Conform Ordinului 1271/2018, aparut in MO 34/11 ianuarie 2019, colectorii de deseuri de ambalaje de la populatie, la locul generarii

Trebuie sa se inregistreze la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfăşoara activitatea conform autorizaţiei de mediu, în maximum 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului sau de la data obţinerii autorizaţiei de mediu. Operatorii de salubritate nu se inregistreaza. Inregistrarea presupune depunerea la UAT, pe suport hartie, a unui dosar cu:

cererea-tip, anexa 1 din Ordin;
certificatul constatator ORC, detaliat, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii, în original;
autorizaţia de mediu pentru activitatea de colectare deşeuri de ambalaje, valabilă la data depunerii, în copie.
UAT trebuie sa:

verifice daca AM este conforma cu originalul
confirme solicitantului ca este inregistrat (in 10 zile de la depunerea dosarului), daca dosarul este complet (model confirmare anexa 2 la procedura)
posteze pe site-ul propriu lista operatorilor inregistrati
elimine din lista opeartorul inregistrat daca acesta nu are viza anuala pe AM, i-a fost suspendata/anulata AM
comunice GNM lista operatorilor inregistrati
Operatorii inregistrati trebuie sa:

desfăşoare activitatea numai la nivelul UAT/subdiviziunii UAT a municipiilor unde este înregistrat;
raporteze trimestrial UAT/ subdiviziunii UAT a municipiilor, conform anexei 3 la procedură, cantităţile de deşeuri de ambalaje preluate prin achiziţie de la populaţie de la locul de generare a acestora;
solicite în scris UAT unde este înregistrat eliminarea din lista, în cazul în care îşi încetează activitatea sau dacă AM este suspendată, anulată şi/sau nu a obţinut viza anuală.

Daca GNM constată ca operatorul economic înregistrat nu desfasoara activitatea la nivelul UAT inregistrat comunică UAT/subdiviziunii UAT a municipiilor acest lucru în vederea eliminării operatorului economic din lista inregistratilor.