PROCEDURĂ din 5 noiembrie 2018 pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu (la data 15-nov-2018 actul a fost aprobat de Ordinul 1171/2018 )

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1
Prezenta procedură reglementează condiţiile de solicitare, de aplicare sau de respingere a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.
CAPITOLUL II: Autorităţi competente

Art. 2
(1) Viza anuală se aplică sau se respinge de către Ministerul Mediului şi, respectiv, Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care intră în sfera de competenţă a acestora.
(2) Viza anuală pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care nu intră în sfera de competenţă a Ministerului Mediului şi Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” se aplică de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau se deleagă de către aceasta către agenţiile pentru protecţia mediului prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
CAPITOLUL III: Solicitarea, aplicarea sau respingerea vizei anuale

Art. 3
(1) Pentru obţinerea vizei anuale, titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei de mediu sau autorizaţiei integrate de mediu, prin depunerea următoarelor documente:
a) cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
b) raportul anual de mediu, după caz;
c) declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit schimbări care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.
(2) Titularul va solicita obţinerea vizei, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu.

Art. 4
(1) În termen de 10 zile de la înregistrarea solicitării la autoritatea emitentă a actului de reglementare, autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului verifică documentaţia depusă şi stabileşte data verificării amplasamentului.
(2) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului efectuează vizita de amplasament, în prezenţa titularului sau a împuternicitului acestuia, şi întocmeşte procesul-verbal de verificare a amplasamentului, conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta procedură.
(3) În cazul în care în urma vizitei de amplasament se constată concordanţa între autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu, după caz, şi amplasamentul/amplasamentele unde îşi desfăşoară activitatea, autoritatea competentă pentru protecţia mediului întocmeşte procesul-verbal de verificare a amplasamentului şi, în termen de 3 zile, va emite decizia de aplicare a vizei anuale.
(4) În cazul în care în urma vizitei de amplasament se constată necorelări între autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu, după caz, şi amplasamentul/amplasamentele unde îşi desfăşoară activitatea titularul, autoritatea competentă pentru protecţia mediului întocmeşte procesul-verbal de verificare a amplasamentului şi acordă un termen de maximum 30 de zile în vederea corelării datelor din teren cu autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu. După trecerea acestui termen în cazul în care titularul nu va corela datele din procesul-verbal de verificare a amplasamentului cu autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în termen de maximum 3 zile, va întocmi decizia motivată de respingere a vizei anuale şi va înştiinţa Garda Naţională de Mediu în vederea aplicării prevederilor legale.
(5) În cazul în care în termenul acordat, prevăzut la alin. (4), titularul îndeplineşte cerinţele menţionate, autoritatea competentă pentru protecţia mediului vizitează amplasamentul şi întocmeşte un nou proces-verbal de verificare a amplasamentului şi, în termen de 3 zile, va emite decizia de aplicare a vizei anuale.

Art. 5
(1) Aplicarea sau respingerea vizei anuale a autorizaţiei de mediu sau autorizaţiei integrate de mediu se realizează prin ordin al ministrului mediului pentru activităţile a căror reglementare intră în competenţa Ministerului Mediului, respectiv prin decizie a conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului competente, conform modelului din anexa nr. 4 la prezenta procedură.
(2) Ordinul de ministru, respectiv decizia devin anexă la autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu şi fac parte integrantă din aceasta.
(3) Decizia privind viza anuală se afişează la loc vizibil de către titularul autorizaţiei de mediu sau autorizaţiei integrate de mediu.

Art. 51
(1) Pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu cu data de emitere până la data de 31 august, titularii solicită viza anuală începând cu anul 2020, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2).
(2) Pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu cu data de emitere după data de 1 septembrie, titularii solicită viza anuală începând cu anul 2019, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2).
(3) Autorizaţiilor de mediu şi autorizaţiilor integrate de mediu care au obţinut viza anuală la data emiterii prezentului ordin nu li se aplică prevederile de la alin. (1) şi (2).
(la data 12-apr-2019 Art. 5 din capitolul III completat de Art. I, alin. (1), punctul 1. din Ordinul 324/2019 )

Art. 6
Pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care nu au obţinut viza anuală se aplică prevederile art. 17 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA nr. 1:
Către
Ministerul Mediului/Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”/Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului/agenţia judeţeană pentru protecţia mediului Societatea, …………………………., în calitate de beneficiar, cu sediul în …………………………, reprezentat prin delegat ……………………………….., Delegaţia nr. ……………….., telefon ………………….., fax …………………….., vă rog a aproba
aplicarea vizei anuale a Autorizaţiei de mediu/Autorizaţiei integrate de mediu nr. ………………., emisă pentru desfăşurarea activităţii/activităţilor …………………………………………. Semnătura beneficiarului/delegatului …………………………. Data
…………………………

ANEXA nr. 2: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul, ……………………………….., în calitate de reprezentant legal al S.C. …………………….., declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că activitatea/activităţile pentru care a fost emisă Autorizaţia de mediu/Autorizaţia integrată de mediu nr. ……………… se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu mai sus menţionată.
Activităţile desfăşurate sunt după cum urmează:

I.Activităţi desfăşurate în sediul social:
Denumire activitate/Cod CAEN
1 …………………………………………………………………………………………………….
2 …………………………………………………………………………………………………….
3 …………………………………………………………………………………………………….

II.Activităţi desfăşurate în sediul/sediile secundare din localitatea …………………., adresa (Se completează pentru fiecare sediu secundar în parte.):
Denumire activitate/Cod CAEN
1 …………………………………………………………………………………………………….
2 …………………………………………………………………………………………………….
3 …………………………………………………………………………………………………….
Cunosc şi respect prevederile legislaţiei de protecţie a mediului în vigoare, aplicabile la sediul social şi/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activităţile reglementate.
Data: …………………….
Semnătura …………………………

ANEXA nr. 3: Proces-verbal de verificare a amplasamentului, încheiat astăzi ……………………..

De către domnul/doamna ……………………………….., în calitate de reprezentant al Ministerului Mediului/Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia Mediului/agenţia judeţeană pentru protecţia mediului/Administraţiei Rezervaţiei Biosferei
“Delta Dunării”/……………………….., cu ocazia verificării efectuate în teren în vederea soluţionării cererii de vizare anuală
a autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu a ………………………….., cu sediul în municipiul/judeţul
………………. , localitatea ………………………, str. ……………… nr. ……………………., tel. …………………….., nr.
înmatriculare la oficiul registrului comerţului ………………………………………., C.U.I. …………………………….
Verificarea s-a efectuat în prezenţa reprezentantului ………………………………….., în persoana
domnului/doamnei………………….., având funcţia de …………………………., care se legitimează cu
…………………………… .
Amplasamentul/Punctul de lucru verificat: municipiul/judeţul ……………………………………, localitatea …………………..,
str. ……………………… nr. ………………..
Suprafaţa ocupată: ……………………………………………………………………………………..
Vecinătăţi: ……………………………….
Activitatea desfăşurată pe amplasament:
1.Materii prime, mod de ambalare, depozitare, cantităţi (după caz): ……………………………………
2.Substanţe şi preparate chimice periculoase utilizate (după caz): ……………………………………..
3.Utilităţi:
– apă în scop potabil/igienico-sanitar/tehnologic:
– apă uzată:
– încălzire:
4.Proces tehnologic: …………………………………..
5.Produse obţinute: ……………………………………
6.Dotări: ………………………………………………….
7.Deşeuri rezultate, mod de eliminare: ………………………………………………
8.Ambalaje folosite (tipuri) şi mod de gospodărire/valorificare: ……………………………………………..
9.Mijloace de transport: …………………………………………………………………….
10.Programul de lucru al unităţii: …………………………………………………………
11.Stadiul realizării unor măsuri dispuse anterior de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului:
……………………………………………………………………
12.Alte constatări: ………………………………………….
13.Măsuri de corelare:
14.Concluzii

Reprezentant
Ministerul Mediului/Agenţia Naţională pentru
Protecţia Mediului/agenţia judeţeană pentru
protecţia mediului/
Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”/
…………………………………………………..
Domnul/Doamna …………………………….
Semnătura …………………………………………
Reprezentant
Societatea C omercială ……………………………….
Domnul/Doamna ……………………………………….
Semnătura ………………………………………………..

ANEXA nr. 4:
ORDIN/DECIZIE Nr. …………. din ………………………

Având în vedere documentele depuse de S.C. …………………………., procesul-verbal de verificare a amplasamentului nr. ………. din ……………………….., încheiat de reprezentantul Ministerului Mediului/Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului/agenţiei judeţene pentru protecţia mediului/Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, după caz, cu ocazia verificării îndeplinirii condiţiilor pentru care a fost emisă Autorizaţia de mediu/Autorizaţia integrată de mediu nr. …………… din …………….. efectuată în data de ……………… la punctul/punctele de lucru din judeţul ………………., localitatea …………………., str. ………………….. nr. …………, în scopul vizării anuale a autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu, în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (22) şi (23) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului/preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului emite prezentul ordin/prezenta decizie.

Art. 1
Începând cu data comunicării prezentului ordin/prezentei decizii se aplică viza/se respinge viza pentru anul ………….. pentru Autorizaţia de mediu/Autorizaţia integrată de mediu nr. …………. din ……………… a titularului …………………, emisă de Ministerul Mediului/Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului/agenţia judeţeană pentru protecţia mediului/ Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.

Art. 2
Prezentul ordin/Prezenta decizie se comunică titularului şi poate fi contestat/contestată de acesta în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Ministrul mediului/Preşedinte/Director executiv,
……………………………..
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 967 din data de 15 noiembrie 2018