În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 181 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

(1)Agenţii economici care generează deşeuri au obligaţia să ţină o evidenţă a gestiunii acestora, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deşeu.

(2)Datele centralizate anual privind evidenţa gestiunii deşeurilor se transmit autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, la cererea acestora.

Art. 2
(1)Agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, transport, depozitare temporară, valorificare şi eliminare a deşeurilor sunt obligaţi să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor conform art. 1 alin. (1) numai pentru deşeurile generate în cadrul activităţilor proprii.
(2)Evidenţa gestiunii deşeurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate şi eliminate se raportează de către agenţii economici autorizaţi, menţionaţi la alin. (1), la solicitarea autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului sau a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii şi răspunderi în domeniul regimului deşeurilor, conform prevederilor legale.

Art. 3
(1)Pentru evidenţa la nivel naţional a gestiunii deşeurilor autoritatea publică centrală de protecţie a mediului organizează, împreună cu autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului şi cu alte instituţii aflate în coordonare, raportarea statistică anuală în acest domeniu.
(2)Metodologia şi sistemul de raportare care stau la baza cercetărilor statistice vor fi actualizate periodic de autoritatea publică centrală de protecţie a mediului, în conformitate cu cerinţele legale în vigoare.
(3)Datele centralizate anual, referitoare la gestionarea deşeurilor, se păstrează de către autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului într-un registru de evidenţă o perioadă de minimum 3 ani.

Art. 4
(1)Pentru evidenţa gestiunii deşeurilor se stabileşte, în baza prevederilor anexelor nr. IA şi IB la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, lista cuprinzând deşeurile, prevăzută în anexa nr. 2.
(2)Lista cuprinzând deşeurile, prevăzută în anexa nr. 2, include şi deşeurile periculoase, stabilite în baza prevederilor art. 181 alin. (1) şi ale anexelor nr. IC, ID şi IE la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.
(3)Deşeurile periculoase prevăzute în anexa nr. 2 sunt marcate cu un asterisc (*).

Art. 5
(1)Tipurile de deşeuri prevăzute în anexa nr. 2 sunt definite în mod individual printr-un cod complet format din 6 cifre.
(2)Titlurile şi subtitlurile categoriilor de deşeuri sunt definite printr-un cod format din două, respectiv din 4 cifre.

Art. 6
Pentru încadrarea în anexa nr. 2 a unui deşeu în mod individual, agenţii economici au obligaţia codificării acestora cu 6 cifre, după următoarea procedură:
a)se identifică activitatea generatoare de deşeuri din cap. 01-12 sau 17-20;
b)se identifică subcapitolul în care se încadrează deşeul;
c)se identifică, în cadrul subcapitolului, deşeul în mod individual, conform codului corespunzător, format din 6 cifre, excluzându-se codurile terminate cu 99;
d)dacă deşeul nu este identificat la cap. 01-12 sau 17-20, se examinează pentru identificarea deşeului cap. 13, 14 şi 15;
e)dacă deşeul nu este identificat nici în cap. 13, 14 şi 15, se examinează cap. 16;
f)dacă deşeul nu este identificat nici în cap. 16, atunci se examinează pentru identificare codurile cu terminaţia 99 – alte deşeuri, corespunzătoare activităţii din care pro-vine deşeul.

Art. 7
Deşeurile rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile de ambalaje din materiale diferite, se încadrează la codul 15 01, şi nu la codul 20 01.

Art. 8
(1)Deşeurile clasificate ca periculoase – deşeurile marcate cu asterisc (*) – prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile periculoase din anexa nr. IE la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.
(2)Deşeurile care au proprietăţile prevăzute la H3 – H8, H10 şi H11 din anexa nr. IE la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, sunt periculoase dacă au una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:
a)temperatură de inflamabilitate < 550 C;
b)una sau mai multe substanţe clasificate ca foarte toxice, în concentraţie totală > 0,1 %;
c)una sau mai multe substanţe clasificate ca toxice, în concentraţie totală > 3 %;
d)una sau mai multe substanţe clasificate ca dăunătoare, în concentraţie totală > 25 %;
e)una sau mai multe substanţe corosive clasificate ca R35, în concentraţie totală > 1 %;
f)una sau mai multe substanţe corosive clasificate ca R34, în concentraţie totală > 5 %;
g)una sau mai multe substanţe iritante clasificate ca R41, în concentraţie totală > 10 %;
h)una sau mai multe substanţe iritante clasificate ca R36, R37 şi R38, în concentraţie totală > 20 %;
i)o substanţă cunoscută ca fiind cancerigenă din categoria 1 sau 2, în concentraţie > 0,1 %;
j)o substanţă cunoscută ca fiind cancerigenă din categoria 3, în concentraţie > 1 %;
k)o substanţă toxică pentru reproducere din categoria 1 sau 2, clasificată ca R60 şi R61, în concentraţie > 0,5 %;
l)o substanţă toxică pentru reproducere din categoria 3, clasificată ca R62 şi R63, în concentraţie > 5 %;
m)o substanţă mutagenă din categoria 1 sau 2, clasificată ca R46, în concentraţie > 0,1 %;
n)o substanţă mutagenă din categoria 3, clasificată ca R40, în concentraţie > 1 %.
(3)Pentru proprietăţile periculoase prevăzute la alin. (2) se fac următoarele precizări:
a)se utilizează pentru proprietatea periculoasă H10 denumirea toxic pentru reproducere, definită în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată şi modificată prin Legea nr. 451/2001, pentru a se evidenţia mai clar această proprietate periculoasă;
b)substanţele sunt clasificate ca periculoase în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
c)metal greu înseamnă orice compus al arsenului, cadmiului, cromului (VI), cuprului, plumbului, mercurului, nichelului, seleniului, staniului, stibiului, taliului şi telurului, precum şi acestea în formă metalică, în măsura în care sunt clasificate ca substanţe periculoase.

Art. 9
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 30 milioane lei la 75 milioane lei următoarele fapte:
a)absenţa evidenţei gestiunii deşeurilor;
b)înscrierea de date incorecte în evidenţa gestiunii deşeurilor;
c)neutilizarea codurilor deşeurilor prevăzute în anexa nr. 2 pentru evidenţa gestiunii deşeurilor;
d)netransmiterea evidenţei gestiunii deşeurilor autorităţilor publice centrale şi autorităţilor publice teritoriale de protecţie a mediului.

Art. 10
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 9 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorităţii publice centrale de protecţie a mediului şi din cadrul autorităţilor publice teritoriale de protecţie a mediului.

Art. 11
Contravenţiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 12
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi a Catalogului European al Deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 23 martie 1999.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
p.Ministrul apelor şi protecţiei mediului,
Ioan Jelev,
secretar de stat
Ministrul industriei şi resurselor,
Dan Ioan Popescu
p.Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
p.Ministrul sănătăţii şi familiei,
Radu Deac,
secretar de stat
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
ANEXA Nr. 1: EVIDENŢA GESTIUNII DEŞEURILOR
Agentul economic …………………………………
Anul ……………..
Tipul de deşeu ……………….. cod ……………… (conform codificării din anexa nr. 2)
Starea fizică ………………………………………..
Unitatea de măsură ………………
CAPITOLUL 1: Generarea deşeurilor

Nr.

Luna

Cantitatea de deşeuri

Generate

din care:

valorificată

eliminată final

rămasă în stoc

1

Ianuarie

2

Februarie

3

Martie

4

Aprilie

5

Mai

6

Iunie

7

Iulie

8

August

9

Septembrie

10

Octombrie

11

Noiembrie

12

Decembrie
TOTAL AN

CAPITOLUL 2: Stocarea provizorie, tratarea şi transportul deşeurilor

Nr. crt.

Luna

Secţia

Stocare

Tratare

Transport

Cantitatea

Tipul1)

Cantitatea

Modul2)

Scopul3)

Mijlocul4)

Destinaţia5)

ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie

TOTAL

NOTĂ:
1) Tipul de stocare:
RM – recipient metalic
RP – recipient de plastic
BZ – bazin decantor
CT – container transportabil
CF – container fix
S – saci
PD – platformă de deshidratare
VN – în vrac, neacoperit
VA – în vrac, incintă acoperită
RL – recipient din lemn
A – altele
2) Modul de tratare:
TM – tratare mecanică
TC – tratare chimică
TMC – tratare mecano-chimică
TB – tratare biochimică
D – deshidratare
TT – tratare termică
A – altele
3) Scopul tratării:
V – pentru valorificare
E – în vederea eliminării
4) Mijlocul de transport:
AS – autospeciale
AN – auto nespecial
H – transport hidraulic
CF – cale ferată
A – altele
5) Destinaţia:
DO – depozitul de gunoi al oraşului/comunei
HP – halda proprie
HC – halda industrială comună
I – incinerarea în scopul eliminării
Vr – valorificare prin agenţi economici autorizaţi
P – utilizare materială sau energetică în propria întreprindere
Ve – valorificare energetică prin agenţi economici autorizaţi
A – altele

CAPITOLUL 3: Valorificarea deşeurilor

Nr.

Luna

Cantitatea de deşeu valorificată

Operaţia de valorificare, conform Anexei IIB din legea 426/2001

Agentul economic care efectuează operaţia de valorificare

1

Ianuarie

2

Februarie

3

Martie

4

Aprilie

5

Mai

6

Iunie

7

Iulie

8

August

9

Septembrie

10

Octombrie

11

Noiembrie

12

Decembrie
TOTAL AN

CAPITOLUL 4: Eliminarea deşeurilor

Nr.

Luna

Cantitatea de deşeu eliminată

Operaţia de eliminare conform Anexei IIA din legea 426/2001

Agentul economic care efectuează operaţia de eliminare

1

Ianuarie

2

Februarie

3

Martie

4

Aprilie

5

Mai

6

Iunie

7

Iulie

8

August

9

Septembrie

10

Octombrie

11

Noiembrie

12

Decembrie
TOTAL AN

vezi diagrama flux Obligatii privind gestionarea deseurilor (Wolters Kluwer) [+]
ANEXA Nr. 2: LISTA cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
Deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)
Categorii de deşeuri
01. Deşeuri de la explorarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor
02. Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor
03. Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului
04. Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă
05. Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor
06. Deşeuri din procese chimice anorganice
07. Deşeuri din procese chimice organice
08. Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri şi emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice
09. Deşeuri din industria fotografică
10.Deşeuri din procesele termice
11.Deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă
12.Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizică a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice
13.Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi (cu excepţia uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12 şi 19)
14.Deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi carburanţi (cu excepţia 07 şi 08)
15.Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire., filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în altă parte
16.Deşeuri nespecificate în altă parte
17.Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate)
18.Deşeuri din activităţi de ocrotire a sănătăţii umane sau din activităţi veterinare şi/sau cercetări conexe (cu excepţia deşeurilor de la prepararea hranei în bucătarii sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sănătăţii)
19.Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi uz industrial
20.Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat

01 DEŞEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERĂ ŞI A CARIERELOR ŞI DE LA TRATAREA FIZICĂ ŞI CHIMICĂ A MINERALELOR
01 01 deşeuri de la excavarea minereurilor
01 01 01 deşeuri de la excavarea minereurilor metalifere
01 01 02 deşeuri de la excavarea minereurilor nemetalifere
01 03 deşeuri de la procesarea fizica şi chimica a minereurilor metalifere
01 03 04* reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri
01 03 05* alte reziduuri cu conţinut de substanţe periculoase
01 03 06 reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 şi 01 03 05
01 03 07* alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase de la procesarea fizica şi chimica a minereurilor metalifere
01 03 08 deşeuri sub forma de praf şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07
01 03 09 nămoluri roşii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 07
01 03 99 alte deşeuri nespecificate
01 04 deşeuri de la procesarea fizica şi chimica a minereurilor nemetalifere
01 04 07* deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase de la procesarea, fizica şi chimica a minereurilor nemetalifere
01 04 08 deşeuri de pietriş şi spărturi de piatră, altele decât cele specificate la 01 04 07
01 04 09 deşeuri de nisip şi argila
01 04 10 deşeuri sub forma de praf şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 04 07
01 04 11 deşeuri de la procesarea leşiei şi rocilor care conţin săruri, altele decât cele specificate la 01 04 07
01 04 12 reziduuri şi alte deşeuri de la spălarea şi purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 şi 01 04 11
01 04 13 deşeuri de la tăierea şi şlefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07
01 04 99 alte deşeuri nespecificate
01 05 noroaie de foraj şi alte deşeuri de la forare
01 05 04 deşeuri şi noroaie de foraj pe baza de apa dulce
01 05 05* deşeuri şi noroaie de foraj cu conţinut de uleiuri
01 05 06* noroaie de foraj şi alte deşeuri de forare cu conţinut de substanţe periculoase
01 05 07 noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de baritina, altele decât cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06
01 05 08 noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06
01 05 99 alte deşeuri nespecificate
02 DEŞEURI DIN AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA, VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT, DE LA PREPARAREA ŞI PROCESAREA ALIMENTELOR
02 01 deşeuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vânătoare şi pescuit
02 01 01 nămoluri de la spălare şi curăţare
02 01 02 deşeuri de ţesuturi animale
02 01 03 deşeuri de ţesuturi vegetale
02 01 04 deşeuri de materiale plastice (cu excepţia ambalajelor)
02 01 06 dejecţii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat şi tratate în afara incintei
02 01 07 deşeuri din exploatarea forestiera
02 01 08* deşeuri agrochimice cu conţinut de substanţe periculoase
02 01 09 deşeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08
02 01 10 deşeuri metalice
02 01 99 alte deşeuri nespecificate
02 02 deşeuri de la prepararea şi procesarea cărnii, peştelui şi altor alimente de origine animala
02 02 01 nămoluri de la spălare şi curăţare
02 02 02 deşeuri de ţesuturi animale
02 02 03 materii care nu se pretează consumului sau procesării
02 02 04 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
02 02 99 alte deşeuri nespecificate
02 03 deşeuri de la prepararea şi procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei, ceaiului şi tutunului; producerea conservelor; prepararea şi fermentarea drojdiei şi extractului de drojdie şi melasei
02 03 01 nămoluri de la spălare, curăţare, decojire, centrifugare şi separare
02 03 02 deşeuri de agenţi de conservare
02 03 03 deşeuri de la extracţia cu solvenţi
02 03 04 materii care nu se pretează consumului sau procesării
02 03 05 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
02 03 99 alte deşeuri nespecificate
02 04 deşeuri de la procesarea zahărului
02 04 01 nămoluri ele la curăţarea şi spălarea sfeclei ele zahăr
02 04 02 deşeuri de carbonat de calciu
02 04 03 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
02 04 99 alte deşeuri nespecificate
02 05 deşeuri din industria produselor lactate
02 05 01 materii care nu se pretează consumului sau procesării
02 05 02 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
02 05 99 alte deşeuri nespecificate
02 06 deşeuri din industria produselor de panificaţie şi cofetărie
02 06 01 materii care nu se pretează consumului sau procesării
02 06 02 deşeuri de agenţi de conservare
02 06 03 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
02 06 99 alte deşeuri nespecificate
02 07 deşeuri de la producerea băuturilor alcoolice şi nealcoolice (exceptând cafeaua, ceaiul şi cacaua)
02 07 01 deşeuri de la spălarea, curăţarea şi prelucrarea mecanica a materiei prime
02 07 02 deşeuri de la distilarea băuturilor alcoolice
02 07 03 deşeuri de la tratamente chimice
02 07 04 materii care nu se pretează consumului sau procesării
02 07 05 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă
02 07 99 alte deşeuri nespecificate
03 DEŞEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI ŞI PRODUCEREA PLĂCILOR ŞI MOBILEI, PASTEI DE HÂRTIE, HÂRTIEI şi CARTONULUI
03 01 deşeuri de la procesarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei
03 01 01 deşeuri de scoarţa şi de pluta
03 01 04* rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândura şi furnir cu conţinut de substanţe periculoase
03 01 05 rumeguş, talaş, aşchii, resturi ele scândura şi furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04
03 01 99 alte deşeuri nespecificate
03 02 deşeuri de la conservarea lemnului
03 02 01* agenţi ele conservare organici nehalogenati pentru lemn
03 02 02* agenţi de conservare organoclorurati pentru lemn
03 02 03* agenţi de conservare organometalici pentru lemn
03 02 04* agenţi de conservare anorganici pentru lemn
03 02 05* alţi agenţi de conservare pentru lemn, cu conţinut de substanţe periculoase
03 02 99 alţi agenţi de conservare pentru lemn, nespecificaţi
03 03 deşeuri de la producerea şi procesarea pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului
03 03 01 deşeuri de lemn şi ele scoarţa
03 03 02 nămoluri de leşie verde (de la recuperarea soluţiilor de fierbere)
03 03 05 nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei
03 03 07 deşeuri mecanice de la fierberea hârtiei şi cartonului reciclate
03 03 08 deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclării
03 03 09 deşeuri de nămol de caustificare
03 03 10 fibre, nămoluri de la separarea mecanica, cu conţinut de fibre, material de umplutura, cretare
03 03 11 nămoluri ele la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 03 03 10
03 03 99 alte deşeuri nespecificate
04 DEŞEURI DIN INDUSTRIILE PIELĂRIEI, BLĂNĂRIEI ŞI TEXTILĂ
04 01 deşeuri din industriile pielăriei şi blănăriei
04 01 01 deşeuri de la seruire
04 01 02 deşeuri de la cenuşărire
04 01 03* deşeuri de la degresare cu conţinut de solvenţi fără faza lichida
04 01 04 flota de tăbăcire cu conţinut de crom
04 01 05 flota de tăbăcire fără conţinut de crom
04 01 06 nămoluri, în special de la epurarea efluenţilor în incinta cu conţinut de crom
04 01 07 nămoluri, în special de la epurarea efluenţilor în incinta fără conţinut de crom
04 01 08 deşeuri de piele tăbăcită (răzături, stutuituri, tăieturi, praf de lustruit) cu conţinut de crom
04 01 09 deşeuri de la apretare şi finisare
04 01 99 alte deşeuri nespecificate
04 02 deşeuri din industria textila
04 02 09 deşeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10 materii organice din produse naturale (grăsime, ceara)
04 02 14* deşeuri de la finisare cu conţinut de solvenţi organici
04 02 15 deşeuri de la finisare cu alt conţinut decât cel specificat la 04 02 14
04 02 16* coloranţi şi pigmenţi cu conţinut de substanţe periculoase
04 02 17 coloranţi şi pigmenţi, alţii decât cei specificaţi la 04 02 16
04 02 19* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta cu conţinut de substanţe periculoase
04 02 20 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 04 02 19
04 02 21 deşeuri de fibre textile neprocesate
04 02 22 deşeuri de fibre textile procesate
04 02 99 alte deşeuri nespecificate
05 DEŞEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE ŞI TRATAREA PIROLITICĂ A CĂRBUNILOR
05 01 deşeuri de la rafinarea petrolului
05 01 02* slamuri de la desalinizare
05 01 03* slamuri din rezervoare
05 01 04* nămoluri acide alchilice
05 01 05* reziduuri uleioase
05 01 06* nămoluri uleioase de la operaţiile de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor
05 01 07* gudroane acide
05 01 08* alte gudroane
05 01 09* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta cu conţinut de substanţe periculoase
05 01 10 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 05 01 09
05 01 11* deşeuri de la spălarea combustibililor cu baze
05 01 12* acizi cu conţinut de uleiuri
05 01 13 nămoluri de la cazanul apei de alimentare
05 01 14 deşeuri de la coloanele de răcire
05 01 15* argile de filtrare epuizate
05 01 16 deşeuri cu conţinut de sulf de la desulfurarea petrolului
05 01 17 bitum
05 01 99 alte deşeuri nespecificate
05 06 deşeuri de la tratarea pirolitică a cărbunilor
05 06 01* gudroane acide
05 06 03* alte gudroane
05 06 04 deşeuri de la coloanele de răcire
05 06 99 alte deşeuri nespecificate
05 07 deşeuri de la purificarea şi transportul gazelor naturale
05 07 01* deşeuri cu conţinut de mercur
05 07 02 deşeuri cu conţinut de sulf
05 07 99 alte deşeuri nespecificate
06 DEŞEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE
06 01 deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (PPFU) acizilor
06 01 01* acid sulfuric şi acid sulfuros
06 01 02* acid clorhidric
06 01 03* acid fluorhidric
06 01 04* acid fosforic şi acid fosforos
06 01 05* acid azotic şi acid azotos
06 01 06* alţi acizi
06 01 99 alte deşeuri nespecificate
06 02 deşeuri de la PPFU bazelor
06 02 01* hidroxid de calciu
06 02 03* hidroxid de amoniu
06 02 04* hidroxid de sodiu şi potasiu
06 02 05* alte baze
06 02 99 alte deşeuri nespecificate
06 03 deşeuri de la PPFU sărurilor şi a soluţiilor lor şi a oxizilor metalici
06 03 11* săruri solide şi soluţii cu conţinut de cianuri
06 03 13* săruri solide şi soluţii cu conţinut de metale grele
06 03 14 săruri solide şi soluţii, altele decât cele specificate la 06 03 11 şi 06 03 13
06 03 15* oxizi metalici cu conţinut de metale grele
06 03 16 oxizi metalici, alţii decât cei specificaţi la 06 03 15
06 03 99 alte deşeuri nespecificate
06 04 deşeuri cu conţinut de metale, altele decât cele specificate la 06 03
06 04 03* deşeuri cu conţinut de arsen
06 04 04* deşeuri cu conţinut de mercur
06 04 05* deşeuri cu conţinut de alte metale grele
06 04 99 alte deşeuri nespecificate
06 05 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
06 05 02* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, cu conţinut de substanţe periculoase
06 05 03 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 06 05 02
06 06 deşeuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de sulfurare şi desulfurare
06 06 02* deşeuri cu conţinut de stil furi periculoase
06 06 03 deşeuri cu conţinut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02
06 06 99 alte deşeuri nespecificate
06 07 deşeuri de la PPFU halogenilor şi a proceselor chimice cu halogeni
06 07 01* deşeuri cu conţinut de azbest de la electroliza
06 07 02* cărbune activ de la producerea clorului
06 07 03* nămol de sulfat de bariu cu conţinut de mercur
06 07 04* soluţii şi acizi, de exemplu acid de contact
07 02 deşeuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic şi fibrelor artificiale
07 02 01* lichide apoase de spălare şi soluţii muma
07 02 03* solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii muma
07 02 04* alţi solvenţi organici, soluţii de spălare şi soluţii muma
07 02 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie
07 02 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie
07 02 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi
07 02 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi
07 02 11* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, cu conţinut ele substanţe periculoase
07 02 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 02 11
07 02 13 deşeuri de materiale plastice
07 02 14* deşeuri de aditivi eu conţinut de substanţe periculoase
07 02 15 deşeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14
07 02 16* deşeuri cu conţinut de siliconi periculoşi
07 02 17 deşeuri cu conţinut de siliconi altele decât cele menţionate la 07 02 16*
07 02 99 alte deşeuri nespecificate
07 03 deşeuri de la PPFU vopselelor şi pigmenţilor organici (cu excepţia 06 10)
07 03 01* lichide apoase de spălare şi soluţii muma
07 03 03* solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii muma
07 03 04* alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii muma
07 03 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie
07 03 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie
07 03 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi
07 03 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi
07 03 11* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, cu conţinut de substanţe periculoase
07 03 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 03 11
07 03 99 alte deşeuri nespecificate
07 04 deşeuri de la PPFU produselor de protecţie a instalaţiilor (cu excepţia 02 01 08 şi 02 01 09), agenţilor de conservare a lemnului (cu excepţia 03 02) şi altor biocide
07 04 01* lichide apoase de spălare şi soluţii muma
07 04 03* solvenţi organici halogenati, lichide de spălare şi soluţii muma
07 04 04* alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii muma
07 04 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie
07 04 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie
07 04 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi
07 04 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi
07 04 11* nămoluri de la tratarea efluenţilor în incinta, cu conţinut de substanţe periculoase
07 04 12 nămoluri de la tratarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 04 11
07 04 13* deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase
07 04 99 alte deşeuri nespecificate
06 07 99 alte deşeuri nespecificate
06 08 deşeuri de la PPFU siliconului şi a derivaţilor din silicon
06 08 02* deşeuri cu conţinut de siliconi periculoşi
06 08 99 alte deşeuri nespecificate
06 09 deşeuri de la PPFU produselor chimice cu fosfor şi de la procesele chimice cu fosfor
06 09 02 zgura fosforoasă
06 09 03* deşeuri pe baza de calciu care conţin sau sunt contaminate cu substanţe periculoase
06 09 04 deşeuri pe baza de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03
06 09 99 alte deşeuri nespecificate
06 10 deşeuri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice cu azot şi obţinerea îngrăşămintelor
06 10 02* deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase
06 10 99 alte deşeuri nespecificate
06 11 deşeuri de la producerea pigmenţilor anorganici şi a opacizanţilor
06 11 01 deşeuri pe baza de calciu de la producerea bioxidului de titan
06 11 99 alte deşeuri nespecificate
06 13 deşeuri de la procese chimice anorganice fără alta specificaţie
06 13 01* produşi anorganici de protecţie a instalaţiei, agenţi de conservare a lemnului şi alte biocide.
06 13 02* cărbune activ epuizat (cu excepţia 06 07 02)
06 13 03 negru de fum
06 13 04* deşeuri de la procesele cu azbest
06 13 05* funingine
06 13 99 alte deşeuri nespecificate
07 DEŞEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE
07 01 deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (PPFU) produşilor chimici organici de baza
07 01 01* soluţii apoase de spălare şi soluţii muma
07 01 03* solvenţi organici halogenati, lichide de spălare şi soluţii muma
07 01 04* alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii muma
07 01 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare şi reacţie
07 01 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare şi reacţie
07 01 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi
07 01 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi
07 01 11* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, cu conţinut de substanţe periculoase
07 01 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 01 11
07 01 99 alte deşeuri nespecificate
07 05 deşeuri de la PPFU produselor farmaceutice
07 05 01* lichide apoase de spălare şi soluţii muma
07 05 03* solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii muma
07 05 04* alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii muma
07 05 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie
07 05 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie
07 05 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi
07 05 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi
07 05 11* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, cu conţinut de substanţe periculoase
07 05 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 05 11
07 05 13* deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase
07 05 14 deşeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13
07 05 99 alte deşeuri nespecificate
07 06 deşeuri de la PPFU grăsimilor, unsorilor, săpunurilor, detergenţilor, dezinfectanţilor şi produselor cosmetice
07 06 01* lichide apoase de spălare şi soluţii muma
07 06 03* solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii muma
07 06 04* alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii muma
07 06 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie
07 06 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie
07 06 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi
07 06 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi
07 06 11* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, cu conţinut de substanţe periculoase
07 06 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 06 11
07 06 99 alte deşeuri nespecificate
07 07 deşeuri de la PPFU produselor chimice înnobilate şi a produselor chimice nespecificate în lista
07 07 01* lichide apoase de spălare şi soluţii muma
07 07 03* solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii muma
07 07 04* alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii muma
07 07 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie
07 07 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie
07 07 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi
07 07 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi
07 07 11* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, cu conţinut de substanţe periculoase
07 07 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 07 11
07 07 99 alte deşeuri nespecificate
08 DEŞEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI ŞI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR ŞI CERNELURILOR TIPOGRAFICE
08 01 deşeuri de la PPFU vopselelor şi lacurilor şi îndepărtarea acestora
08 01 11* deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut ele solvenţi organici sau alte substanţe periculoase
08 01 12 deşeuri de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11
08 01 13* nămoluri de la vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase
08 01 14 nămoluri de la vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13
08 01 15* nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase
08 01 16 nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15
08 01 17* deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase
08 01 18 deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17
08 01 19* suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase
08 01 20 suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19
08 01 21* deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor
08 01 99 alte deşeuri nespecificate
08 02 deşeuri de la PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale ceramice)
08 02 01 deşeuri de pulberi de acoperire
08 02 02 nămoluri apoase cu conţinut de materiale ceramice
08 02 03 suspensii apoase cu conţinut de materiale ceramice
08 02 99 alte deşeuri nespecificate
08 03 deşeuri de la PPFU cernelurilor tipografice
08 03 07 nămoluri apoase cu conţinut de cerneluri
08 03 08 deşeuri lichide apoase cu conţinut de cerneluri
08 03 12* deşeuri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase
08 03 13 deşeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12
08 03 14* nămoluri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase
08 03 15 nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14
08 03 16* deşeuri de soluţii de gravare
08 03 17* deşeuri de tonere de imprimante cu conţinut de substanţe periculoase
08 03 18 deşeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17
08 03 19* ulei de dispersie
08 03 99 alte deşeuri nespecificate
08 04 deşeuri de la PPFU adezivilor şi cleiurilor (inclusiv produsele impermeabile)
08 04 09* deşeuri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase
08 04 10 deşeuri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09
08 04 11* nămoluri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase
08 04 1 2 nămoluri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11
08 04 13* nămoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase
08 04 14 nămoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13
08 04 15* deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase
08 04 16 deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 15
08 04 17* ulei de colofoniu
08 04 99 alte deşeuri nespecificate
08 05 alte deşeuri nespecificate în 08
08 05 01* deşeuri de izocianaţi
09 DEŞEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ
09 01 deşeuri din industria fotografica
09 01 01* developanţi pe baza de apa şi soluţii de activare
09 01 02* soluţii de developare pe baza de apa pentru plăcile offset
09 01 03* soluţii de developare pe baza de solvenţi
09 01 04* soluţii de fiecare
09 01 05* soluţii de albire şi soluţii de albire filatoare
09 01 06* deşeuri cu conţinut de argint de la tratarea în incinta a deşeurilor fotografice
09 01 07 film sau hârtie fotografica cu conţinut de argint sau compuşi de argint
09 01 08 film sau hârtie fotografica fără conţinut de argint sau compuşi de argint
09 01 10 camere de unica folosinţa fără baterii
09 01 11* camera de unica folosinţa cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03
09 01 12 camere de unica folosinţa cu baterii, altele decât cele specificate la 09 01 11
09 01 13* deşeuri apoase lichide de la recuperarea în incinta a argintului, altele decât cele specificate la 09 01 06
09 01 99 alte deşeuri nespecificate
10 DEŞEURI DIN PROCESELE TERMICE
10 01 deşeuri de la centralele termice şi de la alte instalaţii de combustie (cu excepţia 19)
10 01 01 cenuşa de vatra, zgura şi praf de cazan (cu excepţia prafului de cazan specificat la 10 01 04)
10 01 02 cenuşa zburătoare de la arderea cărbunelui
10 01 03 cenuşa zburătoare de la arderea turbei şi lemnului netratat
10 01 04* cenuşa zburătoare de la arderea uleiului şi praf de cazan
10 01 05 deşeuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere
10 01 07 nămoluri pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere
10 01 09* acid sulfuric
10 01 13* cenuşi zburătoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil
10 01 14* cenuşa de vatra, zgura şi praf de cazan de la co-incinerarea deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase
10 01 15 cenuşa de vatra, zgura şi praf de cazan de la co-incinerarea altor deşeuri decât cele specificate la 10 01 14
10 01 16* cenuşa zburătoare de la co-incinerare cu conţinut de substanţe periculoase
10 01 17 cenuşa zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea specificata la 10 01 16
10 01 18* deşeuri de la spălarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase
10 01 19 deşeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 şi 10 01 18
10 01 20* nămoluri de la. epurarea efluenţilor în incinta, cu conţinut de substanţe periculoase
10 01 21 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 10 01 20
10 01 22* nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere cu conţinut de substanţe periculoase
10 01 23 nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22
10 01 24 nisipuri de la paturile fluidizate
10 01 25 deşeuri de la depozitarea combustibilului şi de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalaţiile termice
10 01 26 deşeuri de la epurarea apelor de răcire
10 01 99 alte deşeuri nespecificate
10 02 deşeuri clin industria siderurgica
10 02 01 deşeuri de la procesarea zgurii
10 02 02 zgura neprocesată
10 02 07* deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut ele substanţe periculoase
10 02 08 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07
10 02 10 cruste de tunder
10 02 11* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de uleiuri
10 02 12 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 11
10 02 13* nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase
10 02 14 nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13
10 02 15 alte nămoluri şi turte de filtrare
10 02 99 alte deşeuri nespecificate
10 03 deşeuri din metalurgia termica a aluminiului
10 03 02 resturi de anozi
10 03 04* zguri de la topirea primara
10 03 05 deşeuri de alumina
10 03 08* zguri saline de la topirea secundara
10 03 09* scorii negre de la topirea secundara
10 03 15* cruste care sunt inflamabile sau emit in, contact cu apa, gaze inflamabile în cantităţi periculoase
10 03 16 cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15
10 03 17* deşeuri cu conţinut de gudroane de la producerea anozilor
10 03 18 deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03 17
10 03 19* praf din gazele de ardere cu conţinut de substanţe periculoase
10 03 20 praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19
10 03 21* alte particule şi praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu conţinut de substanţe periculoase
10 03 22 alte particule şi praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decât cele specificate la 10 03 21
10 03 23* deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase
10 03 24 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 23
10 03 25* nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase
10 03 26 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25
10 03 27* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei
10 03 28 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 03 27
10 03 29* deşeuri de la epurarea zgurilor saline şi scoriile negre cu conţinut de substanţe periculoase
10 03 30 deşeuri de la epurarea zgurilor saline şi scoriile negre, altele decât cele specificate la 10 03 29
10 03 99 alte deşeuri nespecificate
10 04 deşeuri din metalurgia termica a plumbului
10 04 01* zguri de la topirea primara şi secundara
10 04 02* scorii şi cruste de la topirea primara şi secundara
10 04 03* arseniat de calciu
10 04 04* praf din gazul de ardere
10 04 05* alte particule şi praf
10 04 06* deşeuri solide de la epurarea gazelor
10 04 07* nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 04 09* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei
10 04 10 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 09
10 04 99 alte deşeuri nespecificate
10 05 deşeuri din metalurgia termica a zincului
10 05 01 zguri de la topirea primara şi secundara
10 05 03* praf din gazul de ardere
10 05 04 alte particule şi praf
10 05 05* deşeuri solide de la epurarea gazelor
10 05 06* nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 05 08* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei
10 05 09 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 08
10 05 10* scorii şi cruste care sunt inflamabile sau emit, în contactul cu apa, gaze inflamabile în cantităţi periculoase
10 05 11 scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10
10 05 99 alte deşeuri nespecificate
10 06 deşeuri din metalurgia termica a cuprului
10 06 01 zguri de la topirea primara şi secundara
10 06 02 scorii şi cruste de la topirea primara şi secundara
10 06 03* praf din gazul de ardere
10 06 04 alte particule şi praf
10 06 06* deşeuri solide de la epurarea gazelor
10 06 07* nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 06 09* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei
10 06 10 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 09
10 06 99 alte deşeuri nespecificate
10 07 deşeuri din metalurgia termica a argintului, aurului şi platinei
10 07 01 zguri de la topirea primara şi secundara
10 07 02 scorii şi cruste de la topirea primară şi secundara
10 07 03 deşeuri solide de la epurarea gazelor
10 07 04 alte particule şi praf
10 07 05 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 07 07* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei
10 07 08 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 07
10 07 99 alte deşeuri nespecificate
10 08 deşeuri din metalurgia termica a altor neferoase
10 08 04 particule şi praf
10 08 08* zgura salina de la topirea primara şi secundara
10 08 09 alte zguri
10 08 10* scorii şi cruste care sunt inflamabile sau care emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantităţi periculoase
10 08 11 scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10
10 08 12* deşeuri cu conţinut de gudron de la producerea anozilor
10 08 13 deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08 12
10 08 14 resturi de anozi
10 08 15* praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase
10 08 16 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15
10 08 17* nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase
10 08 18 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele menţionate la 10 08 17
10 08 19* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei
10 08 20 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menţionate la 10 08 19
10 08 99 alte deşeuri nespecificate
10 09 deşeuri de la turnarea pieselor feroase
10 09 03 zgura de topitorie
10 09 05* miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase
10 09 06 miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05
10 09 07* miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase
10 09 08 miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07
10 09 09* praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase
10 09 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09
10 09 11* alte particule care conţin substanţe periculoase
10 09 12 alte particule decât cele specificate la 10 09 11
10 09 13* deşeuri de lianţi cu conţinut de substanţe periculoase
10 09 14 deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate la 10 09 13
10 09 15* deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, cu conţinut de substanţe periculoase
10 09 16 deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 09 15
10 09 99 alte deşeuri nespecificate
10 10 deşeuri de la turnarea pieselor neferoase
10 10 03 zgura de topitorie
10 10 05* miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase
10 10 06 miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05
10 10 07* miezuri şi forme de turnare care avi fost folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase
10 10 08 miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07
10 10 09* praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase
10 10 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09
10 10 11* alte particule cu conţinut de substanţe periculoase
10 10 12 alte particule, decât cele specificate la 10 10 11
10 10 13* deşeuri de lianţi cu conţinut de substanţe periculoase
I0 I0 14 deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate la 10 10 13
10 10 15 deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, cu conţinut de substanţe periculoase
10 10 16 deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 10 15
10 10 99 alte deşeuri nespecificate
10 11 deşeuri de la producerea sticlei şi a produselor din sticla
10 11 03 deşeuri din fibre de sticla
10 11 05 particule şi praf
10 11 09* deşeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, cu conţinut de substanţe periculoase
10 11 10 deşeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele specificate la 10 11 09
10 11 11* deşeuri de sticla sub forma de particule fine şi pudra de sticla cu conţinut de metale grele (de ex.: de la tuburile catodice)
10 11 12 deşeuri de sticla, altele decât cele specificate la 10 11 11
10 11 13* nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei cu conţinut de substanţe periculoase
10 11 14 nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13
10 11 15* deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase
10 11 16 deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15
10 11 17* nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase
10 11 18 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17
10 11 19* deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii cu conţinut de substanţe periculoase
10 11 20 deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 10 11 19
10 11 99 alte deşeuri nespecificate
10 12 deşeuri de la fabricarea materialelor ceramice, cărămizilor, ţiglelor şi materialelor de construcţie
10 12 01 deşeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesării termice
10 12 03 particule şi praf
10 12 05 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 12 06 forme şi mulaje uzate
10 12 08 deşeuri ceramice, de cărămizi, ţigle sau materiale de construcţie (după procesarea termica)
10 12 09* deşeuri solide de la. epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase
10 12 10 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09
10 12 11* deşeuri de la smălţuire cu conţinut de metale grele
10 12 12 deşeuri de la smălţuire, altele decât cele specificate la 10 12 11
10 12 13 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
10 12 99 alte deşeuri nespecificate
10 13 deşeuri de la fabricarea cimentului, varului şi gipsului, a articolelor şi produselor derivate din ele
10 13 01 deşeuri de la prepararea amestecului, anterior procesării termice
10 13 04 deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului
10 13 06 particule şi praf (cu excepţia 10 13 12 şi 10 13 13)
10 13 07 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 13 09* deşeuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu conţinut de azbest
10 13 10 deşeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele specificate la 10 13 09
10 13 11 deşeuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 şi 10 13 10
10 13 12* deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase
10 13 13 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12
10 13 14 deşeuri de beton şi nămoluri cu beton
10 13 99 alte deşeuri nespecificate
10 14 deşeuri de la crematorii
10 14 01* deşeuri de la spălarea gazelor cu conţinut de mercur
11 DEŞEURI DE LA TRATAREA CHIMICĂ A SUPRAFEŢELOR ŞI ACOPERIREA METALELOR ŞI ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROASĂ
11 01 deşeuri de la tratarea chimica de suprafaţa şi acoperirea metalelor şi altor materiale (de ex.: procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalina, de fabricare a anozilor)
11 01 05* acizi de decapare
11 01 06* acizi fără alta specificaţie
11 01 07* baze de decapare
11 01 08* nămoluri cu conţinut de fosfaţi
11 01 09* nămoluri şi turte de filtrare cu conţinut de substanţe periculoase
11 01 10 nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09
11 01 11* lichide apoase de clătire cu conţinut de substanţe periculoase
11 01 12 lichide apoase de clătire, altele decât cele specificate la 11 01 11
11 01 13* deşeuri de degresare cu conţinut de substanţe periculoase
11 01 14 deşeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13
11 01 15* eluati şi nămoluri de la sistemele de membrane sau de schimbători de ioni care conţin substanţe periculoase
11 01 16* răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate
11 01 98* alte deşeuri conţinând substanţe periculoase
11 01 99 alte deşeuri nespecificate
11 02 deşeuri din procesele de hidrometalurgie neferoasa
11 02 02* nămoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit)
11 02 03 deşeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliza în soluţie
11 02 05* deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu conţinut de substanţe periculoase
11 02 06 deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât cele specificate la 11 02 05
11 02 07* alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase
11 02 99 alte deşeuri nespecificate
11 03 nămoluri şi solide de la procesele de călire
11 03 01* deşeuri cu conţinut de cianuri
11 03 02* alte deşeuri
11 05 deşeuri de la procesele de galvanizare la cald
11 05 01 zinc dur
11 05 02 cenuşa de zinc
11 05 03* deşeuri solide de la epurarea gazelor
11 05 04* baie uzata
11 05 99 alte deşeuri nespecificate
12 DEŞEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICĂ ŞI FIZICĂ A SUPRAFEŢELOR METALELOR ŞI A MATERIALELOR PLASTICE
12 01 deşeuri de la modelarea şi tratamentul fizic şi mecanic al suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice
12 01 01 pilitura şi şpan feros
12 01 02 praf şi suspensii de metale feroase
12 01 03 pilitura şi spân neferos
12 01 04 praf şi particule de metale neferoase
12 01 05 pilitura şi şpan de materiale plastice
12 01 06* uleiuri minerale de ungere uzate cu conţinut ele halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor)
12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor)
12 01 08* emulsii şi soluţii de ungere uzate cu conţinut de halogeni
12 01 09* emulsii şi soluţii de ungere uzate fără halogeni
12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate
12 01 12* ceruri şi grăsimi uzate
12 01 13 deşeuri de la sudura
12 01 14* nămoluri de la maşini-unelte cu conţinut ele substanţe periculoase
12 01 15 nămoluri de la maşini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14
12 01 16* deşeuri de materiale de sablare cu conţinut de substanţe periculoase
12 01 17 deşeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16
12 01 18* nămoluri metalice (de la mărunţire, nonuire, lepuire) cu conţinut de ulei
12 01 19* uleiuri de ungere uşor biodegradabile
12 01 20* piese de polizare uzate mărunţite şi materiale de polizare mărunţite cu conţinut de substanţe periculoase
12 01 21 piese uzate de polizare mărunţite şi materiale de polizare mărunţite, altele decât cele specificate la 12 01 20
12 01 99 alte deşeuri nespecificate
12 03 deşeuri de la procesele de degresare cu apa sau abur (cu excepţia 11)
12 03 01* lichide apoase de spălare
12 03 02* deşeuri de la degresarea cu abur
13 DEŞEURI ULEIOASE şi DEŞEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu excepţia uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele OS, 12 şi 19)
13 01 deşeuri de uleiuri hidraulice
13 01 01* uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB1
1 Pentru scopul acestei liste de deşeuri PCB se va defini conform HG 173/2000
13 01 04* emulsii clorurate
13 01 05* emulsii neclorurate
13 01 09* uleiuri hidraulice minerale clorinate
13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate
13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice
13 01 12* uleiuri hidraulice uşor biodegradabile
13 01 13* alte uleiuri hidraulice
13 02 uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere
13 02 04* uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere
13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere
13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere
13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabile
13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere
13 03 deşeuri de uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii
13 03 01* uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii cu conţinut de PCB
13 03 06* uleiuri minerale clorinate izolante şi de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01
13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante şi de transmitere a căldurii
13 03 08* uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a căldurii
13 03 09* uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii uşor biodegradabile
13 03 10* alte uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii
13 04 uleiuri de santina
13 04 01* uleiuri de santina din navigaţia pe apele interioare
13 04 02* uleiuri de santina clin colectoarele de debarcader
13 04 03* uleiuri de santina din alte tipuri de navigaţie
13 05 deşeuri de la separarea ulei/apa
13 05 01* solide din paturile de nisip şi separatoarele ulei/apa
13 05 02* nămoluri de la separatoarele ulei/apa
13 05 03* nămoluri de intercepţie
13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apa
13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei/apa
13 05 08* amestecuri de deşeuri de la paturile de nisip şi separatoarele ulei/apa
13 07 deşeuri de combustibili lichizi
13 07 01* ulei combustibil şi combustibil diesel
13 07 02* benzina
13 07 03* alţi combustibili (inclusiv amestecuri)
13 08 alte deşeuri uleioase nespecificate
13 08 01* nămoluri şi emulsii de la desalinizare
13 08 02* alte emulsii
13 08 99* alte deşeuri nespecificate
14 DEŞEURI DE SOLVENŢI ORGANICI, AGENŢI DE RĂCIRE ŞI AGENŢI DE PROPULSARE (cu excepţia 07 şi 08)
14 06 deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi agenţi de propulsare pentru formarea spumei şi a aerosolilor
14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02* alţi solvenţi halogenaţi şi amestecuri ele solvenţi
14 06 03* alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi
14 06 04* nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de solvenţi halogenaţi
14 06 05* nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de alţi solvenţi
15 DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, FILTRANTE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE
15 01 ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat)
15 01 01 ambalaje ele hârtie şi carton
15 01 02 ambalaje de materiale plastice
15 01 03 ambalaje de lemn
15 01 04 ambalaje metalice
15 01 05 ambalaje de materiale compozite
15 01 06 ambalaje amestecate
15 01 07 ambalaje de sticla
15 01 09 ambalaje din materiale textile
15 01 10* ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase
15 01 11* ambalaje metalice care conţin o matriţa poroasa formata din materiale periculoase (ele ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune
15 02 absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi echipamente de protecţie
15 02 02* absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminata cu substanţe periculoase
15 02 03 absorbanţi, materiale filtrante, materiale ele lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02
16 DEŞEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE
16 01 vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru transport în afara drumurilor) şi deşeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate şi întreţinerea vehiculelor (cu excepţia 13, 14, 16 06 şi 16 08)
16 01 03 anvelope scoase din uz
16 01 04* vehicule scoase din uz
16 01 06 vehicule scoase din uz, care nu conţin lichide sau alte componente periculoase
16 01 07* filtre de ulei
16 01 08* componente cu conţinut de mercur
16 01 09* componente cu conţinut de PCB
16 01 10* componente explozive (de ex. perne de protecţie (air bags))
16 01 11* plăcute de frâna cu conţinut de azbest
16 01 12 plăcute de frâna, altele decât cele specificate la. 16 01 11
16 01 13* lichide de frâna
16 01 14* fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase
16 01 15 fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14
16 01 16 rezervoare pentru gaz lichefiat
16 01 17 metale feroase
1 6 01 18 metale neferoase
1 6 01 19 materiale plastice
16 01 20 sticla
16 01 21* componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 şi 16 01 13 şi 16 01 14
16 01 22 componente fără alta specificaţie
16 01 99 alte deşeuri nespecificate
16 02 deşeuri de la echipamente electrice şi electronice
16 02 09* transformatori şi condensatori conţinând PCB
16 02 10* echipamente casate cu conţinut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decât cele specificate la 16 02 09
16 02 11* echipamente casate CLI conţinut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC
16 02 12* echipamente casate cu conţinut de azbest liber
16 02 13* echipamente casate cu conţinut ele componente periculoase2 altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12
2 Componentele periculoase de la echipamentele electrice şi electronice pot include acumulatorii şi bateriile menţionate la 16 06 şi marcate ca periculoase; comutatori cu mercur, sticle de la tuburile catodice şi alte tipuri de sticle activate
16 02 14 echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13
16 02 15* componente periculoase demontate din echipamente casate
16 02 16 componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15
16 03 grupe nespecificate şi produse neobişnuite
16 03 03* deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase
16 03 04 deşeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03
16 03 05* deşeuri organice cu conţinut de substanţe periculoase
16 03 06 deşeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05
16 04 deşeuri de explozivi
16 04 01* deşeuri de muniţie
16 04 02* deşeuri de artificii
16 04 03* alte deşeuri ele explozivi
16 05 containere pentru gaze sub presiune şi chimicale expirate
16 05 04* butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conţinut de substanţe periculoase
16 05 05 butelii de gaze sub presiune ou conţinut de alte substanţe decât cele specificate la 16 05 04
16 05 06* substanţe chimice de laborator constând din sau conţinând substanţe periculoase inclusiv amestecurile de substanţe chimice de laborator
16 05 07* substanţe chimice anorganice de laborator expirate constând din sau conţinând substanţe periculoase
16 05 08* substanţe chimice organice de laborator expirate, constând din sau conţinând substanţe periculoase
16 05 09 substanţe chimice expirate, altele decât cele menţionate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08
16 06 baterii şi acumulatori
16 06 01* baterii cu plumb
16 06 02* baterii cu Ni-Cd
16 06 03* baterii cu conţinut de mercur
16 06 04 baterii alcaline (cu excepţia 16 06 03)
16 06 05 alte baterii şi acumulatori
16 06 06* electroliţi colectaţi separat din baterii şi acumulatori
16 07 deşeuri de la curăţarea cisternelor de transport şi de stocare (cu excepţia 05 şi 13)
16 07 08* deşeuri cu conţinut de ţiţei
16 07 09* deşeuri conţinând alte substanţe periculoase
16 07 99 alte deşeuri nespecificate
16 08 catalizatori uzaţi
16 08 01 catalizatori uzaţi cu conţinut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platina (cu excepţia 16 08 07)
16 08 02* catalizatori uzaţi cu conţinut de metale tranziţionale periculoase3 sau compuşi ai metalelor tranziţionale periculoase
3 Pentru această poziţie materialele tranziţionale sunt: scandiu, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, wolfram, titan, crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden şi tantal. Aceste metale şi compuşii lor sunt periculoşi dacă sunt clasificaţi ca atare substanţe periculoase. Această clasificare a substanţelor periculoase poate determina în ce măsură aceste metale tranziţionale şi care dintre compuşii lor reprezintă substanţe periculoase.
16 08 03 catalizatori uzaţi cu conţinut de metale tranziţionale sau compuşi ai metalelor tranziţionale, fără alte specificaţii
16 08 04 catalizatori uzaţi de la cracare catalitica (cu excepţia 16 08 07)
16 08 05* catalizatori uzaţi cu conţinut de acid fosforic
16 08 06* lichide uzate folosite drept catalizatori
16 08 07* catalizatori uzaţi contaminaţi cu substanţe periculoase
16 09 substanţe oxidante
16 09 01* permanganaţi, de ex. permanganat de potasiu
16 09 02* cromaţi, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu
16 09 03* peroxizi, de ex. apa oxigenata
16 09 04* substanţe oxidante, fără alte specificaţii
16 10 deşeuri lichide apoase destinate tratării în afara unităţii
16 10 01* deşeuri lichide apoase cu conţinut de substanţe periculoase
16 10 02 deşeuri lichide apoase, altele decât cele menţionate la 16 10 01
16 10 03* concentrate apoase cu conţinut de substanţe periculoase
16 10 04 concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03
16 11 deşeuri de căptuşire şi refractare
16 11 01* materiale de căptuşire şi refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase
16 11 02 materiale de căptuşire şi refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la. 16 11 01
16 11 03* alte materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase
16 11 04 materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice, altele decât cele menţionate la 16 11 03
16 11 05* materiale de căptuşire şi refractare din procesele ne-metalurgice cu conţinut de substanţe periculoase
16 11 06 materiale de căptuşire şi refractare clin procesele ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05
17 DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE)
17 01 beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice
17 01 01 beton
17 01 02 cărămizi
17 01 03 ţigle şi materiale ceramice
17 01 06* amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase
17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06
17 02 lemn, sticla şi materiale plastice
17 02 01 lemn
17 02 02 sticla
17 02 03 materiale plastice
17 02 04* sticla, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe periculoase
17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huila şi produse gudronate
17 03 01* asfalturi cu conţinut de gudron de huila
17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01
17 03 03* gudron de huila şi produse gudronate
17 04 metale (inclusiv aliajele lor)
1 7 04 0 1 cupru, bronz, alama
1 7 04 02 aluminiu
17 04 03 plumb
17 04 04 zinc
17 04 05 fier şi otel
17 04 06 staniu
17 04 07 amestecuri metalice
17 04 09* deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase
17 04 10* cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase
17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10
17 05 pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre şi deşeuri de la dragare
17 05 03* pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase
17 05 04 pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03
17 05 05* deşeuri de la dragare cu conţinut de substanţe periculoase
17 05 06 deşeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05
17 05 07* resturi de balast cu conţinut de substanţe periculoase
17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07
17 06 materiale izolante şi materiale de construcţie cu conţinut de azbest
17 06 01* materiale izolante cu conţinut de azbest
17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanţe periculoase
17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03
17 06 05* materiale de construcţie cu conţinut de azbest
17 08 materiale de construcţie pe baza de gips
17 08 01* materiale de construcţie pe baza de gips contaminate cu substanţe periculoase
17 08 02 materiale de construcţie pe baza de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01
17 09 alte deşeuri de la construcţii şi demolări
17 09 01* deşeuri de la construcţii şi demolări eu conţinut de mercur
17 09 02* deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de PCB (de ex.: cleiuri cu conţinut de PCB, duşumele pe baza de răşini cu conţinut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu PCB, condensatori cu conţinut de PCB)
17 09 03* alte deşeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv amestecuri de deşeuri) cu conţinut de substanţe periculoase
17 09 04 amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03
18 DEŞEURI REZULTATE DIN ACTIVITĂŢILE UNITĂŢILOR SANITARE ŞI DIN ACTIVITĂŢI VETERINARE ŞI/SAU CERCETĂRI CONEXE (cu excepţia deşeurilor de la prepararea hranei în bucătarii sau restaurante, care nu au legătură directă cu activitatea sanitară)
18 01 deşeuri rezultate din activităţile de prevenire, diagnostic şi tratament desfăşurate în unităţile sanitare
18 01 01 obiecte ascuţite (cu excepţia 18 01 03)
18 01 02 fragmente şi organe umane, inclusiv recipienţi de sânge şi sânge conservat (cu excepţia 18 01 03)
18 01 03* deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infecţiilor
18 01 04 deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infecţiilor (de ex.: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibila, scutece)
18 01 03* chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase
18 01 07 chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06
18 01 08* medicamente citotoxice şi citostatice
18 01 09 medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08
18 01 10* deşeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice
18 02 deşeuri din unităţile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament şi prevenire a bolilor
18 02 01 obiecte ascuţite (cu excepţia 18 02 02)
18 02 02* pentru prevenirea infecţiilor
18 02 03 deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infecţiilor
18 02 05* chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase
18 02 06 chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05
18 02 07* medicamente citotoxice şi citostatice
18 02 08 medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07
19 DEŞEURI DE LA INSTALAŢII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAŢIILE DE EPURARE A APELOR UZATE ŞI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU APA ŞI UZ INDUSTRIAL
19 01 deşeuri de la incinerarea sau piroliza deşeurilor
19 01 02 materiale feroase din cenuşile de ardere
19 01 05* turte de filtrare de la epurarea gazelor
19 01 06* deşeuri lichide apoase de la epurarea gazelor şi alte deşeuri lichide apoase
19 01 07* deşeuri solide de la epurarea gazelor
19 01 10* cărbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere
19 01 11* cenuşi de ardere şi zguri cu conţinut de substanţe periculoase
19 01 12 cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11
19 01 13* cenuşi zburătoare cu conţinut de substanţe periculoase
19 01 14 cenuşi zburătoare, altele decât cele menţionate la 19 01 13
19 01 15* praf de cazan cu conţinut de substanţe periculoase
19 01 16 praf de cazan, altul decât cel menţionat la 19 01 15
19 01 17* deşeuri de piroliza cu conţinut de substanţe periculoase
19 01 18 deşeuri de piroliza, altele decât cele menţionate la 19 01 17
19 01 19 nisipuri de la paturile fluidizate
19 01 99 alte deşeuri nespecificate
19 02 deşeuri de la tratarea fizico-chimică a deşeurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare)
19 02 03 deşeuri preamestecate conţinând numai deşeuri nepericuloase
19 02 04* deşeuri preamestecate conţinând cel puţin un deşeu periculos
19 02 05* nămoluri de la tratarea fizico chimica cu conţinut de substanţe periculoase
19 02 06 nămoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decât cele specificate la 19 02 05
19 02 07* ulei şi concentrate de la separare
19 02 08* deşeuri lichide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase
19 02 09* deşeuri solide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase
19 02 10 deşeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 şi 19 02 09
19 02 11* alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase
19 02 99 alte deşeuri nespecificate
19 03 deşeuri stabilizate/solidificate4
4 Procesele de stabilizare modifică periculozitatea componentelor deşeului şi astfel transformă un deşeu periculos într-unul nepericulos. Procesele de solidificare schimbă numai starea fizică a deşeului (de exemplu, din lichid în solid) prin utilizarea de aditivi, fără a schimba proprietăţile chimice ale deşeului.
19 03 04* deşeuri încadrate ca periculoase, parţial5 stabilizate
5 Un deşeu este considerat parţial stabilizat dacă după procesul de stabilizare, componenţii periculoşi care nu au fost transformaţi complet în unii nepericuloşi pot fi eliberaţi în mediu pe termen scurt, mediu şi lung.
19 03 05 deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04
19 03 06* deşeuri încadrate ca periculoase, solidificate
19 03 07 deşeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06
19 04 deşeuri vitrificate şi deşeuri de la vitrificare
19 04 01 deşeuri vitrificate
19 04 02* cenuşa zburătoare sau alte deşeuri de la epurarea gazelor de ardere
19 04 03* faza solida nevitrificata
19 04 04 deşeuri lichide apoase de la vitrificarea deşeurilor
19 05 deşeuri de la tratarea aeroba a deşeurilor solide
19 05 01 fracţiunea necompostată din deşeurile municipale şi asimilabile
19 05 02 fracţiunea necompostată din deşeurile animaliere şi vegetale
19 05 03 compost fără specificarea provenienţei
19 05 99 alte deşeuri nespecificate
19 06 deşeuri de la tratarea anaeroba a deşeurilor
19 06 03 faza lichida de la tratarea anaeroba a deşeurilor municipale
19 06 04 faza fermentata de la tratarea anaeroba a deşeurilor municipale
19 06 05 faza lichida de la tratarea anaeroba a deşeurilor animale şi vegetale
19 06 06 faza fermentata de la tratarea anaeroba a deşeurilor animale şi vegetale
19 06 99 alte deşeuri nespecificate
19 07 levigate din halde
19 07 02* levigate din depozite de deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase
19 07 03 levigate din depozite de deşeuri, altele decât cele specificate la 19 07 02
19 08 deşeuri nespecificate de la staţiile de epurare a apelor reziduale
19 08 01 deşeuri reţinute pe site
19 08 02 deşeuri de la deznisipatoare
19 08 05 nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti
19 08 06* răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate
19 08 07* soluţii sau nămoluri de la regenerarea răşinilor schimbătoare de ioni
19 08 08* deşeuri ale sistemelor cu membrana cu conţinut de metale grele
19 08 09 amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei clin sectorul uleiurilor şi grăsimilor comestibile
19 08 10* amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09
19 08 11* nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase ele la epurarea biologica a apelor reziduale industriale
19 08 12 nămoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11
19 08 13* nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale
19 08 14 nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13
19 08 99 alte deşeuri nespecificate
19 09 deşeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obţinerea apei pentru uz industrial
19 09 01 deşeuri solide de la filtrarea primara şi separarea cu site
19 09 02 nămoluri de la limpezirea apei
19 09 03 nămoluri de la decarbonatare
19 09 04 cărbune activ epuizat
19 09 05 răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate
19 09 06 soluţii şi nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni
19 09 99 alte deşeuri nespecificate
19 10 deşeuri de la mărunţirea deşeurilor cu conţinut de metale
19 10 01 deşeuri de fier şi otel
19 10 02 deşeuri neferoase
19 10 03* fracţii de şpan uşor şi praf conţinând substanţe periculoase
19 10 04 fracţii de şpan uşor şi praf, altele decât cele specificate la 19 10 03
19 10 05* alte fracţii cu conţinut de substanţe periculoase
19 10 06 alte fracţii decât cele specificate la 19 10 05
19 11 deşeuri de la regenerarea uleiurilor
19 11 01* argile de filtrare epuizate
19 11 02* gudroane acide
19 11 03* deşeuri lichide apoase
19 11 04* deşeuri de la spălarea combustibililor cu baze
19 11 05* nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii cu conţinut de substanţe periculoase
19 11 06 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05
19 11 07* deşeuri ele la spălarea gazelor de ardere
19 11 99 alte deşeuri nespecificate
19 12 deşeuri de la tratarea mecanică a deşeurilor (de ex. sortare, mărunţire, compactare, granulare) nespecificate în altă poziţie a catalogului
19 12 01 hârtie şi carton
19 12 02 metale feroase
19 12 03 metale neferoase
19 12 04 materiale plastice şi de cauciuc
19 12 05 sticla
19 12 06* lemn cu conţinut de substanţe periculoase
19 12 07 lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06
19 12 08 materiale textile
19 12 09 minerale (de ex.: nisip, pietre)
19 12 10 deşeuri combustibile (rebuturi de derivaţi de combustibili)
19 12 11* alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase
19 12 12 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11
19 13 deşeuri de la lucrări de remediere a solului şi apelor subterane
19 13 01* deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase
19 13 02 deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01
19 13 03* nămoluri de la remedierea solului eu conţinut de substanţe periculoase
19 13 04 nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03
19 13 05* nămoluri de la remedierea apelor subterane cu conţinut de substanţe periculoase
19 13 06 nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05
19 13 07* deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu conţinut de substanţe periculoase
19 13 08 deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07
20 DEŞEURI MUNICIPALE ŞI ASIMILABILE DIN COMERŢ, INDUSTRIE, INSTITUŢII, INCLUSIV FRACŢIUNI COLECTATE SEPARAT
20 01 fracţiuni colectate separat (cu excepţia 15 01)
20 01 01 hârtie şi carton
20 01 02 sticla
20 01 08 deşeuri biodegradabile de la bucătarii şi cantine
20 01 10 îmbrăcăminte
20 01 11 textile
20 01 13* solvenţi
20 01 14* acizi
20 01 15* baze
20 01 17* substanţe chimice fotografice
20 01 19* pesticide
20 01 21* tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur
20 01 23* echipamente abandonate cu conţinut de CFC (clorofluorocarburi)
20 01 25 uleiuri şi grăsimi comestibile
20 01 26* uleiuri şi grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25
20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini conţinând substanţe periculoase
20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini, altele decât cele specificate la 20 01 27
20 01 29* detergenţi cu conţinut de substanţe periculoase
20 01 30 detergenţi, alţii decât cei specificaţi la 20 01 29
20 01 31* medicamente citotoxice şi citostatice
20 01 32 medicamente, altele decât cele menţionate la 20 01 31
20 01 33* baterii şi acumulatori incluşi în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 şi baterii şi acumulatori nesortaţi conţinând aceste baterii
20 01 34 baterii şi acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33
20 01 35* echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 şi 20 01 23 cu conţinut de componenţi periculoşi6
6 Componentele periculoase de la echipamentele electrice şi electronice pot include acumulatorii şi bateriile menţionate la 16 06 şi notate ca periculoase; comutatoare cu mercur; sticla de la tuburile catodice sau altă sticlă activată
20 01 36 echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35
20 01 37* lemn cu conţinut de substanţe periculoase
20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37
20 01 39 materiale plastice
20 01 40 metale
20 01 41 deşeuri de la curăţatul coşurilor
20 01 99 alte fracţii, nespecificate
20 02 deşeuri din grădini şi parcuri (incluzând deşeuri din cimitire)
20 02 01 deşeuri biodegradabile
20 02 02 pământ şi pietre
20 02 03 alte deşeuri nebiodegradabile
20 03 alte deşeuri municipale
20 03 01 deşeuri municipale amestecate
20 03 02 deşeuri din pieţe
20 03 03 deşeuri stradale
20 03 04 nămoluri din fosele septice
20 03 06 deşeuri de la curăţarea canalizării
20 03 07 deşeuri voluminoase
20 03 99 deşeuri municipale, fără alta specificaţie

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 659 din data de 5 septembrie 2002