru a fi umplute la punctul de vânzare: pungile din plastic sau din hârtie; farfuriile şi paharele de unică folosinţă; folia alimentară aderentă; pungile pentru sandviciuri; folia de aluminiu, husele din folie de plastic pentru protejarea hainelor curăţate în curăţătorii.
Nu constituie ambalaje: paletele de amestecat; tacâmurile de unică folosinţă; hârtia de împachetat, vândută separat; formele din hârtie pentru copt, vândute goale; şerveţelele dantelate pentru prăjituri, vândute fără prăjituri;
1.3.c.3) componentele ambalajelor şi elementele auxiliare integrate în ambalaj sunt considerate ca parte din ambalajul în care sunt integrate. Elementele auxiliare agăţate direct de produs sau ataşate de acesta, care îndeplinesc funcţii de ambalaj, sunt considerate ambalaje dacă nu sunt parte integrantă a produsului şi dacă nu toate elementele lor sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate împreună cu produsul.
Exemple ilustrative:
Constituie ambalaje: Etichetele agăţate direct de produs sau ataşate acestuia.
Constituie parte a unui ambalaj: peria de rimel care face parte din capacul recipientului; etichetele adezive ataşate unui alt articol de ambalaj; capsele metalice; manşoanele din plastic; dispozitivul de măsurare-dozare care face parte din sistemul de închidere a recipientului pentru detergenţi; râşniţele mecanice, integrate în recipiente fără posibilitate de reîncărcare, pline cu un anumit produs, de exemplu râşniţele de piper pline cu piper.
Nu constituie ambalaje: etichetele de identificare prin radiofrecvenţă (RF1D);
d)ambalaj primar – ambalaj de vânzare – ambalaj conceput şi realizat pentru a îndeplini funcţia de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator, în punctul de achiziţie;
e)ambalaj secundar – ambalaj grupat, supraambalaj – ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achiziţie o grupare a unui număr de unităţi de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare către utilizator sau consumatorul final ori dacă el serveşte numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; el poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului;
f)ambalaj terţiar – ambalaj pentru transport – ambalaj conceput pentru a uşura manipularea şi transportul unui număr de unităţi de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării în timpul manipulării ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene;
g)ambalaj reutilizabil – ambalaj refolosit pentru acelaşi scop, a cărui returnare de către consumator ori comerciant este asigurată de plata unei sume-sistem depozit, prin reachiziţionare sau altfel.
Ambalajul reutilizabil se consideră introdus pe piaţă atunci când este făcut disponibil pentru prima oară, împreună cu produsul pe care este destinat să îl conţină, să îl protejeze, să îl manipuleze, să îl distribuie sau să îl prezinte.
Ambalajul reutilizabil se consideră deşeu de ambalaj când se înlătură, la sfârşitul duratei utile de viaţă. Ambalajul reutilizabil nu se consideră deşeu de ambalaj atunci când este returnat pentru a fi refolosit.
Ambalajul reutilizabil nu se consideră ambalaj introdus pe piaţă atunci când este refolosit pentru ambalarea unui produs şi făcut disponibil din nou.
Cantitatea de deşeuri de ambalaje reutilizabile generate într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje reutilizabile introduse pe piaţa naţională în anul respectiv;
h)ambalaj de desfacere – ambalaj care îndeplineşte criteriul c.2);
i)ambalaj compozit – ambalaj confecţionat din materiale diferite care nu pot fi separate manual, niciunul dintre aceste materiale neavând o pondere semnificativă pentru a putea fi încadrat la acel tip de material.
Ambalajul compozit se raportează corespunzător la materialul preponderent ca greutate;
j)colectare selectivă – colectarea deşeurilor de ambalaje pe tipuri de materiale şi/sau sortimente de materiale;
k)deşeuri de ambalaje – orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele definiţiei de deşeu, exclusiv deşeurile de producţie, din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;
l)deşeuri de ambalaje generate – cantitatea de ambalaje care devin deşeuri pe teritoriul naţional după ce acestea au fost utilizate pentru a conţine, a proteja, a livra şi a prezenta produse.
Deşeurile de ambalaje generate nu includ reziduurile de orice fel, rezultate din producţia de ambalaje şi de materiale de ambalare sau din orice alt proces de producţie.
Cantitatea de deşeuri de ambalaje generate într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje introdusă pe piaţa naţională în anul respectiv;
m)deşeuri de ambalaje reciclate – cantitatea de deşeuri de ambalaje generate care este reciclată, indiferent dacă reciclarea se face în ţară, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunităţii Europene;
n)deşeuri de ambalaje valorificate – cantitatea de deşeuri de ambalaje generate pe plan naţional care este valorificată, indiferent dacă valorificarea se face în ţară, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunităţii Europene;
o)deşeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie – cantitatea de deşeuri de ambalaje generate pe plan naţional care este valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, indiferent dacă valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie se face în ţară, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în afara Comunităţii Europene;
p)gestionarea deşeurilor de ambalaj – gestionarea deşeurilor, aşa cum este definită în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată.
Deşeurile de ambalaje generate în alt stat, care sunt importate în vederea valorificării/reciclării, nu se consideră ca fiind deşeuri de ambalaje gestionate pentru îndeplinirea obiectivelor naţionale din prezenta lege;
q)obiectiv de reciclare – cantitatea totală de deşeuri de ambalaje reciclate, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate;
r)obiectiv de valorificare sau de incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie – cantitatea totală de deşeuri de ambalaje valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate;
s)prevenire – reducerea cantităţii şi nocivităţii pentru mediu a materialelor şi substanţelor utilizate în ambalaje şi deşeuri de ambalaje, precum şi a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje în cadrul procesului de producţie, comercializare, distribuţie, utilizare şi eliminare, mai ales prin dezvoltarea de produse şi tehnologii curate;
ş)reciclarea deşeurilor de ambalaje – operaţiunea de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor de ambalaje pentru a fi folosite în scopul iniţial sau pentru alte scopuri. Termenul include reciclarea organică, dar exclude recuperarea de energie;
t)reciclare organică – tratarea aerobă (compostare) sau anaerobă (biometanizare), în condiţii controlate, utilizându-se microorganisme, a părţilor biodegradabile ale deşeurilor de ambalaje, care produc reziduuri organice stabilizate sau metan. Depozitarea în depozite nu poate fi considerată reciclare organică;
ţ)reutilizarea ambalajelor – orice operaţie prin care un ambalaj care a fost conceput şi creat pentru a putea îndeplini în cursul ciclului său de viaţă un număr minim de rotaţii este reutilizat într-un scop identic celui pentru care a fost conceput, recurgându-se sau nu la produsele auxiliare existente pe piaţă, care permit reumplerea ambalajului însuşi; un asemenea ambalaj reutilizat va deveni deşeu de ambalaj atunci când nu va mai putea fi reutilizat;
u)sistem-depozit – sistem prin care cumpărătorul, la achiziţionarea unui produs ambalat, plăteşte vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când ambalajul este returnat;
w)valorificare – orice operaţie aplicabilă deşeurilor de ambalaje, prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată;
x)valorificarea energetică – utilizarea deşeurilor de ambalaje combustibile ca mijloc de producere a energiei prin incinerarea directă, cu sau fără alte deşeuri, dar cu recuperare de căldură;
y)trasabilitate – caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deşeu prin identificări înregistrate;
z)introducere pe piaţa naţională a unui produs – înseamnă furnizarea, de către o persoană juridică cu sediul în România pentru prima oară, a unui produs pentru distribuţie, consum sau utilizare pe piaţa naţională în cursul unei activităţi comerciale, în schimbul unei plăţi sau gratuit.
(2)_
Produsele fabricate pentru un distribuitor sau importator care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs se consideră a fi introduse pe piaţa naţională de către acesta.
În măsura în care legislaţia Uniunii Europene privind produsele respective prevede aceasta, în cazul produselor vândute direct utilizatorului final din România de un producător stabilit în alt stat membru al Uniunii Europene, introducerea pe piaţă se face de către acesta, dacă este înregistrat în România, respectiv de reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în România.
ANEXA nr. 2: CERINŢE ESENŢIALE privind compoziţia şi caracterul reutilizabil şi valorificabil al ambalajelor
1.Cerinţe esenţiale specifice privind fabricarea şi compoziţia ambalajului:
a)ambalajul va fi fabricat astfel încât volumul şi greutatea acestuia să fie limitate la minimum necesar pentru a asigura nivelul cerut de siguranţă, igienă şi acceptabilitate atât pentru produsul ambalat, cât şi pentru consumator;
b)ambalajul va fi conceput, fabricat şi comercializat într-un mod care să permită reutilizarea sau valorificarea sa, inclusiv reciclarea, şi să reducă la minimum impactul negativ asupra mediului;
c)ambalajul va fi fabricat urmărindu-se reducerea la minimum a conţinutului de substanţe şi materiale toxice şi de alte substanţe periculoase în materialul de ambalare şi în elementele sale, substanţe care se pot regăsi în emisiile, cenuşa sau levigatul care rezultă din procesele de eliminare a deşeurilor de ambalaje.
2.Cerinţe esenţiale specifice privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj:
a)proprietăţile fizice şi caracteristicile ambalajului trebuie să permită mai multe rotaţii în condiţii normale de utilizare preconizate;
b)ambalajul reutilizat trebuie pregătit, după caz, pentru a satisface exigenţele în materie de sănătate şi de securitate;
c)ambalajul care nu mai poate fi reutilizat trebuie să devină deşeu de ambalaj valorificabil.
3.Cerinţe esenţiale specifice privind caracterul valorificabil al unui ambalaj:
a)ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deşeu de ambalaj, ca un anumit procent din greutatea materialelor folosite să fie reciclat. Fixarea acestui procent poate diferi în funcţie de tipul materialului folosit la fabricarea ambalajului;
b)ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deşeu de ambalaj, ca deşeurile de ambalaj tratate în vederea valorificării energetice să aibă o valoare calorică minimă ce să permită optimizarea recuperării de energie;
c)ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deşeu de ambalaj, ca deşeurile de ambalaje tratate în vederea compostării să fie suficient de biodegradabile;
d)ambalajul biodegradabil trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deşeu de ambalaj, o descompunere fizică, chimică, termică sau biologică, astfel încât cea mai mare parte a materialului să se transforme în bioxid de carbon, biomasă şi apă.
ANEXA nr. 3: SISTEM de marcare şi identificare pentru ambalaje
A.Sistem de numerotare şi abrevieri pentru mase plastice

Materialul

Abrevierile

Numerotarea

Polietilen tereftalat

PET

1

Polietilenă de mare densitate

HDPE

2

Policlorură de vinil

PVC

3

Polietilenă de mică densitate

LDPE

4

Polipropilenă

PP

5

Polistiren

PS

6

7

19

B.Sistem de numerotare şi abrevieri pentru hârtie şi plăci fibrolemnoase

Materialul

Abrevierile

Numerotarea

Carton ondulat

PAP

20

Carton neondulat

PAP

21

Hârtie

PAP

22

23

39

C.Sistem de numerotare şi abrevieri pentru metale

 

Materialul

Abrevierile

Numerotarea

Oţel

FE

40

Aluminiu

ALU

41

42

49

D.Sistem de numerotare şi abrevieri pentru materiale din lemn

 

Materialul

Abrevierile

Numerotarea

Lemn

FOR

50

Plută

FOR

51

52

59

E.Sistem de numerotare şi abrevieri pentru materiale textile

 

Materialul

Abrevierile

Numerotarea

Bumbac

TEX

60

Iută

TEX

61

62

69

F.Sistem de numerotare şi abrevieri pentru sticlă

 

Materialul

Abrevierile

Numerotarea

Sticlă incoloră

GL

70

Sticlă verde

GL

71

Sticlă brună

GL

72

73

79

G.Sistem de numerotare şi abrevieri pentru compozite

 

Materialul

Abrevierile*)

Numerotarea

Hârtie şi carton/diverse metale

80

Hârtie şi carton/plastic

81

Hârtie şi carton/aluminiu

82

Hârtie şi carton/tablă galvanizată

83

Hârtie şi carton/plastic/aluminiu

84

Hârtie şi carton/plastic/aluminiu/tablă galvanizată

85

86

89

Plastic/aluminiu

90

Plastic/tablă galvanizată

91

Plastic/diverse metale

92

93

94

Sticlă/plastic

95

Sticlă/aluminiu

96

Sticlă/tablă galvanizată

97

Sticlă/diverse metale

98

99

*) Compozite: C plus abrevierea corespunzătoare materialului predominant (C/).
ANEXA nr. 4:
CAPITOLUL 1: Tabelul nr. 1 – CANTITĂŢILE de deşeuri de ambalaje generate în România şi valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie în România sau în terţe ţări
(1)Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Valorificare energetică
B – Alte forme de valorificare
C – Incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie
D – Total valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie
– tone –

 

Material

Deşeuri de ambalaje generate

Valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie

Reciclare materială

Alte forme de reciclare

Total reciclare

A

B

C

D

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Sticlă

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Plastic

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Hârtie – carton

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Metal

Aluminiu

//////////////

////////////

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

///////////////

//////////////

Oţel

//////////////

////////////

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

///////////////

//////////////

Total

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Lemn

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Altele

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Total

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

(2)NOTĂ:
1.Câmpurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite estimări, dar acestea trebuie să se bazeze pe date empirice şi trebuie explicate în descrierea metodologiei.
2.Câmpurile xxxx: Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimări brute. Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei.
3.Câmpurile ///////: Furnizarea datelor este voluntară.
4.Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.
5.Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organică, dar excluzând reciclarea materială.
6.Coloana (d) reprezintă suma coloanelor (b) şi (c).
7.Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzând reciclarea şi valorificarea energetică.
8.Coloana (h) reprezintă suma coloanelor (d), (e), (f) şi (g).
9.Procentajul de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana (a).
10.Procentajul de reciclare: Coloana (d)/coloana (a).
11.Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de reciclare de minimum 15% anterior anului 2011.
CAPITOLUL 2: Tabelul nr. 2 – CANTITĂŢILE de deşeuri de ambalaje trimise în state membre ale Uniunii Europene sau exportate în afara Comunităţii Europene în vederea valorificării sau incinerării în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie
(1)_
– tone –

 

Material

Deşeuri de ambalaje trimise în state membre UE sau exportate către ţări din afara Comunităţii Europene pentru:

Reciclare materială

Alte forme de reciclare

Valorificare energetică

Alte forme de valorificare

Incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie

Sticlă

xxxxxxxxxx

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

Plastic

xxxxxxxxxx

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

Hârtie – carton

xxxxxxxxxx

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

Metal

Aluminiu

////////////

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

Oţel

////////////

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

Total

xxxxxxxxxx

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

Lemn

xxxxxxxxxx

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

Altele

xxxxxxxxxx

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

Total

xxxxxxxxxx

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

(2)NOTĂ:
1.Datele din tabel se referă numai la cantităţile aferente obligaţiilor rezultate din prezenta lege. Acestea sunt subscrise datelor furnizate în tabelul nr. 1. Tabelul are doar scop informativ.
2.Câmpurile xxxx: Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimări grosiere. Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei.
3.Câmpurile ///////: Furnizarea datelor este voluntară.
4.Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.
CAPITOLUL 3: Tabelul nr. 3 – CANTITĂŢILE de deşeuri de ambalaje generate în alte state membre ale Uniunii Europene sau importate din afara Comunităţii Europene în vederea valorificării sau incinerării în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie
(1)_
– tone –

Material

Deşeuri de ambalaje trimise în state membre UE sau exportate către ţări din afara Comunităţii Europene pentru:

Reciclare materială

Alte forme de reciclare

Valorificare energetică

Alte forme de valorificare

Incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie

Sticlă

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

Plastic

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

Hârtie – carton

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

Metal

Aluminiu

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

Oţel

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

Total

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

Lemn

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

Altele

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

Total

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

(2)NOTĂ:
1.Datele din tabel au doar scop informativ. Datele nu sunt conţinute nici în tabelul nr. 1 şi nici în tabelul nr. 2 şi nu pot fi utilizate pentru îndeplinirea obiectivelor naţionale.
2.Câmpurile /////: Furnizarea datelor este voluntară.
3.Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 809 din data de 30 octombrie 2015