HOTARAREA 639/AUGUST 2018 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 598/2014 de stabilire a normelor si a procedurilor cu privire la introducerea restrictiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din

Uniune si de abrogare a Directivei 2002/30/CE (1 SEPETMBRIE 2018)
Prin acest act normativ se desemneaza Ministerul Mediului ca autoritate responsabila cu procesul de urmat la adoptarea restrictiilor de operare referitoare la zgomot pentru aeroporturile din Romania. Conform art. 2 (2) din Regulamentul UE 598/2014 autoritatile competente desemnate trebuie sa fie independente de orice organizație care ar putea fi afectată de acțiuni ce au legatura cu zgomotul.
Hotararea 639/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE
Hotararea 639/2018 din 2018.08.29
Status: Acte în vigoare
Versiune de la: 29 august 2018
Intră în vigoare:
29 august 2018
Dată act: 23-aug-2018
Emitent: Guvernul
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la
introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE,
ţinând cont de prevederile art. 55, 56 şi 59 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de
prevederile art. 75 lit. g), r) şi v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, luând în considerare prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) pct. 15 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile art. 13 alin. (1) lit. b1) şi b2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1
Se desemnează autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului ca autoritate competentă responsabilă cu procesul de urmat la adoptarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot,
pentru aeroporturile din România, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE, denumit în continuare Regulament.

Art. 2
(1)În aplicarea Regulamentului, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului:
a)procesul de urmat pentru adoptarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot, definite la art. 2 pct. 6 din Regulament, pentru aeroporturile din România care se încadrează în definiţia de la art. 2 pct. 2 din Regulament;
b)desemnarea autorităţilor pentru protecţia mediului responsabile cu stabilirea restricţiilor de operare referitoare la zgomot şi monitorizarea acestora.
(2)În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, normele de aplicare a
prevederilor art. 5 alin. (2) şi (3) şi art. 6 alin. (1)-(3) din Regulament, precum şi normele de evaluare a situaţiei zgomotului din aeroporturi în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulament.

Art. 3
(1)Ministerul Transporturilor exercită atribuţiile de autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor art. 8 alin. (4), art. 9 şi 10 din Regulament.
(2)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Transporturilor:
a)stabileşte procedurile prin care se acordă exceptarea aeronavelor cu o marjă mică de conformitate, înmatriculate în ţări în curs de dezvoltare, de la aplicarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot şi autorizările operaţiunilor individuale aferente acestora;
b)emite normele de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulament.

Art. 4
Administratorii aeroporturilor care intră sub incidenţa Regulamentului şi Regia Autonomă “Administraţia română a serviciilor de trafic aerian – ROMATSA”, care funcţionează sub
autoritatea Ministerului Transporturilor, furnizează informaţiile necesare autorităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), pentru evaluarea situaţiei zgomotului pe aeroport şi a eficacităţii şi respectării restricţiilor de operare referitoare la zgomot, conform prevederilor ordinului conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului prevăzut la art. 2 alin. (1).

Art. 5
În conformitate cu atribuţiile ce îi revin, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările
ulterioare, Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor:
a)sprijină autoritatea pentru protecţia mediului responsabilă cu stabilirea restricţiilor de operare referitoare la zgomot, în procesul de evaluare a situaţiei zgomotului pe aeroporturile
care intră sub incidenţa Regulamentului, din punctul de vedere al aspectelor ce ţin de siguranţă;
b)oferă asistenţă autorităţii pentru protecţia mediului responsabilă cu monitorizarea punerii în aplicare a restricţiilor de operare adoptate pentru gestionarea potenţialelor conflicte dintre
cerinţele de siguranţă ale traficului aerian şi cele de protecţia mediului.

Art. 6
Garda Naţională de Mediu reprezintă organul de inspecţie şi control care verifică respectarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot adoptate printr-un act de reglementare emis în
conformitate cu legislaţia specifică de protecţia mediului şi care aplică sancţiuni în cazul nerespectării acestora, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin potrivit prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7
Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea actelor de reglementare prin care se impun restricţii de operare referitoare la zgomot, precum şi de deciziile adoptate
în acest sens se soluţionează de către instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii şi în conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Transporturilor notifică Comisia Europeană cu privire la numele şi adresa autorităţii competente responsabile cu procesul de urmat la adoptarea restricţiilor de operare, precum şi cu privire la instanţele de contencios administrativ competente pentru soluţionarea litigiilor prevăzute la art. 7, potrivit legii.
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ministrul transporturilor,
Lucian Şova
p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Laurenţiu Adrian Neculaescu,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleşcanu
Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Victor Negrescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 745 din data de 29 august 2018